Науковий вісник публічного та приватного права

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВАСИЛЬКІВСЬКА Т.В. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА ПЕРЕДУМОВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

ДУДЕНКО Т.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

РИЖУК Ю.М. ЩОДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РОЗУМІННЯ ТА СУТНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИРОДНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

СИДОРЕНКО А.Ю. ДО ПИТАННЯ ПРО КОДИФІКАЦІЮ ЯК СПОСІБ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

СИДОРЕНКО В.В. НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ЯК НЕГАТИВНА ВЛАСТИВІСТЬ ПРАВА

ТРОНЬКО О.В. РЕТРОСПЕКТИВА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ ТА СУЧАСНІ АСПЕКТИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПАЙДА Ю.Ю. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВОЙТЕНКО Т. В. ПРОПОРЦІЙНІСТЬ ВТРУЧАННЯ В ПРАВО ВЛАСНОСТІ

ДЗЮБЕНКО О.Л. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ЗАДОРОЖНА А.П. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

МАКОДА В.Є. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

ПАЄНОК А.О. ПІДСТАВИ СТЯГНЕННЯ НЕУСТОЙКИ ЗА ПОРУШЕННЯ СТОРОНАМИ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРТНИК С.М. ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ІВАНОВА Ю.С. ФОРМАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК ВИД ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

КУЦЕНКО Р.В. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЄМЕЦЬ Л.О. АКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРИСЛАВСЬКА О.М. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ГАВРИЛЮК О.М. ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

ГРИГОР’ЄВ М.В. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ДЖАФАРОВА М.В. ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ФОРМУВАННІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ДІДЕНКО І.В. ДОСВІД США В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ОТРИМАННІ ПОДАРУНКІВ

ДОВБАНЬ І.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДОВБЕНКО А.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗНАК ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ДОРОФЕЄВА Л.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХИСНОЇ ФУНКЦІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

ЄЩУК О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

КИЦЕНКО О.П. ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ПОДАТКОВОГО ТИСКУ У ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ПОСТІЙНИМИ ЛІСОКОРИСТУВАЧАМИ

КОРОЄД С.О. ІНСТИТУТ СПРОЩЕНОГО ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ПРОЕКТОМ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

МАЛОЖОН О.І. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

МАРКІН С.І. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

МАРТИНЮК О.А. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КРАЇНАХ ІЗ НОТАРІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ АНГЛОСАКСОНСЬКОГО ТА ЛАТИНСЬКОГО ТИПІВ

МАРЧЕНКО О.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

МИХАЙЛОВСЬКИЙ В.І. МІСЦЕ ОМБУДСМАНА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АДМІНІСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

ПАНЧЕНКО М.А. ЕТАП БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ У СФЕРІ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ В МІСЦЕВОМУ СУДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПІНЧУК П.А. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ОСІБ, ЯКИХ ПРИТЯГНУТО ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ПОЛОВЧЕНЯ А.Б. АДМІНІСТРАТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У СФЕРІ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

РІЗАК М.В. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ГАРАНТУВАННЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ПРИВАТНОГО ЖИТТЯ ПІД ЧАС ОБІГУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

СЛИВИЧ І.І. НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ТВОРЕННЯ КУЛЬТУРИ ПРАВОМІРНОСТІ: ДОСВІД США

СЛЮСАРЕНКО С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

СТАДНИК Р.І. РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ УСТАНОВЛЕНЬ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ ЯК РОЗПОРЯДНИКАМИ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

ТАХТАЙ О.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

ЧОРНА А.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

ШКАРУПА К.В. РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АЗАРОВ Є.Ф. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРИСЛИВИМ ЗЛОЧИНАМ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ГОРЩИНСЬКА К.М. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМАНУ У ВИПАДКУ ШАХРАЙСТВА

ЗАПОТОЦЬКИЙ А.П. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

МАНДИЧЕВ Д.В. СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ СУДДІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇН

ПАЛАМАРЧУК К.В. ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ РОЗБОЮ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

СЕНЬ І.З. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ЗАГАЛЬНЕ – СПЕЦІАЛЬНЕ»: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ФОРМАЛЬНА ЛОГІКА

ТУРЧИНА О.С. ІНСТИТУТ ПРОБАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

ФАРИННИК В.І. ОЗНАКИ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У КОНЦЕПЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВАРЕНЬЯ Н.М. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ

ДУБІВКА І.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА, ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЗАХИСТУ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

КРУТ К.О. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ЛОПАТА О.А. ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА МВС УКРАЇНИ ТА УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ: АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

ПЕТРОВ О.С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ВИНИКНЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НЕІЗОЛЯЦІЙНИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ПОЛЯРУШ А.В. СУБ’ЄКТИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

СИЙПЛОКІ М.В. ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТА ПРОКУРОРУ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ФОКІН Я.Ф. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ, ЯКА УХИЛИЛАСЯ ВІД ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГУЦАЛЮК О.В. МІСЦЕ І РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

БУТЕНКО С.С. ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ – ЗАПОРУКА ІСНУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

2017

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ПЛОТНІКОВА Ю.І. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У ВІДНОСИНАХ ЩОДО СПРАВЛЯННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

ПРОЦИШЕН М.В. ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНИХ ОЗНАК ЗМІСТУ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРАВІ

РОССІХІНА Г.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІЗНАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

РУДНИЧЕНКО С.М. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ

САВЧУК Р.М. НЕВОЛОДІННЯ МОВОЮ СУДОЧИНСТВА ЯК ПІДСТАВА ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ДО УЧАСТІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

САРЫБАЕВА А.Н. ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ХХ ВЕКА

САУНІН Р.Д. НАЦІОНАЛЬНІ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ: РІЗНА СУТНІСТЬ

СЕРБИН Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СОКУРЕНКО В.В. ЗНАЧЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦИФІКИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ ОБОРОНИ В УКРАЇНІ

СТРЕЛЬЦОВА Н.М. ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ ВИДИ

ТКАЧЕНКО О.В. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

ФЕДОРЧУК М.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ХОМА Т.Ю. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВІДКРИТТЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ

ЦИГАНОК С.В. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

ШЕВЧЕНКО С.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

ШОРСЬКИЙ П.О. ВИБОРЧІ ПРАВА ГРОМАДЯН ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ШУМЕЙКО О.А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПИ ТА США)

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

БЕСЧАСТНИЙ В.М. УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

ВАСИЛЕНКО К.І. ЗМІНА ЯКОСТІ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ЗМІСТУ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАСУДЖЕНИМИ У ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВОЛКОВСЬКА А.С. ЖУРНАЛІСТ ЯК ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 3451 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КОВАЛЕНКО А.В. СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КОМАРНИЦЬКИЙ М.М. ПОНЯТТЯ Й КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЗЛОЧИНУ СЛУЖБОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

КУЦ І.Г. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖУ

ЛИТВИН І.І. ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ЗЛІСНОГО НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ЗА ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНА ОПІКА ЧИ ПІКЛУВАННЯ

МЕЛЬНИЧУК В.М. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ФАЛЬСИФІКАЦІЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ОБІГ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

МУРАВЙОВ К.В. ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ТА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ Й УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

ТОПЧІЙ В.В. НЕГАТИВНІ ПРОЯВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОРИ ЗЛОЧИННОСТІ В ЕКОНОМІЦІ

ТУПЕЛЬНЯК І.І. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПРИМУС ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЧЕБОТАРЬОВ А.І. ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 159-1 КК УКРАЇНИ

ШИЯН О.Ю. ГЕНЕЗА КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ІЗ БЮДЖЕТУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ ПЕРЕВИЩЕННЯМ

ШМЕРЕЦЬКИЙ Є.Є. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПОТЕРПІЛОЇ ВІД ЗҐВАЛТУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

АНТОНЮК О.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ АБО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ЧИ ІНШОГО ПРЕДМЕТА, СПЕЦІАЛЬНО ПРИСТОСОВАНОГО АБО ЗАЗДАЛЕГІДЬ ЗАГОТОВЛЕНОГО З МЕТОЮ НАНЕСЕННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

ВИСОТЕНКО Ю.В. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК, ВЧИНЕНИХ ЗЛОЧИННИМИ ГРУПАМИ

ГРИЗА О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Д’ЯКОВСЬКИЙ Г.Л. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ВИКРАДЕННЯ ЛЮДИНИ, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ ОСІБ

