Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГОРЄЛОВА В.Ю. ЖУРНАЛІСТСЬКА СВОБОДА СЛОВА ТА СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ФОДЧУК А.Б. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

АБРАМОВСЬКИЙ Р.Р. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКІСТЮ ПРАВА НА УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У КРАЇНАХ ЄС

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ОМЕЛЬЧЕНКО О.П. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ БІОБАНКАМИ ЩОДО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ЗБЕРІГАННЯ ЛЮДСЬКОГО БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГОРБАНЬ Т.С. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗМІСТУ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

КОЗІН С.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

САМОЙЛЕНКО О.С. ЧЕСТЬ І ГІДНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК КАТЕГОРІЇ СЛУЖБОВОГО ПРАВА

ТИЩЕНКО Е.В., ЧЕРНОУС С.Н. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УКРАИНЕ

ШВЕЦЬ В.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ В УКРАЇНІ

ШКАРУПА К.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТЕРМІНА «ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ»

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КРАСНОВА Ю.А. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВІД ШУМОВИХ ВПЛИВІВ У ЄС

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛЬКО Б.І. ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОРЕНДИ В УКРАЇНІ

ВОРОНЯТНІКОВ О.О. КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ГЛОБЕНКО І.О. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ГОРОБЕЦЬ Н.С., КРАСИЛЮК М.О. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ ЯК ФОРМА ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

ДЕМЧИШИНА В.Р. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ДУБОВИЙ Є.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ

КАЛАЙДА А.В. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КЕЛЕБЕРДА В.І. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА СТАДІЙ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

КЛИПА О.П. ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КОЛЕСНИК Я.В. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИНЦИПІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЛЕЛЕКО А.М. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ КАРАНТИННОГО РЕЖИМУ

МАРУЛІНА Л.О. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

НЕСТЕРЕНКО О.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ПАСТУШЕНКО В.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ТАТАРОВА Т.О. ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ: ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА КОМПЕТЕНЦІЙНОГО СКЛАДНИКІВ

ТИМОШЕНКО В.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ФЕСЕНКО О.М. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

ШУБЕРТ Е.С. ПРИНЦИПИ ПІДЗАКОННОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДОВГУНЬ К.В. МІСЦЕ Й РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

НЕСТЕРОВ Д.І. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ)

ОЛІЙНИК О.С. СПОСОБИ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В ІНСТИТУТАХ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ПЛОТНІКОВА А.В. ЩОДО СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ СТ. 205 КК УКРАЇНИ

СИРОВАТКА С.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТУ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ, ВЧИНЕНІ У СПІВУЧАСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕНИСОВСЬКИЙ М.Д., КАРТАВЦЕВ В.С., ГАКАЛО І.Г. ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЙ СЛІДЧОГО

КОТЕНКО А.О. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛОМУ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ХОДІ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЗУБКОВА Л.А. СУДОВІ РІШЕННЯ У СПРАВАХ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КОПИТОВА О.С. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ТРАНЗИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОСИПЧУК А.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ПРОКУРАТУРИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРАБОВИЧ Т.А. СТАТТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА МІЖНАРОДНО-ПРОТИПРАВНІ ДІЯННЯ (2001): ОСНОВА СУЧАСНОГО ПРАВА МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПАСТУХ І.Д. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ПРИКЛАДІ КРАЇН G 7

ШАВІНІНА Д.О. ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА ТА ІСЛАМУ НА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ПАТЛАЧУК В.Н. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ІСТОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЇ ПОЛЬСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1919 Р.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ГОФМАН О.Р. ВПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО ГАРАНТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДОБКІНА К.Р. ЗАХИСТ «ЧУЖИХ» ІНТЕРЕСІВ У КОНТЕКСТІ УЧАСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МЕЛЬНИК І.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

БОЙЧЕНКО Е.Г. ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НЕДЕРЖАВНИХ ДЖЕРЕЛ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПАСЕЧНІК О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАЙКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ І РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ГЕРМАНОВ О.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

МУРИХІН С.В. СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЖЕЛТОБРЮХ І.Л. ПЕРІОДИЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА СТОРІН АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗОЛОТУХІНА Л.О. ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КОМІССАРОВ С.А. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОСТУПОК ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ»

КРАВЧУК М.Ю. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ПРОТИДІЇ БІОТЕРОРИЗМУ

