Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №4 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРСІРІЙ Р.О. ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

БУРЛАКА І.С. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ

ВДОВІЧЕН В.А., ВДОВІЧЕНА Л.І. ПОДАТКОВІ ІНТЕРЕСИ – ПОШУК АДЕКВАТНОГО КОМПРОМІСНОГО РІШЕННЯ

ВОЛКОВА Л.М. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ГАЛАМАГА С.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ПОЛЬЩІ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ГАЛЮК А.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

ГАРБУЗЮК К.Г. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ВІДБОРУ ОСІБ НА СЛУЖБУ В НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ УКРАЇНИ»

ДАВИДЮК А.М. ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ, ОТРИМАНИХ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДАНИЛЕВСЬКИЙ М.А. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ВИДІВ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

ЗАМРИГА А.В. СПЕЦІАЛЬНА ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ, ЩО РЕАЛІЗОВУЄ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ ЧИННИКИ ПОВНОВАЖЕНЬ

КВАШИН В.Ю. ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН

КІШЛЯН В.Л. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ КАПІТАНА МОРСЬКОГО СУДНА В УКРАЇНІ

КОВАЛЬ Ю.А. ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ АВТОНОМІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

КОМІРЧИЙ П.О. ПРАВОВІ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

КОРОТУН О.М. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІРАТСТВО: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

КОСТЮК Ю.Б. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЗМІН У ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

КРИЛОВ Д.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЛАКІЙЧУК Я.О. ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ

ЛЕЩИНСЬКИЙ В.П. ГАРАНТІЇ ЗАКОННОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

МАЙОРОВ В.В. ҐЕНЕЗА РЕФОРМ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

МАРЧУК Р.М. СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВЧОГО ОФОРМЛЕННЯ

МЕДВЕДИК Л.О. ОКРЕМА УХВАЛА ТА ВИСНОВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ПРАВА ЯК ЗАСОБИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ СУДУ

МЄНЯЙЛОВ О.О. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

НЕБОРСЬКИЙ Є.А. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ

НЕСТОР Н.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НЕЗАЛЕЖНИХ ЗАСАД ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

ОЛЕФІР К.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

ПОЛІЩУК Р.М. ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО СТРАХОВИКІВ

ПОСТОЛ О.І. ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ВИЯВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ

ПРАСЮК В.М. ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

ПУЗАНОВА Т.А. ДЕМОКРАТИЗМ І ЗАКОННІСТЬ ЯК КЛЮЧОВІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

РАДЧУК А.А. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

САВИЦЬКИЙ Я.Ф. ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АПЕЛЯЦІЙНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СЕВРУК Ю.Г. АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

СЕРДЮК Є.В., СЕРДЮК В.П., БАЛИНЕЦЬ О.М. ПОНЯТТЯ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА МІЖНАРОДНОМУ ПОВІТРЯНОМУ ПРАВІ

СІРА А.В. ПРИРОДА ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ КОРУПЦІЄЮ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

СОРОКА Л.В. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ

СОФ’ЇН М.І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ТАРАСЮК А.В. ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ТРУБА Р.М. СТРУКТУРА ТА ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ

ШЕВЧУК Г.В. МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ЩУПАКІВСЬКИЙ Р.В. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРАВА

ЮРАХ В.М. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ШЕРСТЮК Г.М. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

НУРУЛЛАЄВ ІЛЬКІН САДАГАТ ОГЛИ. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ В БОРОТЬБІ З ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СИРОВАЦЬКИЙ В.І. ГНОСЕОЛОГІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ПРИМУСУ ЯК МОТИВУВАННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ

ЦИМБАЛЮК М.М. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС ДОСЛІДЖЕННЯ УНІФІКАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Науковий вісник публічного та приватного права №4 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АНТОШКІНА В.К. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ПОМИЛКИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

БЕЛІЧЕНКО О.В. ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ-ПРАВОЗНАВЦІВ XIX СТОЛІТТЯ НА СУДОЧИНСТВО ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ

ГАНЬБА О.Б. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ СУБ’ЄКТИВНОГО ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЯК СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДУДЧЕНКО О.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАРОДНИХ КОМІСАРІАТІВ УСРР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР

КОРОТЮК О.В. ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРІОДУ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

ПОПОВИЧ Т.П., ІВАШКОВИЧ І.І. ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ФІЛІНЮК І.Г. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВНИХ СУДІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЦЕРКОВНО-СУДОВОЇ РЕФОРМИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. МОДЕЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ КОНСТИТУЦІЯХ: ЄДНІСТЬ У БАГАТОМАНІТНОСТІ

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П. ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТІ В УКРАЇНІ

ЕПЕЛЬ О.В. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

КРУГОВА С.С. КОНСТИТУЦІЙНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ У КРАЇНАХ ЄС

NALYVAIKO L.R., LAVRENKO D.O. GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTICS OF GENDER-BASED VIOLENCE

ПАВЛІЧЕНКО О.В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК В УКРАЇНІ

ПИЛИПЧУК Н.П. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ВІДПОЧИНОК В УКРАЇНІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БЕЙГУЛ М.А., ДЯЧЕНКО С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ГУЙВАН П.Д. ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ В ДОСТУПІ ДО ІНФОРМАЦІЇ, СУТНІСНІ ВІДМІННОСТІ ЇХНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГУКОВА А.Р. GDPR: ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

ДЕЙНЕКО О.В., ДЯЧЕНКО С.В. ІМПЕРАТИВНО-ДИСПОЗИТИВНИЙ МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ

ЛУК’ЯНЧУК О.І. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

ЛЮЛЬЧУК Н.М. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

МАМЧУР Л.В., ТКАЧ О.О. НОВІТНІ РІЗНОВИДИ КОНОСАМЕНТУ В МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖУ

РЯБОКОНЬ Є.О. НАСТУПНИЦТВО У ПРАВАХ ТА ОБОВ’ЯЗКАХ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ

САБОДАШ Р.Б. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ НОВИХ НОРМ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ЧОМАХАШВІЛІ О.Ш. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДІТЕЙ

ШУЛЬГІН А.А. МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ СЕРЕД ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ІВАНОВ А.В. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КЕРНОЗ Н.Є., ПРОРОЧЕНКО В.В. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОВЕЛИ ТА ПРОБЛЕМНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АМЕЛІЧЕВА Л.П. ДО ПИТАННЯ ПРО ГІДНУ ПРАЦЮ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

БЕЗУСИЙ В.В. НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

БОЙКО С.Ю. ВИДИ ТРУДОПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

ВОВЧУК Т.М. СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАДАННЯ ПІЛЬГ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

КИРИЗЛІЄВ О.Ф. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ОБУШЕНКО Н.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПАРІНОВ А.Б. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ І КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ У СФЕРІ ПРАЦІ

РЕУЦЬКОВ О.Г. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ

СМОЛЯРОВА М.Л. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЧЕКАН М.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ПРОГАЛИНИ ТА КОЛІЗІЇ

ЧЕРНЕГА Р.Т. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЛЕВКІВСЬКА В.М. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ

СПІВАК І.В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РИЗИКИ

ШЕВЧУК Л.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГЛУХОВЕРЯ К.М. ІНТЕРЕС ЯК ОЗНАКА, ПЕРЕДБАЧЕНА РОЗДІЛОМ І ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ЗАРУДНЯ Л.Б. СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА РОЗБОЮ ТА ОКРЕСЛЕННЯ ЙОГО ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

КНЯЗЄВ С.М. ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

КРАВЧУК М.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ІНФЕКЦІЙНИМИ БІОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ

ПАРАСЮК Н.М. МЕЖІ КАРАНОСТІ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ТАМЕРЛАН КУРБАН. НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАМУЛА Б.А. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ІГНАТЮК О.В. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ В СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

КОЗАЧЕНКО О.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЛУБЕНЦОВ А.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ТА АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ МЕТОДИК СУДОВОГО АВТОТЕХНІЧНОГО ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

