Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Рецензування

Порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції збірника наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права»

Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків матеріалів статті.

Редакційна колегія забезпечує рецензування надісланих рукописів відповідно до їх тематичної спрямованості. Кожний надісланий рукопис проходить двохстороннє анонімне рецензування. 

Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

Критерії рецензування статей:

відповідність профілю видання;

актуальність дослідження;

новизна дослідження;

практична цінність результатів дослідження;

ступінь розв'язання наукового завдання;

зрозумілість викладеного матеріалу;

достовірність отриманих результатів;

зрозумілість ілюстративного матеріалу;

аргументованість висновків.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією збірника.