Науковий вісник публічного та приватного права

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЄМЕЦЬ Л.О. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК РІЗНОВИД ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ОДАРЮК М.П. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОЦЕДУР У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ

ПОПОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ, НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

САВЧЕНКО С.В. ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДАЧНОГО БУДІВНИЦТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ПОКЛАД О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПОПТАНИЧ Ю.М. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ПРОКОПЕНКО В.В. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ З МИТНИМ ОФОРМЛЕННЯМ СУДЕН ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ

ПЧЕЛІН В.Б. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

РАКУЛ О.В. СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

РОГАЧ Л.І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

РТИЩЕВА Т.О. НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

САВРАНЧУК Л.Л. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ

САМУСЬ Є.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СОЛОПЕНКО В.В. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

ТЕРЕЩУК Г.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

ФЕНИЧ Я.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ГРОМАДЯНСТВО В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

ЧЕРВЯКОВА О.В. РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ШЕВЧЕНКО О.І. РОЛЬ І МІСЦЕ СЛІДЧИХ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АВТУХОВ К.А., РАДЄВА А.С. ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

БАШИНСЬКИЙ О.А. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ В УСРР (УРСР) 1919–1960-ТІ РР.

БЕЗСУСІДНЯ Ю.В. МІСЦЕ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО РЕЖИМУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В ОСОБЛИВІЙ ЧАСТИНІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

БОРИСЕНКО М.В. ЕТИМОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» ТА «СЛІДЧИЙ»

ГРОХОЛЬСЬКИЙ В.П. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ ЕКСПЕРТНИМИ УСТАНОВАМИ

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В УКРАИНЕ

ДРУЧЕК О.В. ПРОФАЙЛІНГ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЖАРОВСЬКА Г.П. КОНТРАБАНДА АВТОТРАНСПОРТУ: ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КРАВЧУК П.Ю. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА КОНТРАБАНДИ ЗА СТАТЕЮ 201 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

МАХАТАДЗЕ К.Г. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 135, 136 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

MEDVEDIEVA I.М. REASONS FOR COMPULSORY MILITARY SERVICE EVASION

МІНЯЙЛО Н.Є. ЗРОСТАННЯ СВІТОВИХ ОБСЯГІВ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ПОЧАНСЬКА О.С. ОСНОВНІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

ХМИЗ М.В. ВИМАГАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕРЕЗА Ю.М. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ ТА ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

ДРОЗД В.Г. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ ЯК ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

СІДЄЛЬНІКОВ А.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ АДВОКАТОМ-ЗАХИСНИКОМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

СМИК С.І. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДОПИТУ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

ТОПЧІЙ В.В. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ТА НАГЛЯДУ ПРОКУРОРА

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КАРПУНЦОВ В.В. ПРОЦЕСУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ ПОДАНЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СТОСОВНО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА СУДДІВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

ШУЛЬГА Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р. ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ІНТЕРЕСУ

ЧИЖМАРЬ К.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕВОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ГОРЕЦЬКА Х.В. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ ЯК ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ ДИСПОЗИЦІЙ

РЕЦЕНЗІЇ

КАМІНСЬКА Н.В. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ДРУЖНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИ УКРАЇНИ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ СТАТТЮ М.О. БАЙМУРАТОВА ТА О.О. ГРІНЕНКО)

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БІРЮКОВА А.М. ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

БУРДІН М.Ю. ВІЙСЬКОВЕ ОСАДНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ПОЛЬСЬКОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1920–1923)

ДЗЮБЕНКО О.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ

ЗАГРЕБЕЛЬНА Н.А., ОЛІЙНИК О.Б. ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОКУРОРСЬКОЇ РИТОРИКИ В СУСПІЛЬСТВІ

ЗЕЛЕНКО І.П. ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЙ У ПРАВОЗАСТОСУВАННІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ПЛАТОНЕНКО О.С. ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ І ЗАБОРОН У ВІДНОСИНАХ НА МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