МАКСИМЧУК І.М. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Науковий вісник публічного та приватного права №3 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОНТЛАБ В.В. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ПРО ПОНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ

ОСТАПЕНКО Ю.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ ДО ЗАВЕРШЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ПАНЧЕНКО М.В. МЕТА Й ЦІЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ТІСЕЦЬКА А.А. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ДЛЯ ЖІНОК ПІД ЧАС УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ТКАЧЕНКО Д.В. ПРИНЦИПИ ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ЧЕРНЕГА Р.Т. СПІВВІДНОШЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БОГДАНОВА С.Д. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

РОГОВЕНКО О.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ

ЯКИМОВИЧ Я.В. СИСТЕМА ВИТОКІВ АТРОПОЦЕТРИЗМУ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ГРАМАЦЬКИЙ Е.М. СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА: ПОЗИЦІЯ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ

ГУЙВАН П.Д. ОБМЕЖЕННЯ ДОПУСКУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ЗАКОНОДАВСТВО ТА РЕАЛІЇ

КОВАЛЬСЬКИЙ М.М. ПРЕДСТАВНИЦТВО В ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІД ПОМЕРЛИХ ОСІБ

ЛАБАНЬ О.О. ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ВІДПОВІДАЧА ПІД ЧАС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЛУК’ЯНЧУК О.І. ПІКЛУВАННЯ ПРО НЕПРАЦЕЗДАТНИХ, НЕМІЧНИХ БАТЬКІВ: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ МОРАЛЬНОГО ОБОВ’ЯЗКУ

МАСЛО Т.М. РОЛЬ ПРОПОРЦІЙНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

АГІНА А.Д., ЩЕРБИНА Є.М. ТЕНДЕНЦІЯ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНИМИ СУБ’ЄКТАМИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БОДНАР В.Є. ТИПОВІ СПОСОБИ ПЕРЕВИЩЕННЯ ВЛАДИ АБО СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАЦІВНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ГАЛЮК А.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

ГУЦУЛЯК М.Я., ГАБУДА А.С. КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ В НОРМАХ ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ ТА КРИТЕРІЇВ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ЗЛОЧИНІВ

КВЯТКІВСЬКИЙ Ю.В. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

КОЛБ І.О. ПРО ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКУ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ ОЗНАК ПОНЯТТЯ «ЗАХОДИ ВГАМУВАННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ УКРАЇНИ»

КОЛОДІНА А.С. ЕВРИСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ

ТАРАН Н.Г. ДО ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ ОЗНАК

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДУДКО О.В. УЧАСТЬ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

КИРИЧЕНКО В.Л. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

КНЯЗЄВ С.В. ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ З КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ, ЩОДО ЯКИХ ПРОВОДЯТЬСЯ НЕГЛАСНІ СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВТРУЧАННЯМ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ

КОЗАЧЕНКО О.І., ШАРАНИЧ Р.С. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

КОТОВА О.С. ВИНЕСЕННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ВИЗНАННЯ РЕЧОВИМ ДОКАЗОМ ЯК ПЕРЕДУМОВА АРЕШТУ МАЙНА

КУШНІР Г.А., ПРИХОДЬКО Ю.П. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ НА ГІЛЬЗАХ, ВИСТРІЛЯНИХ ІЗ САМОРОБНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

ЛУБЕНЦОВ А.В. ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ВИСНОВКУ СУДОВОЇ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ЛУПАШКУ С.В. ДО ПОНЯТТЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

НЕЧВАЛЬ А.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ ОБШУКУ

НЄБИТОВ А.А. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

НІКОЛАЙЧУК Г.А. ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ В РАЗІ ЙОГО ПІДТРИМАННЯ ГРУПОЮ ПРОКУРОРІВ

ТАРАСЮК С.М. СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ НА НЕВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ТА НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ ОСОБИ

ТОММА Р.П., ШЕВЧУК О.О. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ ОБІГУ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ЧОРНИЙ Г.О. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КРАВЧЕНКО І.М. ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ СУДІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДУБОВИК В.Б. УКРАЇНА – ОБСЄ: АКТИВІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ

КІДАЛОВ С.О., ОКОЛОВСЬКИЙ А.М. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КОСМІЧНОМУ ПРАВІ

КУРОВСЬКА І.А. ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ЄС ТА МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ЛАКІЙЧУК Я.О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ ОРГАНАМИ ПОЛІЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ПАЙДА Ю.Ю. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ ДО ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

СИРОЇД Т.Л. МІЖНАРОДНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОРОВ’Я ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №3 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

АЯГУТ Н.Г. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСШИПМЕНТУ ЯК ОСОБЛИВОГО РЕЖИМУ НАДАННЯ ПОРТОВИХ ПОСЛУГ

БУДУРОВА Г.М. УМОВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ: СУЧАСНА ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

ЖУШМАН М.В. ПОКАЗАННЯ СВІДКА ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ

ОСТАПЕНКО Ю.І. КОНЦЕПЦІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДВАЛИНИ СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПАЦЬОРА А.М. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГАЛАБУРДА Т.І. ДОКАЗИ Й ДОКАЗУВАННЯ В АВСТРІЙСЬКОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ 1873 Р.

ДАВИДОВ Д.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЯК ОСНОВНА МЕТА ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ

ДОБКІНА К.Р. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ УЧАСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ЛЮЛЬЧУК Н.М. ЩОДО ІСТОРИЧНОЇ ГЕНЕЗИ ІНСТИТУТУ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

СМІРНОВА В.В. ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРИСЯЖНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ПІСЛЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРТЕМЕНКО Я.В. ЩОДО ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

БЕНЬКОВСЬКИЙ С.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ОХОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ

БІЛІНСЬКИЙ Д.О. МЕДИЧНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

БУДЗИНСЬКИЙ М.П. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

БУЛИЧОВ Є.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО АКТА (ДОЗВІЛ ТА ЛІЦЕНЗІЯ) ЯК ВИДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

БУРЛАКА І.С. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОРМ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

ВОЛКОВА Л.М. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Є.П. ВІКТИМОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ

ГАРБУЗЮК К.Г. ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ВІДБОРУ В ПОЛІЦІЮ (НА ПРИКЛАДІ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ)

ГУТЬ Н.Ю. КОНЦЕПЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ЯК КАТЕГОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА І ПРОЦЕСУ

ЄВДОКІМЕНКО С.В. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ФІНАНСОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

ЖЕЛТОБРЮХ І.Л. СТОРОНА СПРАВИ ЯК УЧАСНИК АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗАМРИГА А.В. ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЗАЯЦЬ Б.Р. ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ІВАНОВ О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

КІЗЬ С.М. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ЯК СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КЛИМЕНКО Ю.Ю. МИТНИЙ ПОСТ-АУДИТ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

КОМІРЧИЙ П.О. СУТНІСТЬ ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

КОНОНЕЦЬ В.П. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ МВС ЩОДО ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ДОПУЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

КУЗЬМЕНКО І.Г. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ПОЛІЦІЇ КРАЇН ЄС

НАУМЕНКО С.Г. ІСТОРІЯ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

НЕСТОР Н.В. НОРМОТВОРЧІСТЬ, ЕКСПЕРТИЗА, МОНІТОРИНГ ЯК АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

ОКСЮТА О.Г. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ОЛИЦЬКИЙ О.М. ОЗНАКИ ПІДРОЗДІЛІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПІНКЕВИЧ Н.С. ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

ПРАВОТОРОВА О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

РОМАНЕНКО М.В. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФУНКЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

САВИЦЬКИЙ Я.Ф. ЩОДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АПЕЛЯЦІЙНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

САПУНОВ Д.В. ПОНЯТТЯ Й ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОФ’ЇН М.І. ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК КЛЮЧОВІ СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ЧЕКОМАСОВА Н.Б. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ПРИВАТНИХ УСТАНОВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

ШЕВЧУК Г.В. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ШИЛО С.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЩУПАКІВСЬКИЙ Р.В. ПРО ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПРАВА

ЯРМАКІ Х.П. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