Науковий вісник публічного та приватного права

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БУРДІН М.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД СТАЛІНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ

МЕЛЬНИЧУК О.С. ВІД ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СТОЛИЦІ ДО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ МІСТА КИЄВА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БУРЛАКА О.С. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БАГАТОДІТНИХ ТА НЕПОВНИХ СІМЕЙ

ГАРАРУК І.В. ПРЕДМЕТ ЕНЕРГОСЕРВІСНОГО ДОГОВОРУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СИЧОВА В.В. ЄДНІСТЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ЯКОВЛЄВА Г.О. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАКУЛІНА С.В. УЗАГАЛЬНЕННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ТА ПРИВАТНО-ПРАВОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ

БОЖЕНКО Н.В. ВПPOВAДЖЕННЯ МEДIAЦIЇ В AДМIНICТPAТИВНИX CУДAX УКPAЇНИ

БРАСЛАВСЬКИЙ Р.Г. ДО ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ДЕЛІКТНІ ТА БЕЗДЕЛІКТНІ ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

ГРИНЯК Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖУ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

ДІДЕНКО С.В. ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ДОРОШЕНКО Д.П. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ ПРИМУСУ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ДРОЗД О.Ю. ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРУДОВОГО ПРАВА

ЖЕНЕСКУ Е.В. ВИЗНАЧЕННЯ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ З НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО СУТНІСТЬ

КАРАБІН Т.О. ЗМІСТ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ УПРАВЛІННЯ

КИРИЛЮК А.В., БААДЖИ Н.П. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

КОБЄЛЄВ О.І. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПІД ЧАС РЕФОРМУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

КОВРИГІНА В.Є. СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТІВ «ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я» ТА «ПРАВО НА МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ»

КОТЯШ Л.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

КУДРЯВЦЕВ В.І. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ КРЕДИТУ

ЛЕМЕШ Д.Л. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ ЯК ОСНОВА ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ЛІФІНЦЕВ О.В. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МАНДИЧЕВ Д.В. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ: НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

МУРАВЙОВ К.В. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

НІКІТІН В.В. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ РЕЄСТРАТОРІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОЖОДЖУК Т.Б. ДО ПИТАННЯ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З АКЦІЯМИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПЧЕЛІН В.Б. ЕКСПЕРТ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

РУДНИЧЕНКО С.М. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

СТРІЛЬЧЕНКО Є.В. КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА КРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

ТАТАРОВА Т.О. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

ТИТАРЧУК В.В. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

ХОДАК Є.С. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ СТРАХОВИКІВ ДЕПОЗИТІВ

ЦИГАНОК С.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

ЧЕМОДУРОВА Н.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

ЧЕХОВИЧ Т.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРИНЦИПУ РІВНОСТІ ГРОМАДЯН ПЕРЕД ЗАКОНОМ

ЧОРНА А.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ШУМЕЙКО О.А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ КРАЇН АЗІЇ ТА АФРИКИ)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БЕКЛЕМІЩЕВ С.О. ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ ДО ПСИХІАТРИЧНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ ЗВИЧАЙНИМ НАГЛЯДОМ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ДІЯННЯ У СТАНІ НЕОСУДНОСТІ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ГАВРИЛОВ Ю.Г. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ БАНДИТИЗМУ

ЖИТНИК Г.В. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЬ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

КОМАРНИЦЬКИЙ М.М. ПОНЯТТЯ ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНУ ГРОМАДСЬКОГО ОБОВ’ЯЗКУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНДРІЄВСЬКА Ю.І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ПРОКУРОРІВ МІСЦЕВОЇ ПРОКУРАТУРИ

АНТОНЮК О.В. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОСОБИСТІСНИХ ДЖЕРЕЛ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ЧАСТИНОЮ 4 СТАТТІ 296 КК УКРАЇНИ

ВАКУЛЕНКО О.Ф. ОКРЕМІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОГО І КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ

КАЛЮГА К.В. ЩОДО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ І СПЕЦИФІКИ ЇЇ ПРОТИВОПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ (В ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНАХ)

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

БАКАЯНОВА Н.M. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДВОКАТУРИ: ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА, КЛАСИФІКАЦІЯ

БОЙКО В.П. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АПАРАТУ МІСЦЕВОГО СУДУ

ГРИНЮК В.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПІДТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