РЯБОВ О.А. СПРОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ В ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

СТРЕМЕНОВСЬКИЙ С.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЛАКАТОШ Н.Й. ДВИГУНИ РЕФОРМИ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БРОВКО І.В., ПАРХОМЕНКО М.М. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ВЕЛИКАНОВА М.М. РИЗИК В АЛЕАТОРНИХ ТА МІНОВИХ ДОГОВОРАХ

ГЕЛЬ А.П., ЗВЕРХОВСЬКА В.Ф. ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я І ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

ГРИГОРЕНКО О.В. ЩЕ РАЗ ПРО ОЗНАКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

КАРМАЗА О.О. ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ ЗАКОНОМ НА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ У СФЕРІ СПАДКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

МАРЧЕНКО О.О. НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ МАЙНА НА ПРИЛЮДНИХ ТОРГАХ

МОСТОВЕНКО О.С. ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТА ПІД ЧАС НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ШУРИН О.А. ПРИНЦИП НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ЯК ОДНА З НОВЕЛ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ЧУЛОВСЬКИЙ В.А. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ: ТЕОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

БІЛОУСОВ Є.М. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ГРУДНИЦЬКИЙ В.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ

ПОПАДИНЕЦЬ Г.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СУЛІМ В.В. ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

ЧОМАХАШВІЛІ О.Ш. ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРТНИК С.М. ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ ПРАВА НА ПРАЦЮ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ РОСІЇ

ВАКАРЮК Л.В. МЕТА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ГРИЩЕНКО Р.С. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ІНШИНА А.С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

МОГІЛЕВСЬКИЙ Л.В. РОЛЬ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ПРО ПРАЦЮ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

УВАРОВА Н.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДАХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛИК В.М., ТЕРЕЩЕНКО В.В. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ З НЕРОЗМИТНЕНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ: ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ

БІЛИК Л.Л. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

БОЙКО И.В. ПРЕВЕНТИВНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ МЕРЫ В УКРАИНЕ

БУГАЙЧУК К.Л. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ВСТАВСЬКА Т.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

ГАВЛОВСЬКИЙ І.А. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНИ СФЕРІ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

ГОЛОВІН Д.В., МАЗАЛОВ А.М. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ І ЙОГО РОЛЬ У ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ ПОДАТКУ

ГОРОДЕЦЬКА І.А. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ

ДАНІЛОВ С.О. МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ІВАНОВ С.В. ВПЛИВ МИТНОГО ПРАВА ЄС ТА НОРМ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА НА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ІВАНЧЕНКО В.А. ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ

КУЗЬМИШИН В.М. ФОРМИ АДМІНІСТРУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

МАЙДАНЕВИЧ Г.А. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

МАКСІМЕНЦЕВА Н.О. ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ)

ПЄТКОВ С.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ

ПИТЕЛЬ Ю.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

ПІТАТЄЛЄВ В.Г. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ» ТА «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА» ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2018

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

МЕЛЬНИК В.В. ІСТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ПРАВА НА ЗАХИСТ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ (У ПЕРІОД З 1917 РОКУ ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

КИСЛИЙ А.М., БОНДАРЕНКО Н.В. ЗАПОБІГАННЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ЛАКАТОШ Н.Й. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УГОРЩИНІ: ІСТОРИЧНІ ФАКТИ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ДУМКИ

ПИРОГА І.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ НА АВТОМАТИЧНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОЧАНСЬКА О.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ, ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ, КУЛЬТУРНИХ ПРАВ І СВОБОД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЧУЛОВСЬКИЙ В.А. НАУКОВА ДОКТРИНА СПАДКОВОГО ПРАВА ЯК ШЛЯХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ СПАДКУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

БЕРЕЗАН А.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРТНИК С.М. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

