Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРИХОВЕЦЬКИЙ І.З. УКРАЇНСЬКІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ. ТА ЇХНЯ СЕЙМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЖУРА В.А., КОРНЕСЮК М.В., СТЕПАНЮК К.І. ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙ ДЕРЖАВ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО РЕЛІГІЙНОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї ТА ВИЗНАЮТЬ ІСЛАМ ДЕРЖАВНОЮ РЕЛІГІЄЮ

ЙОВЕНКО І.І. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВАРЕНИК О.С. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ВЕРХОЛАЗ К.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ: ПІДСТАВИ ТА УМОВИ

ГАНЖА О.О. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ В ПОЛІЦІЇ

ДЕНЕГА О.П. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДУБОВИК Т.С. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

КОНДРАТЬЄВА І.І. ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БОГАТОВ Д.Е., МЄЛЄШЕВ І.С., ПРИХОДЬКО В.С. РЕЦИКЛІНГ ВІДХОДІВ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАЄВА О.І. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: НАУКОМЕТРИЧНИЙ ЗРІЗ ТА КОМПЛЕКСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

БАРЧУК В.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ВДОВІЧЕНА Л.І., ПИЛИП В.В. СУБСТАНЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТОДУ ВАЛЮТНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ВИНОГРАДОВА А. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ В УКРАЇНІ У ВИМІРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОСНОВ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

КАЙЛО І.Ю. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ ЯК ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ У СФЕРІ ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЛЕЩЕНКО Р.М. СУТЬ ТА ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЄЦЬ Д.А. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

МИХАЙЛОВ О.О. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: ЗМІСТОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСТАПЕНКО І.О. РОЛЬ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ В УКРАЇНІ

ПАРАМАНОВ Д.Ю. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РЕЗНІЧЕНКО В.О. ВИДАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СЕМЕНОВ Є.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

СКРИПА Є.В. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДЖАФАРЗАДЕ ДЖАФАР ТЕЙМУР ОГЛИ. ОСОБА-ЕКСТРЕМІСТ: МОТИВИ ТА МЕТА ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ

КИЧКО А.М., СКЛЯР М.О. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТУВАННЯ ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ДЕЯКИХ СУМІЖНИХ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ЛУГІНА Н.А., ОНОФРЕЙ В.С., НАУМЕНКО К.С. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СТРЕЛЮК Я.В. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

ТАТАРОВ О.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 27.04.2021 РОКУ № 1422

ТКАЧ А. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БУЛКО Л.О., ЧЕРВ’ЯК О.О., МИШАНИЧ А.В. МЕДІАЦІЯ ПРИ УКЛАДАННІ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

МОСІЮК К.В., КАРАСЬОВА О.А. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-БІОЛОГА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

САКОВСЬКИЙ А.А., МИРОВСЬКА А.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТРЕБІНА О.М. ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

РЕЦЕНЗІЇ

ЦУЦКІРІДЗЕ М.С., ШЕВЧИШЕН А.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З ОБІГОМ ПРОТИПРАВНОГО КОНТЕНТУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ», ПІДГОТОВЛЕНА КАНДИДАТОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТОМ ТАРАСЕНКОМ О.С.

Науковий вісник публічного та приватного права №5-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРИХОВЕЦЬКИЙ І.З.
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ЯК НАСЛІДОК АВСТРІЙСЬКОЇ ІНКОРПОРАЦІЇ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

ЯРА О.С.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ ЮРИДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БАБ’ЮК П.М.
ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ У СПАДКОВІЙ СФЕРІ: СУТНІСТЬ ТА МЕЖІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВАРЕНИК О.С.
ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЛОКАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЕНЕГА О.П.
СПОСОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗАЙЦЕВА Ю.Л.
ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

КАЙЛО І.Ю.
НЕДОЛІКИ ТА ПРОГАЛИНИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

КОНДРАТЬЄВА І.І.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ ЯК ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНА ГАРАНТІЯ ОСІБ РЯДОВОГО ТА НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОФЕСІЇ ПРАЦІВНИКА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ШАПОВАЛ К.Г.
ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ІГНАТЧЕНКО Н.В.
СПОСІБ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАРЧУК В.О.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ»

БАСАЙ В.О.
ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ КРЕДИТНИМИ СПІЛКАМИ В УКРАЇНІ

ГРЕСЬКО О.Р.
ФОРМИ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ З ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ Й ГРОМАДСЬКІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЖУК Т.І.
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИХ ОРГАНІВ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ З МЕТОЮ ОХОРОНИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

КАЛАШНІК В.П.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ ПОЛІЦІЄЮ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

МИКОЛАЄЦЬ Д.А.
ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАЙДЬОН Є.М., САНДУЛ В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПАРАМАНОВ Д.Ю.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

РЕЗНІЧЕНКО В.О.
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

СЕМЕНОВ Є.О.
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ПРОЄКТІ ЗАКОНУ ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АКІФЗАДЕ С.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ ТА ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НЕЗАКОННУ ПОРУБКУ АБО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТ ЛІСУ

СТРЕЛЮК Я.В.
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ ЗАКРИТОГО ТИПУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОГАТИКОВ О.В.
ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ

ВАЦЮК В.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ОТРУЙНИХ ЧИ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТАРАСЕНКО О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОТИПРАВНИМ КОНТЕНТОМ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, З ОЗНАКАМИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

БАЄВА О.І.
НАПРЯМИ, ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОЧИНСТВА

НИКИТЮК Я.І.
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД: ОСОБЛИВИЙ, НАДЗВИЧАЙНИЙ ЧИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД?

Для авторів

Вчені-юристи згуртувалися. Разом ми сильніші!

