Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЯКОВЛЄВ С.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ЗМІСТУ ТЕРМІНУ «ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ» В РОЗРІЗІ ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО ТА ВОЄННОГО СТАНІВ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

РОМАНЧУК В.І.
ДЖЕРЕЛА «М’ЯКОГО» МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК СПОСОБИ ВПЛИВУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ДУТКА В.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ПОЛЯКОВ Р.Б.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ У ПРОЦЕДУРІ НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА) ЗА ПРАВОМ АНГЛІЇ

ЧУДИК-БІЛОУСОВА Н.І.
УЧАСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЄЛОУСОВ В.Д.
ЗАГАЛЬНІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЯК ЗАСАДНИЧІ ІДЕЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

ГУСАРОВ О.С.
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФЛЕКСІК’ЮРІТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕТИПОВИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ

КУЧЕР О.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

ПІДПАЛА І.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОРЯКІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ТА МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

РЕКШИНСЬКИЙ В.О.
ПАРЛАМЕНТСЬКА ФОРМА ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

ХОРТЮК Н.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЖИВОВА Ю.В.
ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ВІД МИНУЛОГО ДО СУЧАСНОСТІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АЛЕКСАНДРОВА М.
АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: АДАПТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ

БОСА І.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ

ВДОВІН І.О.
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ВОЛИНЕЦЬ Р.М.
ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ

ДІДЕНКО В.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНСЬКІ ПРАВОВІ РЕАЛІЇ

ДУМА О.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І.
ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ'ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

КАМИШАНСЬКИЙ О.Ю.
ДО ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ НАБОРУ І ДОБОРУ НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

КАРАСТЕЛЬОВ В.А.
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НІЦЕВИЧ О.В.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КОРЕНЄВ С.М.
РІШЕННЯ КОНКУРСНИХ КОМІСІЙ З ДОБОРУ НА ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ СКАСУВАННЯ ТА ОСКАРЖЕННЯ

КУРИЛО В.І., КИЦЕНКО О.П.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ЛАМЗА Д.В.
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА В ЛИТОВСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ: АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ

МАРТИЩЕНКО С.Л.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

МІЩУК І.В., КИРИЧУК Б.С.
ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ КОНФІСКАЦІЇ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ РОСІЙСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ОЛІЙНИК О.О.
ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ПАРАМОНОВ О.О.
МОНІТОРИНГ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ І ЗАКОННОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ПАСТУШЕНКО В.А., ЄВЕНКО Д.В.
ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

РУДЯК І.С.
РОЗГЛЯД СЕРВІСНОЇ ІДЕЇ В ЕВОЛЮЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ УКРАЇНИ

СЕРГІЄНКО Н.А.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

СЛАБКО К.
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ

СОБКО М.О.
ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СОКІРАН М.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА СТІЙКОСТІ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

СОРОКА Л., ГАРУСТ Ю.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ЖУРНАЛІСТІВ ВІД ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ НИМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТРИЖАК А.О.
ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ

ШУСТ Н.А.
ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ В УКРАЇНІ

ЯЛОВИЙ О.О.
КОНЦЕПЦІЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ОСНОВ АДВОКАТУРИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВАЛЬКО В.Р.
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

КОРНЯКОВА Т.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ У ЗАПОБІГАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ПОДЛЄГАЄВА К.В.
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

РАФАЛЬСЬКИЙ М.Л.
МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ПРАВОПОРУШЕННЯМИ В ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМАХ

СИСОЛЯТІН В.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПИСУ ОЗНАК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ

СОКОЛЕНКО О.Л.
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ ЩОДО ЗАХИСТУ ЖУРНАЛІСТІВ ВІД ПОГРОЗ ТА НАСИЛЬСТВА В УКРАЇНІ

ТКАЧ А.В.
ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ФЕДОРЧУК Я.І.
КРИМІНОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА В ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КАЗАРЯН Е.Г.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСНИХ ВБИВСТВ ІЗ МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

КОЗАК І.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОДЕРЖАННЯ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ

ЛЕОНЕНКО А.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ

НАЛУЦИШИН В.В., НАЛУЦИШИН В.В.
ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА)

ХИЖНЯК Є.С.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ШЕВЧИШЕНА К.П.
ОКРЕМІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

СВІТЛИЧНИЙ О.П.
ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГРИШКО В.І., СОЛОМКО С.С. ЕТИМОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ «ВІЙНА» У ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ ДОКТРИНАХ

КАЗАРЯН Е.Г. ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

СТОГОВА О.В. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ІСПАНІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЗАВГОРОДНЯ Ю.В., ПАРХОМЕНКО М.М. ПРИПИНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

КАРАЩУК О.О., МОХОВІКОВА С.С. СЛУЖБОВИЙ ТВІР ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЦВЄТКОВ А.М. РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МАШЕВСЬКА О.П., РАДЧЕНКО О.Ю., ФЕЩУК К.О. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ДІЯМИ РФ, СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГАЄВИЙ В.В. ОСНОВНІ РИСИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГУСАРОВ О.С. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПЦІЇ ФЛЕКСІК’ЮРІТІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НЕТИПОВИХ ФОРМ ЗАЙНЯТОСТІ

КУЧЕР О.В. СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

ПІДПАЛА І.В. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З МОРЯКАМИ

СЛАБКО К. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ТЛУМАЧЕННЯ РЕКРУТИНГОВИХ ПОСЛУГ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ХОРТЮК Н.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БУГА В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

ВДОВІН І.О. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ВОЛИНЕЦЬ Р.М. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ПРИМУСУ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ГАПОН В.О. СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ДАШКОВСЬКА А.В. ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

ДІДЕНКО В.В. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КАБИШ О.О. СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО–ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ

КАМИШАНСЬКИЙ О.Ю. СЛУЖБА В ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ

НІЦЕВИЧ О.В. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ З ПОЗИЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ

КОМІСАРОВ О.Г., БЄЛАЙ С.В., ВОЛКОВ І.М. ПРОЦЕДУРИ СПИСАННЯ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА: ПРОБЛЕМИ АКТУАЛЬНИХ СТАНУ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО РЕСУРСУ

ЛЕКАРЬ С.І., КУЦ М.О. ПОДАТКОВА АМНІСТІЯ: ПОНЯТТЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

ЛОРТКІПА НІДЗЕ Г.Г. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

МАРИЩУК С.А. ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСА

МЕЛЬНИК О.П., КОЦЮБА О.А., НЕБЕСНА О.Р. СУТНІСТЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ПАСТУШЕНКО В.А., ЄВЕНКО Д.В. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УКРАЇНІ

ПОВИДИШ В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

ТКАЧУК О.П. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ З ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ДОБРЕ ВІДОМОЮ АПЕЛЯЦІЙНОЮ ПАЛАТОЮ

ШАПАРЕНКО О.С. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

ЮНІН О.С. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВАЛЬКО В.Р. ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ НА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

ПОДЛЄГАЄВА К.В. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

РАФАЛЬСЬКИЙ М.Л. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВІРИ В ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ МЕРЕЖАХ

ШЕВЧИШЕНА К.П. ОКРЕМІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГРЕЧАНА С.І. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ СВІДКІВ ТА ПОТЕРПІЛИХ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

СИСОЛЯТІН В.В. НАУКОВА ПОЛЕМІКА З ПРИВОДУ ОБСТАВИН, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ

СКІЧКО І.А. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ХИЖНЯК Є.С. ФОРМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД ТА СТАН РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

БОСА І.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БАЗАЛУК Е.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ЯК ПРАВОВА БАЗА ПОДОЛАННЯ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р., ФЕДОРУК Н.С. МЕДІАЦІЯ ТА АРБІТРАЖ У МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ СПОРАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПЕРЕВАГ

ДРАП’ЯТИЙ Б.Є. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ «ПРАВА ЛЮДИНИ НА ГРОМАДЯНСТВО»