КУЦЕНКО В.Д. ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ У ВЗАЄМОДІЇ КЕРІВНИКА АПАРАТУ СУДУ З ГОЛОВОЮ СУДУ З УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ СУДОВОЇ УСТАНОВИ

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Том 1

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГАСАНОВ Р.Н. ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМА ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИЖАНОВСЬКА О.В. ОФІЦІЙНИЙ ТА НЕОФІЦІЙНИЙ ПРАВОПОРЯДОК: НОРМАТИВНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТИ

ПРОКОПЕНКО О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ДАНЕЛІЯ О.С. ДО ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПОЛІТИЧНИХ ПРАВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МИКОЛЕНКО В.А. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПОСТТОТАЛІТАРНОГО РОЗВИТКУ

МОТКОВА О.Д. ДІЯ НОРМ КОНСТИТУЦІЇ: ДОКТРИНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БУРЛАКА О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ ПІД ЧАС НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ

МАРЧЕНКО М.Г. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ В УКРАЇНІ

МАРЧЕНКО О.В. СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАСКАЛЮК І.І. АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЬ ОСОБИ ЯК РІЗНОВИД ВТРУЧАННЯ В ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ

ПЕДАК С.В. ПРИНЦИПИ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ І БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ

ПРЕДЧУК Т.В. ВИДИ СЕРВІТУТІВ У КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЧУМАК О.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БІЛИК О.А. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТКОВОГО БЕЗРОБІТТЯ

БОЖКО Д.В. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІІ

БОРТНИК С.М. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

БУРДІН М.Ю. ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХЛІБОРОБСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

ВАСИЛЬЄВА І.А. ЩОДО ВИДІЛЕННЯ ІСТОТНИХ ОЗНАК ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЯК ПРЕДМЕТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА

ВАХОНЄВА Т.М. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ РЕГУЛЮВАННЯ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

ГАВРИШУК О.М. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ МЕТОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

ГАНЕЧКО О.М. ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ЛАТВІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ШЛЯХИ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНУ

ГЕТА Д.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

ГУБСЬКА О.А. ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ЗАЙНЯТИ ВАКАНТНІ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ, ЯК СТОРОНА ВІДНОСИН ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ДАНИЛОВА М.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ДЕНІСОВА Л.Л. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

ДЗЮБА Є.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ

ЗАНФІРОВА Т.А. ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ

ІНШИН М.І. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗІ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ

КУЗЬМЕНКО В.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУДДІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

ЛАВРЕНКО Б.В. ОСОБЛИВОСТІ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРОСТУПКУ ЯК ФАКТИЧНОЇ ПІДСТАВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ЛЕМЕШ Д.Л. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКА ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЛЕНЬКО Б.М. ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНА САНКЦІЯ

ЛУЦЮК П.С. СУДОВИЙ ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКА ДО МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЛЮБЧИК О.А. ВИДИ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

МАЦЮК В.Я. СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ У СФЕРІ ПРАЦІ

МОТРИЧ А.І. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

МУСТЕЦА І.В. ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАЦІ

МХИТАРЯН А.М. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ОСТАПЕНКО Ю.О. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

ПАНЧЕНКО М.В. ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СИЧОВА В.В. ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ЯКОВЕНКО Р.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЯКОВЛЄВА Г.О. СУБ’ЄКТИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ТА ЇХНІЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС

ЯКОВЛЄВ О.А. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БОНДАРЕНКО В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТІ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРТЕМЕНКО І.А. СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

АЮПОВА Р.М. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ

БАМБІЗОВ Є.Є. ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ ДФС УКРАЇНИ: ФОРМИ ТА МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ

БОЙКО В.П. РОЛЬ І МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

БОЛДІН М.Я. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИЗИКАМИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕФІНАНСУВАННЯ

БРАСЛАВСЬКИЙ Р.Г. ПРАВОВА ПРИРОДА ПРИНЦИПІВ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

БРИЛЬ К.І. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ВДОВІЧЕН В.А. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ЗА ДОХОДАМИ

ГІЛІН Є.О. ДО ПИТАННЯ ЗАСОБІВ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ГОРБАЧ М.І. АДМІНІСТРАТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПУБЛІЧНОГО СУБ’ЄКТА ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ДОВГУНЬ С.З. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІСТОРІОГРАФІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАВАДЯК О.П. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ЗУБРИЦЬКИЙ М.І. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО;
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ГЛУХАНЧУК О.В. ПРИНЦИПИ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ

ДІДЕНКО С.В. ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ДОЛИННИЙ А.В. ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС МАСОВИХ ЗАХОДІВ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

ДОРОШЕНКО Д.П. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА ТА ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ ПРИМУС: ПИТАННЯ ВЗАЄМООБУМОВЛЕНОСТІ

ДРОЗД О.Ю. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ТРУДОВОГО ПРАВА

КАРАБІН Т.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

КІЧМАРЕНКО С.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІСЦЯ І РОЛІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВИ

КОБЄЛЄВ О.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КОВАЛЬЧУК М.С. ДЖЕРЕЛА ЗАКОНОДАВСТВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ У ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ

КОВРИГІНА В.Є. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРАВА НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

КОРЕЦЬКИЙ І.О. ДОКАЗУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ДОВЕДЕННЯ ПОЗИЦІЇ СТОРІН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КРАВЧЕНКО І.О. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ

КРИВОШЕЇН П.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

КУЦЕНКО В.Д. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

ЛИСЕНКО С.С. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТОРГІВЛІ

ЛІФІНЦЕВ О.В. ВИДИ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МАНДИЧЕВ Д.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ

МАРУСЯК Л.О. АДАПТАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ І СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА РФ ДО ПРАВА ЄС

МАРЧЕНКО В.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

МИХАЛЬСЬКИЙ О.О. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

МОЗОЛЬ Т.О. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МВС УКРАЇНИ: ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ Й ОПРИЛЮДНЕННЯ

МОРГУН В.П. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТИВНИХ ФЕДЕРАЦІЙ

МУРАШИН О.Г. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКА КОНЦЕПЦІЯ

НЕВЗОРОВ О.Б. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ

ПАДАЛКА О.А. ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

ПОДОЛЯКА С.А. ФУНКЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

ПЧЕЛІН В.Б. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ, РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

РУДНИЧЕНКО С.М. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

САВИЦЬКИЙ О.В. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

САУНІН Р.Д. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

СЛЮСАРЕНКО С.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ТАТАРОВА Т.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРИРОДУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

ТЕРЕЩУК О.Д. МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

ТИТАРЧУК В.В. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ТРОНЬКО О.В. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У МИРНИХ ЗІБРАННЯХ В ІСТОРИКО-ПРАВОВІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

ФЕЛИК В.І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ФОРМ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЧОРНА А.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ШОСТАКОВСЬКИЙ М.Л. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ЩЕРБАНЬ В.Д. ОПТИМІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АЗАРОВ Є.Ф. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

БЕКЛЕМІЩЕВ С.О. НАДАННЯ АМБУЛАТОРНОЇ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ В ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ ЯК ВИД ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

БЕСЧАСТНИЙ В.М. ЩОДО НАПРЯМІВ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ВАСИЛЕНКО К.І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЄ І ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ НАВЧАННЯ ЯК ФАКТОРИ ВИПРАВЛЕННЯ ТА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ

ЖИТНИК Г.В. ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА ОБІЙМАТИ ПЕВНІ ПОСАДИ АБО ЗАЙМАТИСЯ ПЕВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

ЗАВГОРОДНІЙ І.В. СТРУКТУРА КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НАНЕСЕННЯМ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

КІРІЄНКО В.О. ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ – ВИКОНАВЦЯ ЗЛОЧИНУ ТА ЖЕРТВИ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА АБО ДО ЗАМАХУ НА САМОГУБСТВО

КУЦЕВИЧ М.П. СОЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКА

МАМЕДОВ Г.А. ПОЗИТИВНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

МУРАВЙОВ К.В. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

ТАРАСЕНКО О.С. ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ, ЩО ВЧИНЯЄТЬСЯ ЗЛОЧИННИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИСОТЕНКО Ю.В. ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖОК, ВЧИНЕНИХ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

ГРИНЮК В.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

ДУБІВКА І.В. ДІЯЛЬНІСТЬ АДВОКАТА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЩОДО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ СВІДКУ

МИРОНЕНКО Т.Є. ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ

МУКІЄНКО Д.С. ФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ПІДТРИМАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)

СІМОНОВИЧ Д.В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ ПІСЛЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 РОКУ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КУРОВСЬКА І.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В ДОСЯГНЕННІ МЕТИ СПРАВЕДЛИВОГО ПРАВОСУДДЯ

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Том 1

Том 2