Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БЕЗУСА Ю.О. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У ПОЗИТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЗВАРИЧ Р.В., КОРОЄД С.О. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ ЧИННИКІВ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЛЕГЕНЬКИЙ А.М. ЩОДО ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА»

СОРОКА Л.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКІ ЧАСИ

ЯКОВЛЄВ П.О. ПРОБЛЕМАТИКА ТЛУМАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЄРМАК В.В. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВІНТОНЯК Н.Д. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА, НАБУТІ ОДНИМ З ПОДРУЖЖЯ – УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КАРМАЗА О.О. СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ

КРИВОШЕЇНА І.В., ЛУКОМСЬКА О.В. ЗАСТАВА МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

КУНИЦЬКИЙ Є.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

МЕЛЬНИЧУК Ю.І. АРБІТРАЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВИЛАМИ ВОІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

РОМАНЮК Я.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ЦЕСІЇ ТА ЕВІКЦІЇ В ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОМУ ПРАВІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ВОЗНЯКОВСЬКА К.А. ЩОДО ПРОБЛЕМ РЕФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

ЧИХІРЬОВ В.Л. МАЙНО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗУСИЙ В.В. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ГУБСЬКА О.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗЕЛЕНСЬКИЙ В.М. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА УГОДОЮ СТОРІН: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПИСЬМОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ЗГОДИ

ЛАТИШЕВА В.О. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

ЛЮБИМОВ О.К. ГАРАНТІЇ СЛУЖБОВО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ОБУШЕНКО Н.М. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БУЛАЄВ В.П. ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ МВС ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

ВІННИЦЬКИЙ О.О. ОБМЕЖЕННЯ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВНІ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

ГОЛУБ М.В. ДЕЯКІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВИПАДКАМ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

ГРУДОВЕНКО О.С. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

ДІОРДІЦА І.В. ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ДОЦЕНКО О.С. ПРОГНОЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

ДРОЗД О.Ю. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

КАРБОВСЬКИЙ Д.О. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КАРЕЛОВ К.Ю. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

КОЗІН А.О. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)

КОЛОСОВСЬКА Д.В. ЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ СТАБІЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

КОРНУТА Л.М. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

КУЗНЄЦОВ С.С. ПІДГОТОВКА МОРЯКІВ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ НА МОРІ: ЩОДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛОЗОВИЦЬКИЙ А.В. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

МИКОЛАЄЦЬ В.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗРАЗКОВИХ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПАЙДА Ю.Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПАЦКАН В.В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ

ПОНОМАРЕНКО І.С. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЧИЖ Ю.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЯК СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ШУТАК Т.Г. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА КООРДИНАЦІЇ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЧУМАК О.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БІЛОЗЬОРОВ Є.В., ЄФІМЕНКО О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ТА МЕЖ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗЛОЧИН

ГРИНЬКІВ О.О. ВИКОРИСТАННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

ЄФІМОВ М.М. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

КОМІСАРЧУК Р.В. ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

ПАДАЛКА Л.О. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ЧЕМЕРИС І.М. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА АРЕШТ БЕЗГОТІВКОВИХ КОШТІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

ШЕВЦОВА К.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА ЩОДО НЕДОПУСТИМОСТІ РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ВЛАД С.Ф. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРОКУРОРА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СОКИРИНСЬКА О.А., КОВАЛЬЧУК І.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ ЯК ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНУ З ПОГЛЯДУ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ЮРАХ В.М. ДОВІРА ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОЕСР

РЕЦЕНЗІЇ

КЕЛЬМАН М.С. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЛЮДМИЛИ МИХАЙЛІВНИ АНДРУСІВ «ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ»

2020

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ДМИТРИК І.О., СУРЖЕНКО В.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УСРР В 1921–1928 РР.: МІСЦЕ РОБІТНИКІВ ТА СЕЛЯН У НОВОМУ КУРСІ

КОРОТЮК О.В. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРІОДУ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

ТИХОМИРОВ Д.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ГАРАНТІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МИТНИК О.В. ГАРАНТІЇ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

ПИЛИПЧУК Н.П. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК У ПОЛЬЩІ: НАПРЯМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНУ

СІНЬКЕВИЧ О.В. ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЗАВАЛЬНЮК С.В. ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ» ТА «ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ»

ЗУБАЧИК Н.Б. ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

КИРИЧЕНКО Т.М. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНСТИТУТУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

ЛУКАНЬ М.О. КОНФЛІКТ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ З ПРАВОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

МАЗУР В.В., РЕЗВОВА О.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ТА МЕЖІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМАРНИЦЬКА М.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