У цей скрутний час ми, юридична наукова спільнота України, повинні бути згуртованими, бо наша сила – у єдності. Саме тому фахові журнали з юридичних наук об’єдналися, щоб забезпечити безперервність наукової діяльності.

Наразі в період воєнного стану в Україні триває набір статей до 30 червня лише у 13 видань з юридичних наук:

- Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція»;

- Lex Sportiva;

- Часопис цивілістики;

- Юридичний вісник;

- Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки;

- Юридичний науковий електронний журнал;

- Адміністративне право і процес;

- Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції;

- Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Юридичні науки;

- Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права;

- Держава та регіони. Серія: Право;

- Нове українське право;

- Customs Scientific Journal.

Інформація про можливість подання статті в «Науковий вісник публічного та приватного права» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦІЇ: ХАРАКТЕРИСТИКА В ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

ТАРАСЕВИЧ Т.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БІЛЕНКО М.С.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

ПАДУЧАК О.І.
СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БУЛІНГОМ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ПОЛЯКОВ Р.Б.
ПІДСТАВИ І НАСЛІДКИ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ)

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАЗАНОВСЬКА М.М.
ТРУДО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

ПОЛІШКО Н.Л.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЖІНОК, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

НІКОЛОВ Д.П.
ВОЛОДІННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ В ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЧИ ПІДМІНА ПОНЯТЬ?

ФЕЛОНЮК Д.Л.
ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНДРУСЕНКО Д.В.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

ДАНІЄЛЯН С.А.
ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА В АСПЕКТІ ЇХ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ В МЕЖАХ ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

МИРГОРОД-КАРПОВА В.В., МУРАЧ Д.В.
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

СКВІРСЬКИЙ І.О., КУВАКІН С.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

СТАРИНСЬКИЙ М.В., МИРГОРОД-КАРПОВА В.В., ШЛАПКО Т.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БЕНЬКІВСЬКИЙ В.О.
ДО ПИТАННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

КОЛОДІН Д.О.
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

ПЕРЕПІЧКА Н.Г.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ В ЗАПОБІГАННІ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

ПОПОВИЧ О.В., ТОМАШ Л.В.
ТИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

СКИБА В.М., ГАКАЛО І.Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ХРИСТИЧ І.О.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЄФІМОВ М.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ СУЧАСНИХ ВИДІВ ШАХРАЙСТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ЛОЗОВА О.С.
ЩОДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ СЛІДЧИХ ГРУП У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ФОМЕНКО М.О.
СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Науковий вісник публічного та приватного права № 2 Том 2 Частина 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНТОНЮК О.А. НАУКОВІ ДИСПУТИ СТОСОВНО ПРОФІЛАКТИКИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

БЕРЕЗНЯК В. С. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ

БІЛЬКО Т. О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ У БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

ВОЛКОВА А. О. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

ДОВБАНЬ І. М. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ДЕРЖАВНИМИ СЛУЖБОВЦЯМИ

ЗАБАРНИЙ М. М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЗЛОЧИННОСТІ

КАЛИТА В. Г. НЕОСУДНІСТЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, КРИТЕРІЇ ТА ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ

КАРМАН В. В. ПРЕДМЕТ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 338 КК УКРАЇНИ

КОНЮШЕНКО Я. Ю. ҐЕНЕЗИС ІНСТИТУТУ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

КРИВОНОС С. В. ОБ’ЄКТ БАНДИТИЗМУ У СИСТЕМІ ЙОГО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МІРКОВЕЦЬ В. І. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС І ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАНІСТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІРОШНИЧЕНКО С. С. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

ПАВЛЮХ О. А. ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ПОЧТОВИЙ М. М. ПРОЯВИ ПУБЛІЧНОСТІ І ДИСПОЗИТИВНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

СИДОРЕНКО Н. С. СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

СКОК С. Г. ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ПРИ МНОЖИННОСТІ УМИСНИХ ВБИВСТВА

СПІЛЬНИК С. І. ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ В КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

СТРЕЛЮК Я. В. ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ», ВЧИНЕНОГО В КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧІЙ УСТАНОВІ ЗАКРИТОГО ТИПУ

ФОМЕНКО А. Є. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КРИМІНОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ», «МОНІТОРИНГ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ» ТА «МОНІТОРИНГ ОПЕРАТИВНОЇ ОБСТАНОВКИ»

ШАХОВНІНА М. О. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ЮСУБОВ В. В. ПРАВОВА ПРИРОДА РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

ЯЦУН М. М. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕЗСОННА Т. Ф. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БІОМЕТРИЧНОГО ПАСПОРТА

БОГДАНОВ Є. А. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ВЕРСІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВАЦЮК В. О. ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ОТРУЙНИХ ЧИ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ГОЛИШЕВА У. І. ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

ДЗЮБИНСЬКИЙ В. В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИМАГАННЯ ТА/АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ЄРМАКОВ Ю. О. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ПРОФІЛАКТИКА КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР

МОРА О. М., ЗРАЖЕВСЬКИЙ О. В. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ПЕРЕКЛАДАЧА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ТОРОПЧИН С. О. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

ШЕСТОПАЛОВА Я. В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ-ЗЛОЧИНЦЯ ТА ЖЕРТВИ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СЕКСУАЛЬНОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ДІТЕЙ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

АНТИПОВА І. Л. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

ВОВК П. В. СУДДІ НА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОСАДАХ В УКРАЇНІ: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ

КУЗЬМИШИНА О. М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ В УКРАЇНІ

НЕСТОР Н. В. ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ ЯК СУБ’ЄКТ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУДДІВ

СОРОЧКО Н. В. СТРОКИ ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ. НАУКОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ

ЩЕРБАКОВ В. В. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРУШКО І. І. ОСНОВИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЄС В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ДУБОВИК В. Б. ПРІОРІТЕТИ ТА ВИМІРИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБCЄ