Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Для авторів

Збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» засновано у 2015 році Науково-дослідним інститутом публічного права для опублікування творчого доробку науковців з метою узагальнення та поширення досвіду роботи наукових підрозділів інституту та інших наукових установ та вищих навчальних закладів юридичного спрямування у галузі правового розвитку.

На підставі Наказу Міністерства освіти та науки України № 409 від 17.03.2020 р. (Додаток 1) журнал внесений до переліку фахових видань (категорія «Б») у галузі юридичних наук (081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність», 293 «Міжнародне право»). 

Порівняно з більшістю юридичних періодичних фахових видань України, збірник наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» виходить у твердій палітурці.

Загальні умови:

 • До збірника наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» приймаються статті українською мовою;
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам збірнику наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» щодо оформлення статей;
 • Редакція збірника має право здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів;
 • Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці збірнику.

Секції збірника:

 • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
 • Конституційне право; муніципальне право;
 • Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;
 • Господарське право, господарсько-процесуальне право;
 • Трудове право; право соціального забезпечення;
 • Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право;
 • Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;
 • Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
 • Судоустрій; прокуратура та адвокатура;
 • Міжнародне право;
 • Філософія права.

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у № 5/2021 Наукового вісника публічного та приватного права необхідно до 17 грудня 2021 року заповнити довідку про автора та надіслати на електронну пошту  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  статтю.

У разі успішного рецензування статті необхідно надіслати копію квитанції про сплату внеску.

Приклад підпису файлів:  Білик_стаття, Білик_квитанція.

Порядок оплати:

Вартість публікації статті у збірнику наукових праць «Науковий вісник публічного та приватного права» складає 1000 гривень (обсяг статті до 12 сторінок включно). Якщо стаття перевищує зазначений обсяг, автор статті має сплатити 50 гривень за кожну додаткову сторінку.

Автори отримують реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов'язкового внутрішнього анонімного рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Вимоги до оформлення статей:

 • Загальний обсяг статті – 8-12 сторінок, максимально допустимий – до 20 сторінок. Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.
 • На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, назву секції, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи (навчання), науковий ступінь та вчене звання) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською мовою).
 • Після назви подаються анотації двома мовами (українською та англійською мовою) та ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень).
 • Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]). Список літератури оформляється під назвою «Список використаних джерел».
 • У статті мають бути такі структурні елементи:

- Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття)

- Постановка завдання (формулювання цілей статті)

- Результати дослідження (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів)

- Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку

- Список використаних джерел оформлюється відповідно до державних стандартів.

Зазначені елементи виділяються в рукописі напівжирним шрифтом.

 

Приклад оформлення статті:

УДК 351.741:343.1

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

 

БІЛИК В.М.

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративної діяльності

(Національна академія внутрішніх справ)

 

ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ

ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

LEGAL ANALYSIS OF POLICE CAREER IN TERMS OF DOUBLE JOB HOLDING

AND POSITION OVERLAPPING WITH OTHER TYPES OF ACTIVITIES

 

Анотація українською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Ключові слова: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті. 

 

Анотація англійською мовою.

Обсяг: 1800 знаків без пробілів (250-300 слів).

Key words: 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

 

Вступ. Соціально-економічний і науково-технічний розвиток України на сучасному етапі пов’язаний із вирішенням проблем будівництва державності та зміцненням правопорядку, інтелектуалізацією суспільства.

Постановка завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу проходження служби в поліції щодо суміщення з іншими видами діяльності, а також визначення основних понять щодо службового сумісництва поліцейських.

Результати дослідження. Загальні засади проходження служби …

Висновки. Таким чином, наведені положення унеможливлюють визнання законодавцем корупційними діями здійснення суто наукової чи викладацької діяльності, якщо вона є джерелом законного й раціонально обґрунтованого за розміром доходу, ніяк не пов’язана з корисливими діями (бездіяльністю) особи під час безпосереднього виконання покладених на неї службових обов’язків.

Список використаних джерел:

1. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навчальний посібник / В. Чернєй, С. Константінов, С. Братель та ін. ; за заг. ред. В. Коваленко. 5-те вид. Київ : ПП «Дірект Лайн», 2014. 215 c.

 

Контакти:

Редакція збірника наукових праць  «Науковий вісник публічного та приватного права»

Науково-дослідний інститут публічного права

вул. Георгія Кірпи, 2А, м. Київ, Україна, 03035

Електронна адреса Інституту: www.sipl.com.ua   

Телефон редакції: +38 067 742 65 60

Електронна пошта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Електронна адреса: www.nvppp.in.ua

Час роботи: Пн-Пт 8:00 - 17:00

Заповнити довідку про автора

Приклад оформлення статті