КРИВЕНКО Д.Є. ЗМІСТ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

ЛЮБИМОВ О.К. РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНИХ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ОБУШЕНКО Н.М. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОДИФІКАЦІЇ ЯК СПОСОБУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОЛІЙНИК С.Д. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ПОЛЬЩІ ТА ЕСТОНІЇ

ПАРІНОВ А.Б. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

РЕУЦЬКОВ О.Г. ВИДИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

СОРОКА В.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНОЇ САНКЦІЇ

ЧУМАЧЕНКО І.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КОЗІН А.О. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В УКРАЇНІ

КОРНІЙКО С.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗАСУДОВОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

КОШИКОВ Д.О. ФУНКЦІЇ ЯК СКЛАДНИК КОМПЕТЕНЦІЇ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КРАСНОБОРОВА М.П. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНИХ СЛІДЧИХ ГРУП, СТВОРЕНИХ У МЕЖАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КРИЛОВ Д.В. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КУЗНЄЦОВА Є.А. ҐЕНЕЗА ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КУРИЛЮК Ю.Б. ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

МАЙОРОВ В.В. ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

МОРГУНОВ О.А. МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕР ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

ПОГРІБНІЧЕНКО І.М. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОСКАРЖЕННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ

РАДИШЕВСЬКА О.Р. ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ»: ЗАГАЛЬНОГУМАНІТАРНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

РАДЧУК А.А. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ В СПРАВАХ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

СОФ’ЇН М.І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ФЕСЕНКО О.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ

ХОВПУН О.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

ЧЕКАН М.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВНОВАЖЕНЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ШЕРСТЮК Г.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

ЩУПАКІВСЬКИЙ Р.В. ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КИРИК І.С. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НАСЛІДКИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

МАРЧУК Р.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ЦЕХАН Д.М. ЗЛОЧИННІСТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК СИСТЕМА

ШЕВЦОВА К.В. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСЛІДНОСТІ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІКАЄВ А.Р. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ІЩЕНКО Ю.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДОЗРЮВАНИМ ПРАВА НА УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

КРЕТ Г.Р. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ ДОСТОВІРНИХ ДОКАЗІВ

ПЕТРУК О.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

ХОЛОНДОВИЧ І.І. ПІДСТАВИ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРУГОВА С.С. РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ У СВІТІ ТА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

СОРОЧАН Д.А. БУЛІНГ: ПОНЯТТЯ, ІСТОРІЯ ІСНУВАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА

ТИХОМИРОВ Д.О. ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ТОКАРЕВА В.О. ПОХІДНІ ТВОРИ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

ФЕСЕНКО О.М. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ТИТОВА О.В., ДЯКУНОВСЬКИЙ О.Є. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОСТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗУСИЙ В.В. СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В АВСТРІЇ

БОНДАР В.І. ДО ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

ГАЄВИЙ В.В. ПОЗАЮРИСДИКЦІЙНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

ДЕНЕГА О.П. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КИРИЗЛІЄВ О.Ф. СПЕЦИФІКА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

КОМАРНИЦЬКА М.В. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА СУМІЖНІ КАТЕГОРІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

КРИВЕНКО Д.Є. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕДІАЦІЇ ТА ТРУДОВОГО АРБІТРАЖУ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ

ЛЮБИМОВ О.К. КОМПЛЕКС ОСНОВНИХ ПРАВ ПРОФЕСІЙНОГО ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ

ОБУШЕНКО Н.М. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕТАПИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПИЛИПЧУК Н.П. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, У ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК

ЧУМАЧЕНКО І.М. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ (У ЧАСИ ІСНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

ЮРОВСЬКА В.В. НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ШОХА Т.П. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АБЛОВ Є.В. ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ З ПОЗИЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

БЕЙГУЛ С.В. ФОРМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

БІЛОУС О.В. ПРИЙОМИ ТА ПРАВИЛА КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

БРУСАКОВА О.В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

ВЕСЕЛОВА Л.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

ЖУРАВЕЛЬ Я.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ФУНКЦІЇ», «КОМПЕТЕНЦІЯ», «ПОВНОВАЖЕННЯ» В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

ЗАБОЛОТНИЙ А.В. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАМРИГА А.В. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЗОЛОТОНОША О.В. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

КОШИКОВ Д.О. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КРИЛОВ Д.В. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ЕЛЕМЕНТИ ЇХНЬОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

МИКОЛАЄЦЬ В.А. ОСОБЛИВОСТІ ТИПОВИХ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПАЦКАН В.В. ФУНКЦІЇ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ

ПОГРІБНІЧЕНКО І.М. РІЗНОВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

РАФАЛЬСЬКА О.В. ПРОЦЕСУАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МНОЖИННОСТІ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

РОГОВА Є.І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

РЯБЕЦЬ О.М. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

СІДЕЛКОВСЬКИЙ О.Л. УДОСКОНАЛЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ КРОКИ

СОФ’ЇН М.І. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СТЕЦЮК С.П. УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ТКАЧ Т.В. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ФЕСЕНКО Т.В. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ У НАПРЯМІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ЧИСТЯКОВА О.О. КОДЕКС ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ПОБУДОВИ НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЩУПАКІВСЬКИЙ Р.В. ПРО ПРАВОВУ РЕГЛАМЕНТАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КАРМАН В.В. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА НАРУГИ НАД ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ

КРИМЧУК С.Г. ДО ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМІЙ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

МІРКОВЕЦЬ В.І. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТАХ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

СЕМЕНИШИН М.О. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

СІСЕЦЬКА А.В. ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

СКОК С.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ УМИСНИХ ВБИВСТВ У РАЗІ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

ФІЛЬ І.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОЖИК В.І. СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННІ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ

БОРТНИЦЬКА В.В. МІЖНАРОДНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОСІБ

СТРАТОНОВ С.Ю. ПОНЯТТЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ДОКУМЕНТУ, ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ І ЗНАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ТОРБАС О.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ РОЗСУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ШУМЕЙКО Д.О. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЄДНАК В.М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТИХОМИРОВА Г.Є., БАЛДЖИ К.В. СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ «ПІЛОТНИХ РІШЕНЬ» ЄСПЛ

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АНТОШКІНА В.К. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ЯК СКЛАДНОГО БАГАТОАСПЕКТНОГО ПРОЦЕСУ

БЕЗУСА Ю.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДОВУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ

ВЕКЛИЧ В.О. НОРМИ ПРАВА І НОРМИ МОРАЛІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ: ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ АБО ДЕГРАДАЦІЇ

ГОЛОВАШ О.О. НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

КУРЦЕВ О.Ю. УНІТАРИЗМ У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БАНАСЕВИЧ І.І. ЕЛЕМЕНТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА

ГАБРІАДЗЕ М.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ГРАБОВСЬКА В.М. ПРІОРИТЕТНІСТЬ ФОРМ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

ГУЙВАН П.Д. СУТНІСНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СВОЄЧАСНЕ СУДОЧИНСТВО: ОКРЕМІ ПІДХОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

ДМИТРИШИН В.С. ЩОДО ВПЛИВУ РІЗНИХ ТЕОРІЙ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОЦЕС РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТАКИМИ ПРАВАМИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДАМ В.М. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ФРІЛАНСЕРОМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

БЕЗУСИЙ В.В. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ВІЖУНОВ О.В. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ»

ГАЄВИЙ В.В. СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ ТРУДОВИХ ПРАВ

ІНШИН М.І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПЕРЕВАГ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ІСАКОВ М.Г., ПАРКУЛАБ В.Г. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КИРИЗЛІЄВ О.Ф. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

КЛИМЕНКО А.А. НЕЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПЕЦИФІКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КОНДРАТЕНКО Д.Ю. ГЕНЕЗА ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРСІРІЙ Р.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

БІЛОУС О.В. ФІЛОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І КАТЕГОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВИЛ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ВАНЬЧИК Ю.А. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

ВЕСЕЛОВА Л.Ю. ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АППАРАТ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

ГОНЧАРЕНКО Г.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗМІСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

ДЕМ’ЯНЧИК В.В. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ, ПРИТАМАННИХ ОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, МІНІСТЕРСТВУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ДРОЗД С.М. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЖУРАВЕЛЬ Я.В. СУЧАСНА СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

ЗАМРИГА А.В. ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І. ВПЛИВ ЗМІН У ПРЕДМЕТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА НА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ЗОЛОТОНОША О.В. ІСТОРИЧНІ РЕТРОСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

КАРМАЛІТА М.В. ВПЛИВ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

КВАШИН В.Ю. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН МИТНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

КИРИЧЕНКО Ю.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

КЛУБАНЬ М.В. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В РАЗІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНДРУШКО А.В. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

БАРДАЧОВ В.В. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АРЕШОНКОВ В.В. ЩОДО МЕТИ ПОПЕРЕДНІХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

БУЖДИГАНЧУК Є.Ю. АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СУТЕНЕРСТВА, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

ЄФІМОВ М.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ СУМНІВИ СТОСОВНО ОСУДНОСТІ ОСОБИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЄДНАК В.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

ПОДКОПАЄВ С.В. ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

BURIAK K.M. THEORETICAL-LEGAL BASIS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS INTO NATIONAL LEGISLATION