Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Для авторів

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» засновано у 2015 році Науково-дослідним інститутом публічного права для опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення та поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування у галузі правового розвитку.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань (категорія «Б») у галузі юридичних наук (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»). 

Загальні умови:

 • До збірника наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» приймаються статті українською мовою;
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам збірнику наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» щодо оформлення статей;
 • Редакція збірника має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
 • Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірнику.

Секції збірника:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у № 3/2024 Наукового вісника публічного та приватного права необхідно до 30 серпня 2024 року заповнити довідку про автора та надіслати на електронну пошту  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  статтю.

У разі успішного рецензування статті необхідно надіслати копію квитанції про сплату внеску.

Приклад підпису файлів:  Білик_стаття, Білик_квитанція.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 31 жовтня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 листопада 2024 р. 

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві з науковим керівником (або іншим вченим, який має науковий ступінь кандидата або доктора наук).

Заборона використання наукових праць країни-окупанта:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Порядок оплати:

Вартість публікації статті у збірнику наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» складає 1200 гривень (обсяг статті до 12 сторінок включно). Якщо стаття перевищує зазначений обсяг, автор статті має сплатити 50 гривень за кожну додаткову сторінку. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску. 

Вимоги до оформлення статей:

 • Загальний обсяг статті – 12-20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, назву секції, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь та вчене звання) і назву статті українською та англійською мовами.
 • Після назви подаються анотації та ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень) українською та англійською мовами.
 • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Список використаних джерел».
 • У статті мають бути такі структурні елементи:

- Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття)

- Постановка завдання (формулювання цілей статті)

- Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів)

- Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку

- Список використаних джерел оформлюється відповідно до державних стандартів.

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом.

 

Приклад оформлення статті:

УДК 351.741:343.1

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 

БІЛИК В.М.

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративної діяльності

(Національна академія внутрішніх справ)

 

Правовий аналіз проходження служби в поліції

щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

 

Legal analysis of police career in terms of double job holding and position overlapping with other types of activities

 

Анотація українською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

Вступ. Соціально-економічний і науково-технічний розвиток України на сучасному етапі пов’язаний із вирішенням проблем будівництва державності та зміцненням правопорядку, інтелектуалізацією суспільства.

Постановка завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу проходження служби в поліції щодо суміщення з іншими видами діяльності, а також визначення основних понять щодо службового сумісництва поліцейських.

Результати дослідження. Загальні засади проходження служби …

Висновки. Таким чином, наведені положення унеможливлюють визнання законодавцем корупційними діями здійснення суто наукової чи викладацької діяльності, якщо вона є джерелом законного й раціонально обґрунтованого за розміром доходу, ніяк не пов’язана з корисливими діями (бездіяльністю) особи під час безпосереднього виконання покладених на неї службових обов’язків.

Список використаних джерел:

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навчальний посібник / В. Чернєй, С. Константінов, С. Братель та ін. ; за заг. ред. В. Коваленко. 5-те вид. Київ : ПП «Дірект Лайн», 2014. 215 c.

 

Контакти:

Редакція збірника наукових праць  «Науковий вісник публічного та приватного права»

Науково-дослідний інститут публічного права

вул. Георгія Кірпи, 2А, м. Київ, Україна, 03035

Електронна адреса Інституту: www.sipl.com.ua   

Телефон редакції: +38 067 742 65 60

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Електронна адреса: www.nvppp.in.ua

Час роботи: Пн-Пт 8:00 - 17:00

Заповнити довідку про автора

Приклад оформлення статті

Завантажити інформацію для авторів