КОЛОМОЄЦЬ П.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

КОХАНЧУК С.С. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВАЛІД» ЧИ «ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ» В ЗАКОНОДАВСТВІ

САВЧУК О.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКИМ УРЕГУЛЬОВУЄТЬСЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

УВАРОВА Н.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДАХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОБОШКО О.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬСЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ІСТОТНОЮ ЗМІНОЮ ОБСТАВИН

БОРШОШ І.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ

БРИГІНЕЦЬ А.В. СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

БУХТІЯРОВА І.Г. ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ГАВЛОВСЬКИЙ І.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

ДАВИДОВА Н.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОПАГАНДИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ДЕМ’ЯНЧУК В.А. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ЗАПОТОЦЬКА О.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ СЕРТИФІКАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ІВАНЦОВ В.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

КАЛАШНІКОВА О.В. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У МИТНІЙ СПРАВІ

КЛОЧКО І.О. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

ЛАЗАРЕНКО М.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

ЛИСЕНКО С.О. ГНУЧКА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ

ЛИСЕНКО Ю.О. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

МАЙДАНЕВИЧ Г.А. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

МИРОШНИЧЕНКО М.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ОЗЕРНА І.В. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ОСТАПЕНКО І.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬКОВОГО ГАРНІЗОНУ В УКРАЇНІ

ПИЛИП В.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПІТАТЄЛЄВ В.Г. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ПУГАЧ А.В. ГЕНЕЗИС ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СЛОНЧАК В.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

СМОЛІЙ І.В. ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

СПИЦЬКА Л.В. ҐЕНЕЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

СУЛІМ В.В. ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

ТЕТЕРЯ В.М. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ХОМИШИН І.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ЮШКЕВИЧ Х.В. ОХОРОНА ЗА ЗАХИСТ ЛІСОВОГО ФОНДУ: ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГЕРАСИМЧУК С.С. ДО ПИТАННЯ СПОСОБІВ СКОЄННЯ ХУЛІГАНСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ОПОРОМ ПРЕДСТАВНИКОВІ ВЛАДИ АБО ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ОБОВ’ЯЗКИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ГОРБАЧОВ О.В. ДОСВІД ДЕРЖАВ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. СИСТЕМА ДЕТЕРМІНАНТ ТЕРОРИЗМУ

ЛУГОВИЙ В.О. ЩОДО ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙ «ОБМЕЖЕННЯ» ТА «ЗАБОРОНА» У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

МОЗОЛЬ С.А. ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ОТРУДЬКО В.І., БУЗОВЕРЯ Є.Ю. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ СПРИЯННЯ ГРОМАДЯН ПІДРОЗДІЛАМ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

САЛТОВЕЦЬ С.А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОТИДІЇ ЗАХОПЛЕННЮ ЗАРУЧНИКІВ

СТЕПАНЧЕНКО О.О. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЕТНОРЕЛІГІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В ЄВРОПІ

ФОМІНА Т.Г. ГНОСЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ В КОНТЕКСТІ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕРЕЗА Ю.М. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ ТА ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

ДАВИДЕНКО В.В. МОДЕЛЬ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

ЛАЗАРЄВ В.О. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ ТА СУТЕНЕРСТВО

ОСАДЧИЙ Ю.І. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ІНСЦЕНУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ

ОСІПОВ О.О. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНОГО МАЙНА

ПОДГОРОДНИЙ С.Д. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ШЛЯХОМ ТАЄМНОГО ПРОНИКНЕННЯ В НИХ

СВІНЦІЦЬКА О.П. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА ОКСЮТА Т.Г. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАПАСНОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ПАНЧУК В.А. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОМІЧНИКА СУДДІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРОМОВЕНКО К.В. ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МАЙСНЕР А.В. ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНОГО ВТРУЧАННЯ ЯК ЗАСОБУ МАСКУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

ПУГАЧ Д.О. ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ПРАВА РАДИ ЄВРОПИ ТА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