ЛИСЕНКО В.В. БЛОГ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

МАКАРЕНКОВ О.Л. ДОБРОЧЕСНІСТЬ У ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

МАТВІЙЧУК А.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ДЕРЕГУЛЯЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МОСЕЙКО А.Г. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РАДЧЕНКО О.М. РОЗВИТОК БЮДЖЕТНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЧЕРЕЗ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

МАКАРОВ А.І. ТЕОРІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ПОЗАВИДОВОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ЩОДО ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗІНЧЕНКО В.М. ДОСТАТНІСТЬ ДОКАЗІВ У ХОДІ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ВОВК П.В. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В ПАРАДИГМІ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

ГАЛУПОВА Л.І. ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТІ СУДДІ

КОРІННИЙ С.О. МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЗВАРИЧ Р.В. ОСНОВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ПРАВА В СУЧАСНІЙ ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ

КРАВЧЕНКО Т.А. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ІДЕЇ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ

МУДРАК В.В. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

РАДАНОВИЧ Н.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ЗАГАЛЬНОДОЗВІЛЬНОГО ТИПУ ЮРИДИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТОВПИГА Л.М., ПЕНДЮРА М.М. ІННОВАЦІЇ В ПОЛІЦЕЙСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ДРОБОТОВ С.А. ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛАРІН Є.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ: ДОСВІД І ПІДХОДИ ЗАРУБІЖНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОРОВСЬКА І.А. ВІДШКОДУВАННЯ СУДОВИХ ВИТРАТ СТОРОНИ, НА КОРИСТЬ ЯКОЇ УХВАЛЕНЕ СУДОВЕ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

БРАТЕЛЬ О.Г., БІЛЯНСЬКА Н.В. ОСТАТОЧНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ В КОНТЕКСТІ ВИЧЕРПНОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСТУ

ВЕРЕНКІОТОВА О.В. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СМЕРТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

КОРОЄД С.О. ПИТАННЯ ВЧИНЕННЯ СУДОМ ОКРЕМИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ У ПЕРІОД ЗУПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЗНАЧЕННЯМ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

МИСИШИН А.В. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЗА УГОДОЮ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

РИМ Т.Я. ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

САКСОНОВ В.Б. ЗВИЧАЙ ЯК РЕГУЛЯТОР ВІДНОСИН ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ДАНЕЛІЯ Т.С. ЗAГAЛЬНA ХAРAКТЕРИCТИКA МОРСЬКОЇ ДОКТРИНИ УКРАЇНИ

КУЗЬМІНА М.М. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГНАТЕНКО К.В. ДО ПИТАННЯ ГАРАНТУВАННЯ Й ОХОРОНИ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

ЛЮБИМОВ О.К. УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АСАНОВА Л.М. ДІЛОВОДСТВО ЯК ЗАСІБ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

БУРЧЕНКО Ю.В. ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ КАРАНТИНУ

ГУРІН Д.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦЯ

ДИСЬКА Д.Г. МІСЦЕ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ДОЦЕНКО О.С. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

ЄРМАК В.В. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ЖОГОВ В.С. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ ЗМІСТ

ЛЕБЕДИНСЬКА О.Ю. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЛИТВИНЕНКО А.А. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ «ЧУТЛИВИХ» ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЛІСНІЧЕНКО А.С. ПРОБЛЕМАТИКА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

НАЗАРЕНКО Є.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ З БОКУ ГРОМАДСЬКОСТІ

НЕДАЙХЛІБ О.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ПОХОРОННОЇ СПРАВИ

РОССИЛЬНА О.В. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСАД ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД

САДЧЕНКО М.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТІМАШОВ В.О., ОХРІМЕНКО А.Ч. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ШУМ М.С. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВОЙТЕНКО А.В. ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

КАМБУР Н.В. СУБ’ЄКТИ СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

ПОПОВИЧ О.В. ФІНАНСУВАННЯ ДІЙ, УЧИНЕНИХ З МЕТОЮ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗМІНИ ЧИ ПОВАЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ АБО ЗАХОПЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЗМІНИ МЕЖ ТЕРИТОРІЇ АБО ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ, У СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АКСЬОНОВ В.В., ЮРЧИК О.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-АВТОТЕХНІКА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

КАЗЬМІРОВА І.В. РОЗГЛЯД АБО ПОВЕРНЕННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ: ПРОЦЕСУАЛЬНА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

МАЛЯРОВА В.О., САВЧУК Т.І. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ В АСПЕКТІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

