Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРИХОВЕЦЬКИЙ І.З. ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАНОВЛЕННЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ГАЛИЧИНІ

МАЛІЧИН О.М. РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В КОНТЕКСТІ УТВОРЕННЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БАБ’ЮК П.М. СТРОКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА В ІНШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

КАРМАЗА О.О. ПРАВОВА ПРИРОДА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЦИВІЛІСТИЧНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

КРАВЧУК Д.С. РОЗУМНИЙ СТРОК ЯК ТЕМПОРАЛЬНЕ ОЦІНОЧНЕ ПОНЯТТЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

РЯБОКОНЬ Є.О. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ СХІДНОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ВІЗАНТІЇ)

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВАРЕНИК О.С. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЯК СУБ’ЄКТ ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЕМИДОВ В.О. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

ДЕНЕГА О.П. МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЖУРАВЕЛЬ В.О. ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

КАЙЛО І.Ю. ВИДИ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

РИБАК Н.В. ДОСВІД ФРАНЦІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

СОКОЛОВА Ю.І. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ СУДДІВ

ШАБАНОВ Р.І. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ ПРО СВОБОДУ ПРАЦІ І ЗАБОРОНУ ПРИМУСОВОЇ ПРАЦІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ХАЛЯВКА В.В., ТАРАН В.І. ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАРЧУК В.О. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЛІСОВИЙ ФОНД УКРАЇНИ»

ГОРБУНОВА Я.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ЖУК Т.І. КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНІ ОРГАНИ ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

ЗАГРІЙЧУК М.Ю. НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗДІЙСНЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНУ

КОЛОТІЛОВА Т.М. МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ НАДАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ПОСЛУГ

КОШИКОВ Д.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОЇ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

МАКАРЧУК В.В. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

НАКОНЕЧНА І.В., ЛЯСКОВСЬКИЙ М.М. ЗАКОНОДАВЧИЙ ГЕНЕЗИС РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НИКИТЮК Я.І. СТРУКТУРНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

СЕВАСТЬЯНЕНКО О.В., МИКИТЕНКО Л.А. РОЗВИТОК СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

СТАФІЙЧУК К.В. СТАДІЇ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЯРА О.С. ІНДИВІДУАЛЬНІ АКТИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

КОМЗЮК М.А. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ПИЛИПЕНКО Д.О. ОКРЕМІ СУТНІСНІ АСПЕКТИ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В СИСТЕМІ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

ПЛОТНІКОВА А.В. ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ ВИРОКІВ

СТРЕЛЮК Я.В. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ОЗНАКИ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНЯЄ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КУБАРЄВА О.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

ЛИСЕЮК А.М. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КРИМІНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КІБЕРЗЛОЧИНІВ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

НИКИФОРЕНКО Ю.Л. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ ЯК ОДНА ІЗ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

САКОВСЬКИЙ А.А. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ І СЛІДЧИХ ПРИ ДОКУМЕНТУВАННІ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ГВОЗДЮК В.В. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ З УРАХУВАННЯМ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ВІННІКОВ С.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ СУДДІВ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

БАЄВА О. І. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ, ЗАДІЯНИХ В ОРГАНІЗАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОЧИНСТВА

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВАСЕЦЬКИЙ В.Ю. ВПЛИВ ЗАХІДНОЇ ТРАДИЦІЇ НА РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ІНСТИТУЦІЙ УКРАЇНИ ЯК НАСЛІДОК ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ В ЄВРОПІ ХІІІ–ХVІІ СТ.

СЕВЕРІНОВА О.Б. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У 1941–1945 РОКАХ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ФЕТЬКО І.І. ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ СФЕРІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОГАТОВ Д.Е., МЄЛЄШЕВ І.С., ПРИХОДЬКО В.С. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ФОРМИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

БУЛКО Л.О. АЛЕАТОРНІ ДОГОВОРИ В СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ

БУЩАН А.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ З ДЕРЖАВНОЮ ІПОТЕЧНОЮ УСТАНОВОЮ ТА КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОРНЕСЮК М.В., ЖУРА В.А., СТЕПАНЮК К.І. ДО ПИТАННЯ ПРО СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ

ПОКРАСЬОН А.О., МАРТИНЮК К.М., КОЗЛОВА П.Г. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІСНУВАННЯ ДОГОВОРУ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АПАНАСКОВИЧ Л.В. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ПИЛИПЕНКО В.О., КИЧКО А.М. МОБІНГ ЯК ПРОБЛЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА

СОЦЬКИЙ А.М. СУБ’ЄКТИ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТАМОЖАНСЬКИЙ О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЛІЗОГУБОВА Н.В., ОВЧАРЕНКО А.О., ШУКАЙ К.П. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ДРУЗЕНКО А.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ДУБОВИК Т.С. ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЯК ВИД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ЗАЛЄВСЬКИЙ В.E. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

КОМІРЧИЙ П.О. СИСТЕМА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

ЛИТВИН І.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

МИКОЛАЄЦЬ Д.А. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НИКИТЮК Я.І. СУПЕРЕЧЛИВІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ПІДСУДНОСТІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ

ОЛІЙНИК О.О. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ПОЛЮХОВИЧ Д.О. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ

ТЕРЕХОВА О.Ю. ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ЯК НАПРЯМ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

ШУМЕЙКО Т.А. ВПЛИВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОБІГУ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ЩИГОЛЬ Ю.Ф. ОСОБЛИВОСТІ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

ЯРА О.С. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

МАТВІЙЧУК М.А. РЕВОЛЮЦІЙНЕ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАЧА ПОЛІТИКА ПЕРШИХ РОКІВ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ В ПРАЦЯХ І. МАЛИНОВСЬКОГО

МОЗОЛЬ С.А., ГУЦУЛЯК М.Я. СПІВВІДНОШЕННЯ МАЛОЗНАЧНОСТІ ДІЯННЯ, ПОДАТКОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІЛЬГИ ТА РОЗРАХУНКОВОЇ ОДИНИЦІ У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

СКЛЯР М.О., НЕБОГАТІКОВА С.С. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СТРЕЛЮК Я.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

ТКАЛЕНКО О.В. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КАЛЬКА І.З. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЗНАТИ, У ВЧИНЕННІ ЯКОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЙОГО ПІДОЗРЮЮТЬ, ОБВИНУВАЧУЮТЬ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КОРНЄВ О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА

КУЧЕР О.В. УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА У СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЯХ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ «ТАЄМНИЦЯ СПІЛКУВАННЯ» У ХОДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

МІРКОВЕЦЬ Д.М. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙ НАГЛЯДУ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

РЯБЧЕНКО К.С. ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО ПІДОЗРЮВАНОГО, ОБВИНУВАЧЕНОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЦІСЕЛЬСЬКИЙ О.В. СУЧАСНІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЮСТИЦІЇ В КРАЇНАХ ЄС

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р. РОЛЬ ВЕЛИКОЇ ДВАДЦЯТКИ У ФОРМУВАННІ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВОЙТОВИЧ І.І. ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

ОЛИЦЬКИЙ О.М. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЗАВАЛЬНЮК С.В. ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ОСМИСЛЕННЯ ЗНАЧЕННЯ ПРОГАЛИН У ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

КОРОЄД С.О. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВЛАСНИКА НА ВИТРЕБУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА З ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВОЛОДІННЯ (ЦЕСІЯ ВІНДИКАЦІЙНОЇ ВИМОГИ)

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ШВИДКА Т.І. АНБАНДЛІНГ ЯК НАПРЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ, ДЕ ДІЮТЬ СУБ’ЄКТИ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВОЛОШИНА В.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОТИ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНУ НОРМУ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ

КРІЧФАЛУШІЙ-СТЕПАНОВА К.М. РОБОТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА МЕЖАМИ НОРМАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ

ПІДПАЛА І.В. МОРЯК ЯК СУБ’ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЙКО А.В. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

БОРОВИК А.В., ТОМЧУК А.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ГРЕБЕНЮК А.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 482 МИТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КОНОНЕЦЬ В.П. АНАЛІЗ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

КОСТЕНКО О.В. УПРАВЛІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМИ ДАНИМИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АНОНІМІЗАЦІЇ ТА ПСЕВДОНІМІЗАЦІЇ

КУЧЕРЕНКО І.Г. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЛЮХ В.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

МАКСИМОВИЧ А.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

МАРКОВА О.О. СВІТОВІ МОДЕЛІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ

ПАНОВ В.В. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЕТЕКТИВАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

СМИЧОК Є.М. ДИНАМІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ СУДОВИХ ДОКТРИН У ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

ШАРКОВА В.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

ШИНКАР Т.І. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ІНФОРМАЦІЮ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЮ ДЕРЖАВОЮ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ОЛІЙНИК О.С. ВИДИ ТА ОЗНАКИ КОЛІЗІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАЛУЖНИЙ В.Г., ПАВЛІЧЕНКО Є.В., ШЕЛУДЯКОВ Р.С. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КАТЕГОРІЇ «МОРАЛЬНА ШКОДА»

ПИНЯГА Р.О. ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАЙНЯТТЯМ ГРАЛЬНИМ БІЗНЕСОМ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

БАКАЯНОВА Н.М., КУБАЄНКО А.В. ІНСТИТУТ СУДОВОГО КУРАТОРСТВА ТА НАДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДОПОМОГИ СУДДЯМ В УКРАЇНІ

ОРЛОВА М.І. ОСОБЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ТИМЧАСОВЕ ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІ ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СПІВАК І.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ МОРСЬКОГО ПІРАТСТВА ЯК ЗАПОРУКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АРАКЕЛЯН Р.М. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ В ПРАВОВІЙ ПОЛІТИЦІ ДЕРЖАВИ

МИРНИЙ Д.В. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» У СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

МІМА І.В. ХРИСТИЯНСЬКО-ПРАВОВІ ТРАДИЦІЇ ЯК ЦІННІСНО-НОРМАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ У ФОРМУВАННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕОЛОГІЇ

ТИХОНЕНКОВ Д.А. ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДОВЕНКО О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ПАВЛИГА А.В., ДУБІНІН Ю.С. ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЄРМАК О.О. ЩОДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЛАВРЕНЧУК О.В., ТИЛЬЧИК О.В. ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ ЗАХОДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

МАЛЕТИЧ М.М. ПРО КОНСУЛЬТАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

МЕДЯНИК В.А. ДО ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

МІХРОВСЬКА М.С. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

НИКИТЮК Я.І. ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО СУДДІВ ВАКС: СПІРНІ ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

ОЧЕРЕТНИЙ М.В. ГЕНЕЗИС НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ

ПРОСКУРЯКОВА І.М. РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВОЙТОВИЧ І.І. ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ ЗА РАДЯНСЬКИХ ЧАСІВ

ДЕРКАЧ Я.В. ОБ’ЄКТ ВТЕЧІ ЗІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЖЕЛІЗНЯК В.М. ОБ’ЄКТ ЗАВОЛОДІННЯ ДОКУМЕНТАМИ, ШТАМПАМИ, ПЕЧАТКАМИ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ОСОБИ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ

МАЛЮК В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ-НОСІЇВ ОПЕРАТИВНО ЗНАЧУЩОЇ ПОВЕДІНКИ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СКЛАДІ ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ

МОЗОЛЬ С.А. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОШИРЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

СТРЕЛЮК Я.В. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВАКУЛИК О.О. ТАКТИКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

ІГНАТОВ Н.О., СІРЕНКО О.В. ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ТКАЛЕНКО О.В. АНАЛІЗ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ НА ОБ’ЄКТАХ (МІСЦЯХ) ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ

ШАЛАЙ А.М. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ І МИТНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАПОБІГАННЯ КОНТРАБАНДІ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ЧИ ПРЕКУРСОРІВ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

КАПУСТІНА Н.Б., ШЕВЧУК Я.В. ФІЛОСОФСЬКІ І ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