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СЕРГІЄНКО О.В. ПОНЯТТЯ МІСТОБУДУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ОЗНАКА ВІДПОВІДНОГО ГАЛУЗЕВОГО ПРАВА

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНОХІН А.М., ПУСТОВИЙ О. О. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ДТП ЯК ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

БАШТОВА О.Г. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: ДО ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ

ВИХРИСТЮК А.М. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

ГОРБАЛІНСЬКИЙ В.В. ПРЕВЕНТИВНІ СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ДЕМЕНКО О.Є. ЗМІСТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

КАРПЕНКО С.Р. ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

КОНСТАНТИНОВ Д.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ЛИТВИНОВ Є.В. ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

ПЕТРИЧЕНКО В.В. ГЕНДЕРНА ІНТЕГРАЦІЯ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

РАГІМОВ ФАІГ ВАГІФ ОГЛИ. НОВЕ РОЗУМІННЯ ТА ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ПРОГРАМ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ

СИРОМЯТНІКОВА М.С. СУТНІСТЬ І ПРИРОДА ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ

СКАКУН І.В. ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ЧЕКРИГІН О.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ШЕВЧУК С.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ: СЬОГОЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БОГАТИРЬОВ І.Г. СУЧАСНА В’ЯЗНИЦЯ В УКРАЇНІ: ІНОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ

ДЕМ’ЯНОВ В.В. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ)

МОНІН І.В. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЖИЛІН А.Е. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ «ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

МІРКОВЕЦЬ Д.М. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ОКРЕМІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

ТАРАСЕНКО О.С., ЄРМАКОВ Ю.О. ФОРМИ ТА СТАДІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНОЇ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БОЙКО В.П. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ПАСЕЧНИК О.В. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЛЯШУК Р.М., ДАШЕВСЬКИЙ О.К. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ОСНОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ШИНКАР Т.І. ПРИНЦИП ДОРЕЧНОСТІ В ПРАКТИЦІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

АНТОНЮК Р.О., ТКАЧЕНКО В.В. КОЛІЗІЙНІ ПРОБЛЕМИ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

МАМЕДОВА А.Ф., ПАРХОМЕНКО М.М. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУТУ ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ

ПОЗОВ Д.А. ДЖЕРЕЛА РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У ПРОЦЕДУРІ МЕДІАЦІЇ

СТЕЦЕНКО А.А. СТАНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ У СПРАВАХ ПРО ПРИМУСОВЕ ВИСЕЛЕННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГАФИЧ О.І. СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ГНУЧКОГО РЕЖИМУ РОБОЧОГО ЧАСУ

ГУСАРОВ О.С. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕТИПОВИХ ВИДІВ ЗАЙНЯТОСТІ

КУЧЕР О.В. ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ НОРМ ТРУДОВОГО Й АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

СЛАБКО К. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ЯВИЩА РЕКРУТИНГУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНОХІН А.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ТА ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ДТП

АСАДЧЕВ Ю.І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ

ДАХОВА І.І., КОВТУН В.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

ЗАЇКА І.В. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

ПЕТРИЧЕНКО В.В. ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

РУДЕНКО М.М. ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МВС УКРАЇНИ

СВІТЛИЧНИЙ О.П. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗАФІКСОВАНИХ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

ЧЕРНЕЦЬКА О.А. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

ЩЕРБАНЮК О.В., КОБРИН В.С. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОМІРНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВАЛЬКО В.Р. КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ГОРБ В.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КОТЛЯРСЬКА Х.Р. РЕЦИДИВ СЕРЕД ДОСТРОКОВО ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ПОКАРАННЯ

ЛЮЛІН В.О. ДЕТЕРМІНАНТИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НА ОБ’ЄКТАХ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ГРЕЧАНА С.І. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТАКТИКИ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

ТЮТЮННИК Р.С. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, УЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ (ЗЛОЧИННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ)