ПЧЕЛІНА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КОПИТОВА О.С. СУДОВІ РІШЕННЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

НЕСТЕРЧУК Л.П. ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ ТА АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ЗАДЛЯ ЙОГО ЗАПОБІГАННЯ І ВРЕГУЛЮВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГАНЬБА О.Б. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ОКРЕМИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ І СВІТОВИХ ДЕРЖАВ

ЮРАХ В.М. МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ ВИВЧЕННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ФУНКЦІОНУВАННІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

РЕЦЕНЗІЇ

ЛОШИЦЬКИЙ М.В. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ П.О. КОМІРЧОГО «ПУБЛІЧНА СЛУЖБА В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВОРОНЯТНІКОВ О.О. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОЇ СФЕРИ ДО ХІХ СТ.

КЛИМЧУК О.М. РОЗВИТОК РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (XIII–XVIII СТ.)

ПЕРУНОВА О.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ПОГОСЯН М.А. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРАВОЗАХИСНОЮ ТА СУДОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПОПОВА О.В. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА У ФОРМУВАННІ ЗАСАД СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

СЛЮСАР К.С. ЧАЙЛДФРІ ЯК ВИКЛИК ЕМПІРИЧНОМУ МИСЛЕННЮ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЗОЛОТОНОША О.В. РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

САВИЧ Є.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВАСИЛИК Ю.С. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАВАЛЬНЮК С.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ В ПАРАДИГМІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

КАЛІНЮК А.Л. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТІ ВІТЧИМА, МАЧУХИ

КОЛІСНИК О.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД COVID-19: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

КРАСНОГОР В.О. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

ПАРАСЮК М.В. СУТНІСТЬ І ПРАВОВА ПРИРОДА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

КОВЕРЗНЕВ В.О. ПРО СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ПРАВА ДОСТУПУ ДО СУДУ УЧАСНИКАМ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ВАЩИШИН М.Я. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕЗЕГА В.В. ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

БРАВЕРМАН О.О. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ І ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

ГАНЬБА О.Б. ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ «АКТИВНИМ ЗАХОДАМ» РУЙНАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДРОЗД О.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

КОШИКОВ Д.О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

КРИВОШЕЄВ К.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

КУЗЬМЕНКО Д.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

МАНЖОС Н.В. ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

НЕСТЕРЕНКО О.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

СОРОКА Л.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ОРЛОВСЬКА І.Г. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

ПАСТУХ І.Д. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ СЛОВАЧЧИНА

ТКАЧУК Т.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ШУБІНА Н.М. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДЕНИСОВСЬКИЙ М.Д., ТОМЧУК І.О., КАРТАВЦЕВ В.С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

КОЛОС О.В. СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В ДЕРЖАВІ ЯК ІНДИКАТОР СУЧАСНОГО СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛЕВИЦЬКА Ю.А. ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ МЕДИЦИНИ: РОЗВИТОК УПРОДОВЖ 29 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

СЕРГЄЄВА Т.В. КЛАСИФІКАЦІЯ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СОЛОДОВНІКОВА Х.К. ПРАВО НА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЮ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОСАШКОВ О.О. ТИПОВІ СПОСОБИ ВТРУЧАНЬ У ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КОНДРАТОВА І.Д. ПОНЯТТЯ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З КАТЕГОРІЄЮ «СУДОВА ЕТИКА»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БІЛА-КИСЕЛЬОВА А.А. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАХИСТУ «SOMATIC RIGHTS OF HUMAN»

ВОЛЧКОВА М.І. ПРОБЛЕМА ЕВТАНАЗІЇ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МИХАЙЛІВ М.О. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

ОХЕНДОВСЬКИЙ М.В. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИБОРЧОГО ПРАВА

РОМАНИШИН О.О. ДВОСТОРОННЄ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ СПОРТУ

ФУТОРЯНСЬКА К.П. ЮРИДИЧНА СИЛА РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗАХОДІВ

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БЕЗУСА Ю.О. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У ПОЗИТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЗВАРИЧ Р.В., КОРОЄД С.О. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИХ ЧИННИКІВ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЛЕГЕНЬКИЙ А.М. ЩОДО ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА»

СОРОКА Л.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКІ ЧАСИ

ЯКОВЛЄВ П.О. ПРОБЛЕМАТИКА ТЛУМАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ» В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДОКТРИНІ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЄРМАК В.В. ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВІНТОНЯК Н.Д. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА, НАБУТІ ОДНИМ З ПОДРУЖЖЯ – УЧАСНИКОМ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

КАРМАЗА О.О. СПАДКУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ: ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА УГОРЩИНИ

КРИВОШЕЇНА І.В., ЛУКОМСЬКА О.В. ЗАСТАВА МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

КУНИЦЬКИЙ Є.В. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПРИМИРЕННЯ СТОРІН ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

МЕЛЬНИЧУК Ю.І. АРБІТРАЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВИЛАМИ ВОІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

РОМАНЮК Я.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЩОДО ЦЕСІЇ ТА ЕВІКЦІЇ В ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНОМУ ПРАВІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ВОЗНЯКОВСЬКА К.А. ЩОДО ПРОБЛЕМ РЕФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

ЧИХІРЬОВ В.Л. МАЙНО СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗУСИЙ В.В. ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ЯК ОБ’ЄКТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ГУБСЬКА О.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗЕЛЕНСЬКИЙ В.М. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗА УГОДОЮ СТОРІН: ДОЦІЛЬНІСТЬ ПИСЬМОВОГО ОФОРМЛЕННЯ ЗГОДИ

ЛАТИШЕВА В.О. СОЦІАЛЬНІ ВІДПУСТКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

ЛЮБИМОВ О.К. ГАРАНТІЇ СЛУЖБОВО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ОБУШЕНКО Н.М. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БУЛАЄВ В.П. ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ МВС ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ

ВІННИЦЬКИЙ О.О. ОБМЕЖЕННЯ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ЗАСТОСОВНІ ПІД ЧАС ВВЕДЕННЯ РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

ГОЛУБ М.В. ДЕЯКІ НАПРЯМИ РОБОТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ ВИПАДКАМ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

ГРУДОВЕНКО О.С. ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ЗАПОБІГАННІ КОРУПЦІЙНИМ ПРОЯВАМ В ОБОРОННОМУ СЕКТОРІ

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

ДІОРДІЦА І.В. ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ДОЦЕНКО О.С. ПРОГНОЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

ДРОЗД О.Ю. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

КАРБОВСЬКИЙ Д.О. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

КАРЕЛОВ К.Ю. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

КОЗІН А.О. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ)

КОЛОСОВСЬКА Д.В. ЗНАЧЕННЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ СТАБІЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

КОРНУТА Л.М. ФОРМИ ТА ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

КУЗНЄЦОВ С.С. ПІДГОТОВКА МОРЯКІВ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ НА МОРІ: ЩОДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЛОЗОВИЦЬКИЙ А.В. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕБАНКІВСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ

МИКОЛАЄЦЬ В.А. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗРАЗКОВИХ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПАЙДА Ю.Ю. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПАЦКАН В.В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ

ПОНОМАРЕНКО І.С. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЧИЖ Ю.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЯК СКЛАДНИК ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ШУТАК Т.Г. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ТА КООРДИНАЦІЇ У СФЕРІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЧУМАК О.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ АВІАЦІЙНИХ РОБІТ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БЕЗПІЛОТНИХ АПАРАТІВ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БІЛОЗЬОРОВ Є.В., ЄФІМЕНКО О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТУ ТА МЕЖ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ЗАЯВ І ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗЛОЧИН

ГРИНЬКІВ О.О. ВИКОРИСТАННЯ ПІДРОБЛЕНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ

ЄФІМОВ М.М. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

КОМІСАРЧУК Р.В. ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

ПАДАЛКА Л.О. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МОДЕЛЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

ЧЕМЕРИС І.М. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ТА АРЕШТ БЕЗГОТІВКОВИХ КОШТІВ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАЛЬШИХ СЛІДЧИХ ДІЙ

ШЕВЦОВА К.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПРОКУРОРА ЩОДО НЕДОПУСТИМОСТІ РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ВЛАД С.Ф. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРОКУРОРА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СОКИРИНСЬКА О.А., КОВАЛЬЧУК І.В. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ ЯК ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНУ З ПОГЛЯДУ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

ЮРАХ В.М. ДОВІРА ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОЕСР

РЕЦЕНЗІЇ

КЕЛЬМАН М.С. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЛЮДМИЛИ МИХАЙЛІВНИ АНДРУСІВ «ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПРИЛЮДНЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ»