Науковий вісник публічного та приватного права

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

АВЕР’ЯНОВА Є.В. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

НАЙЧЕНКО А.М. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

НОВІКОВ Є.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ МЕРЕЖ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

ШТИКЕР Я.Ю. СУБ’ЄКТИ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРТНИК С.М. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІДЗАКОННИМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ

ВАКАРЮК Л.В. СТРУКТУРА (ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД) ПРАВОВОГО РЕЖИМУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ВОЛИНЕЦЬ В.В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ГЕРМАН К.Ю. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У РАЗІ ЗМІНИ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ДАРСАНІЯ Л.В. ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКУ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ ТА ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДУДІН В.М. ЧИ УСУНЕ НЕВИПРАВДАНУ ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ СКАСУВАННЯ КОНТРАКТУ У НОВОМУ ТРУДОВОМУ КОДЕКСІ?

ЗАНФІРОВА Т.А., КОНОПЛЬОВА Н.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ

ІНШИН М.І. ПОНЯТТЯ ЗМІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

КЕСАДА ТАТАРІНОВА В.Л. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ О СІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

КОЛОМОЄЦЬ П.В. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ПІД ЧАС ЗВІЛЬНЕНН

МОГІЛЕВСЬКИЙ Л.В. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю. РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ІСНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

РИМ О.М. СПІВВІДНОШЕННЯ ТРУДОВОГО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

УВАРОВА Н.В. ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ХЛЕПІТЬКО М.М. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКА

ШАБАНОВ Р.І. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВА НА ЗАЙНЯТІСТЬ У СВІТЛІ ПОЛОЖЕНЬ ПРОГРАМИ ГІДНОЇ ПРАЦІ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ДЛЯ УКРАЇНИ НА 2016–2019 РОКИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЦИЛЮРИК Р.А. ЮРИДИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ВЕДЕННЯ ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

ЧИРИК А.О. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ЧАСТКОВОЇ ВЛАСНОСТІ У РАЗІ УСПАДКУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БУНДЗ Р.О. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ

БУРЛАКА О.В. РЕАЛІЗАЦІЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ФУНКЦІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ДРОЗД В.Г. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ

ДРОЗД В.Ю. ПОНЯТТЯ ТА СУБ’ЄКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК З АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ЖИВОТОВСЬКА С.А. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КУРЯТА Л.Л. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ВЧИНЕНОГО ПІД ПРИВОДОМ ПРОПОВІДУВАННЯ ВІРОВЧЕНЬ ТА ВИКОНАННЯ РЕЛІГІЙНИХ ОБРЯДІВ, ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

ЛАЗАРЄВ В.О. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ ТА СУТЕНЕРСТВО

МАЗУРОК О.Я. ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ РОЗШУКУ БЕЗВІСНО ВІДСУТНІХ ОСІБ

МАМКА Г.М. ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ ЯК ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ НАСЛІДОК НЕДОТРИМАННЯ ТА ПОРУШЕННЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МЄЛЄШЕВ С.Б. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ЗАСОБІВ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПАНЧЕНКО О.В. ЩОДО ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

ПЛОСКОНОС А.І. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОПИТУ УЧАСНИКІВ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП І ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

СВИРИДЕНКО С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБАМ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ НЕДОТОРКАННІСТЮ

СТАНКОВИЧ М.І. СПІВВІДНОШЕННЯ МЕЖ І МЕТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГРИШКО О.М. ВИМОГИ ДО ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БАЙМУРАТОВ М.О., ГРІНЕНКО О.О. РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ДРУЖНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ У СПРАВАХ ПРОТИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

БОГАТЧУК Д.П. ДОБРОСОВІСНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОГО ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

ГУБСЬКА О.А. ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В НІМЕЧЧИНІ

ДУБОВИК В.Б. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ МОНІТОРИНГОВОЇ МІСІЇ ОБСЄ В УКРАЇНІ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В АР КРИМ

КАЧУРІНЕР В.Л. ПРИНЦИП ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

КУЗЬМИШИН В.М. КАТЕГОРІЯ «АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД» ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ СУДОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

ПУГАЧ Д.О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОМАН В.П. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ

ЧУРСІН О.В. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЗА НОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КУЦЕНКО В.Д. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУДУ В УКРАЇНІ

ЛЕГКА О.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЛЕЖНЕНКО І.П. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН В ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

ЛИСЕНКО Ю.О. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

ЛІЩУК Б.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

МАКСІМЕНЦЕВА Н.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИДОБУВАННЯ НАДР У РЕСПУБЛІЦІ УЗБЕКИСТАН ТА КИРГИЗЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

МАРКІНА А.М. СТАНДАРТИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

НАЗАРЧУК О.М. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ АКЦІОНЕРНОЇ УГОДИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

ПАЛАГНЮК Д.В. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТІЛООХОРОНЦІВ В УКРАЇНІ

ПАСТУХ І.Д. ОСОБЛИВОСТІ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПАШИНСЬКИЙ В.Й. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

ПЄТКОВ С.В. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ: МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ПИЛИП В.В. ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПИРОГА І.С. ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ПИХТІН М.П. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ОКРЕМІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ПОВИДИШ В.В. СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СКЛАДНИК ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

ПОГРЕБНЯК М.М. ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ МОЖЛИВОСТІ ТА ДІЙСНОСТІ НАДАННЯ АДВОКАТОМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПРОШУТЯ І.Д. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПЧЕЛІН В.Б. СУТНІСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

РАКУЛ О.В. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

РІЗАК М.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДНОСИН ОБІГУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УКРАЇНІ

САБАДАШ І.В. СКЛАД ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ, ЯКІ НЕ Є ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ

САВРАНЧУК С.Л. ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ЯК ПІДРОЗДІЛУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

СЕВОСТЬЯНОВА Н.І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

СКРИПА Є.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

ТКАЧЕНКО О.Ю. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ТКАЧУК Н.І. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

ЧЕКАН М.М. ГЕНЕЗА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

ШЕВЧЕНКО Н.Л. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

ШЕВЧЕНКО С.І. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ

ШИЛО С.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ШКЛЯР С.В. СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

ЮРОВСЬКА В.В. ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГЕРАСИМЧУК С.С. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХУЛІГАНСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ОПОРОМ ПРЕДСТАВНИКОВІ ВЛАДИ АБО ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ОБОВ’ЯЗКИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ГЛАДКИЙ В.В. ОБ’ЄКТИВНІ ПРОЯВИ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ КОРУПЦІЇ

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

ДОВГАНЬ А.І. ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО У ЗАНЯТТЯ ЖЕБРАЦТВОМ

КУПАР Д.Ю. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СКОЄННЯ ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

МОКРЯК М.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ОЛІЙНИК О.С., БАБІКОВ О.П. ПОРІВНЯННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДКУПУ В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТАХ, ЗАКОНОДАВСТВІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН І КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ

СТЄБЄЛЄВА М.М. СТРУКТУРА І ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИННОГО ПОРУШЕННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА

ТИХОНОВА О.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ ЯКОГО ПЕРЕДБАЧЕНА СТАТТЕЮ 211 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ЩЕРБАНЮК Д.В. ҐЕНЕЗА УЯВЛЕНЬ ПРО МЕЖІ ЕКСПЕРТНОЇ ІНІЦІАТИВИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Том 1

Том 2

Том 3

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГРИЦАЙ І.О. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ҐЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

ДЕСЯТНИК В.О. ПРОБЛЕМА НАУКОВОГО МЕТОДУ (СХЕМАТИЧНА ІЛЮСТРАЦІЯ)

ДУРДИНЕЦЬ М.Ю. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ПІДҐРУНТЯ ВПРОВАДЖЕННЯ БІКАМЕРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ДУРНОВ Є.С., ШАРМАР О.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕПРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 20-Х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

МАРКО Я.Р. ПРАВОВІ ВИМОГИ ДО МАЙБУТНІХ БАТЬКІВ ПРИ СУРОГАТНОМУ МАТЕРИНСТВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БІЛОСКУРСЬКА О.В., МАРОВДІ В.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ТЛУМАЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЇ У НАУЦІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

КАХНОВА М.Г. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НА ЗВЕРНЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ Ч. 5 СТ. 55 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

ПАНЧИШИН Р.І. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПОЧАНСЬКА О.С. ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЯК ОСНОВА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

РУМИГІН С.М., ЯКУНІНА А.О. ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

ФЕНИЧ Я.В. ПРАВО НА ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИВНЕ ПРАВО ОСОБИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

АНАТІЙЧУК В.В. МАЙНОВІ ПРАВА ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

БЕРНАДА Є.В. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ВЧИНЕННЯМ ТА ВИКОНАННЯМ НЕДІЙСНОГО ПРАВОЧИНУ

ГОРДЕЙЧУК В.В. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ НА ПІДСТАВІ ЇЇ НЕВИКОРИСТАННЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ГРИЦАЙ С.О. ДИРЕКТОР Є ДІЮЧИЙ ЧИ ЗВІЛЬНЕНИЙ? ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

ЄРЕМЕНКО С.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ПІДТРИМАННЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

КЛИЧКОВ А.О. ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ У КОНТЕКСТІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

КОДИНЕЦЬ А.О. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ІНШИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА У ВІДНОСИНАХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЛАЗАРЕНКО М.М. НЕЮРИСДИКЦІЙНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА В УКРАЇНІ

ЛУКАСЕВИЧ-КРУТНИК І.С. ТРАНСПОРТНИЙ ДОГОВІР У ДОКТРИНІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

РЕЗВОВА О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

САМІЛИК Л.О., РУДИНСЬКА А.О. АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОCОБИ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

СЛОМА В.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ПАСИВНИХ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ЧИЖМАРЬ К.І. МІСЦЕ ТА РОЛЬ НОТАРІАТУ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ЦИВІЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАЇК О.І. ПРЕЗУМПЦІЯ ТА ФІКЦІЯ У ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОМУ АПАРАТІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

БАШТАННИК В.В., РАГІМОВ Ф.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

БІЛИК Л.Л. ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ ПРОЦЕСУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

ВАСИЛЕНКО С.В. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

ГЛУЩЕНКО С.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ГОРОДЕЦЬКА І.А. ЩОДО РОЗУМІННЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ГРОХОЛЬСЬКИЙ В.П. ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

ДЕМ’ЯНЧУК В.А. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

ДЖАФАРОВА М.В. СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

ДНІПРОВ О.С. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ІВАНОВ І.І. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ІВАНОВА Г.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ В УКРАЇНІ

КАРПУНЦОВ В.В. НОВЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ПРОКУРОРА В ПОРІВНЯЛЬНОМУ ВИМІРІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ НІМЕЧЧИНИ

КІБЕЦЬ Д.В. ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

КЛУБАНЬ М.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ПОСІБНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

КОНДРАТЕНКО В.М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ОСВІТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

КРАСНОГОР О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ

КРИГІНА Д.Г. ДО ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «МІСЦЕВІ МАЙНОВІ ПОДАТКИ»

КУБАЄНКО А.В. ДОВІРА ДО ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БОНДАР В.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

ШТИКЕР Я.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛИК Л.Л. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ВІТКО А.Л. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ГЛУЩЕНКО С.А. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ДІДЕНКО С.В. СПЕЦІАЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ДІОРДІЦА І.В. ЧИННИКИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК КІБЕРНЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

ІВАНИЩУК А.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК

ІВАНОВ С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ІВАНОВА Г.С. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

КАЛАШНІКОВА О.В. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СВІТЛІ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

КРАСНОГОР О.В. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ

КУШНІР І.М. БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ЛЕГКА О.В. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

МАКСІМЕНЦЕВА Н.О. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ Й ОХОРОНИ НАДР В УКРАЇНІ

МАРКІНА А.М. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МЕЛЬНИК Ю.С. РОТАЦІЯ КАДРІВ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ

МОЛЧАНОВ Д.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МОРОЗ А.М. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ПАНОВА О.О. ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

ПАНЧУК В.А. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ

ПИХТІН М.П. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОВИДИШ В.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

ПОПАДИНЕЦЬ І.І. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

ПРОКОПЕНКО В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНОЇ ФОРМАЛЬНОСТІ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ / ВИВЕЗЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

РЕШОТА В.В. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ТА СРСР ЯК ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

РОМАН В.П. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

САВРАНЧУК С.Л. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

САЄНКО А.І. НЕЦЕНЗУРНА ЛАЙКА ЯК ФОРМА ДРІБНОГО ХУЛІГАНСТВА

СКАПОУЩЕНКО О.Д. ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ)

СКРИПА Є.В. СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

СПИЦЬКА Л.В. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТРОЯН В.А. ГАРАНТІЇ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЦИБУЛЬНИК Н.Ю. КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ШУЛЕШКО В.В. КОМПЕТЕНЦІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

ЮРОВСЬКА В.В. АКЦЕСОРНІ МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГЛАДКОВА Є.О. ЗМІСТ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

ДРАГАН О.В. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Ю.В. РЕЖИМ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КУПАР Д.Ю. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ІЗ ПОТЕРПІЛИМ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

СВИРИДЕНКО С.В. ДО ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ НЕДОТОРКАННІСТЮ

ТАВОЛЖАНСЬКИЙ О.В., МІЧУДА І.В. КРИПТОВАЛЮТА ТА ЇЇ СТАТУС В УКРАЇНІ