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ОХРІМЕНКО І.М., БАЗАЛУК Е.О. АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЩОДО НАДАННЯ ЗАХИСТУ І ДОПОМОГИ ЖІНКАМ ТА ДІВЧАТАМ, ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД НАСИЛЬСТВА ПІД ЧАС ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СЕРГІЄНКО О.В. ПРАВОВА ПРИРОДА МІСТОБУДІВНИХ УМОВ ТА ОБМЕЖЕНЬ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ПАНЧУК І.О. САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЧИЖМАРЬ К.І. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПРАВОВУ ЗА ДОПОМОГОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВЕРЕНКІОТОВА О.В. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ОСІБ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗНАННЯМИ В ПЕВНІЙ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

ВОДОП'ЯН Т.В., ПОДВІРНА О.В., ЯКИМЧУК М.Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ДЛЯ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

ГРАБОВСЬКА О.О. ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЗАДНІПРЯНА-КОРІННА М.Ю. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИП» В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

ПАВЛОВА В.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

ПРИМАК В.Д. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕУКЛАДЕНИМ: ОЗНАКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

САВЧЕНКО В.О. ОГЛЯД ІНСТИТУТУ РЕЄСТРОВАНИХ ПАРТНЕРСТВ ЯК СПОСОБУ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОТІК А.С. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ВАЖЛИВОЇ ГАРАНТІЇ ЇХ СЛУЖБОВО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНОХІН А.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДТП ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

БАШТОВА О.Г. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ПИТАННІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

БЕРЕЖНОЙ С.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ

БІЛЯКОВА А.В. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

БОЙКО В.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

ВАРХОВ А.Г. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ВИХРИСТЮК А.М. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВИХ БІРЖ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРЕДМЕТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГОЛОДНИК Ю.А. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

ДЕМЕНКО О.Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

ЗАВЕРУХА О.Б. КОНФЛІКТНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

ЗІНОВАТНА І.В., ЗІНОВАТНИЙ В.В. ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ВІД НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

КАРПЕНКО С.Р. ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

КОНСТАНТИНОВ Д.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ЛИЛА-БАРСЬКА А.В. ЗБЕРЕЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК НОТАРІУСА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ЛИМАНЮК А.А. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

ЛИТВИНОВ Є.В. ДО ПИТАННЯ ВИДІВ І ФОРМ УПЛИВУ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МАХНО А.А. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: СУДОВА ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

МУРДІЙ І.Ю. ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ В УКРАЇНІ

ПУНДА О.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

СИРОМЯТНІКОВА М.С. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

СКАКУН І.В. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

ЦЕЛЕНКО В.Л. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЧЕКРИГІН О.М. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ШЕВЧУК С.М. ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: НОВІТНІЙ ДИСКУРС

ШЕВЧУК О.М., КОВТУН М.С., СПАСЕНКО В.О. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ШПАК Ю.С. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ЮНІН О.С. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ПОЛІЦІЄЮ ЗА ОБІГОМ ЗБРОЇ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ХОРОНОВСЬКИЙ О.І. МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОТИДІЇ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ НА ШКОДУ ЕКОНОМІЧНИМ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ

ШЛЯХОВСЬКИЙ О.А. ОКРЕМІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АБАКУМОВ О.Ю. ЗНАЧЕННЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ ЧИ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

ГОРІН М.С. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ГРЕЧАНА С.І. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОПИТУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

ЖИЛІН А.Е. НАУКОВА ПОЛЕМІКА ВІДНОСНО ОПИСУ ОЗНАК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

МАКСИМЧУК І.М. ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ, ЩО ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ, ВИЛУЧЕНИХ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

МІРКОВЕЦЬ Д.М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ПОГОДЖЕННЯ РІШЕНЬ СЛІДЧОГО

ТАРАСЕНКО О.С. ПІДСТАВИ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ФЕДЧАК І.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОАКТИВНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ МОДЕЛІ ПІДЗВІТНОСТІ COMPSTAT

ШУМЕЙКО Д.О. ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАЧУРІНЕР В.Л. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