ІВАНЦОВА О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ У ХОДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ГАЛУЗІ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

КОВТУН Я.О. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВРУЧЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ СТОРОНІ ЗАХИСТУ ПО ЗАКІНЧЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МОРОЗОВ Д.А. РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ПОСІВУ АБО ВИРОЩУВАННЯ СНОТВОРНОГО МАКУ ЧИ КОНОПЕЛЬ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛІДЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЛІН С.І. СПІВВІДНОШЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

РОМАНОВ В.О. ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНОЇ СЛІДЧОЇ (РОЗШУКОВОЇ) ДІЇ «УСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ЗАСОБУ» В РОЗРІЗІ НЕТЯЖКИХ ТА СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ ЗЛОЧИНІВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

СИЗА Н.П. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСНІ ОЗНАКИ ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

ТОМИН С.В. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ФЕДОСОВА О.В., МИХАЙЛОВА Ю.О. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

ФЕСЕНКО О.М. ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ХОЛОДИЛО П.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

ШЕРУДИЛО В.О. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВТРУЧАННЯМ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ

ШУЛЬГА Н.В. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СУДОУСТРІЙ

ДЕГТЯРЕНКО М.А. ПСИХОЛОГІЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЯК ФОРМА ВИКОРИСТАННЯ ФАХОВИХ ЗНАНЬ У СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ФАЙНГОЛЬД І.Д. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАСПРУК О.С. ІСТОРИКО-ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА ВЗАЄМОДІЇ КРАЇН УЗДОВЖ ВЕЛИКОГО ШОВКОВОГО ШЛЯХУ

МЕЛЬНИК К.В. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ»

ОКОЛОВСЬКИЙ А.М., ВОЛКОВИЧ О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БАНКУ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

БОДНАРЧУК М.М. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС КОМПАРАТИВНОСТІ ПРИНЦИПІВ СВОБОДИ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

КУРИСЬ В.З. ГНОСЕОЛОГІЧНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО УНІВЕРСУМУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

ПАЛІЙ М.Б. ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНИХ СИТУАЦІЙ НА АКСІОМАТИКУ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАЛУНЬКО В.В. КРИТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

ПОЛОНКА І.А. КОМПЛЕКСНИЙ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНО ПРОТИПРАВНОГО ДІЯННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГІЛІН Є.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КУФТИРЄВ П.В. ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА: ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У СУЧАСНИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПТАХ

ЛЕНГЕР Я.І. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ

ПЕТРИШИН О.О. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: АСПЕКТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПРОТОПОПОВА Я.С. КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ДІЛОВІЙ РЕПУТАЦІЇ ПРАЦІВНИКА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ГУЙВАН П.Д. ДАВНІСНЕ ВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ЯК ПРАВОВА ПІДСТАВА НАБУТТЯ ВЛАСНОСТІ

ЖУРБА М.А. ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ЗАДОРОЖНА А.П. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

СЕМИПОЛЕЦЬ В.В. ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

ЩУКІНА К.С. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ У СПАДЩИНІ В ДЕРЖАВАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ (РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ) СИСТЕМИ ПРАВА

ГАЛКІНА О.М. СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

КОРИТІН Д.С. ОКРЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

ТАГІЄВ А.С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО БАНКІНГУ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

БОЄВА О.С. ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПІДВІДОМЧІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ В АСПЕКТІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ

ГОРОБЕЦЬ А.С. ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ

КОЛОТІК А.С. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ»

КУЦЕНКО Р.В. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

НАМАКА К.А. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ПРАЦІВНИКУ

ЯКОВЕНКО Р.В. ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ІНШИХ КРАЇН ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

ЯКОВЛЄВА Г.О. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ШИНКАРЬОВ О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ВОЛКОВ В.А. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

БОЛДІН М.Я. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕФІНАНСУВАННЯ

ГОНЧАРОВА Ж.В., ЗАХАРОВА О.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

КОРЕЦЬКИЙ І.О. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

КРИВОШЕЇН П.П. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

МОЗОЛЬ Т.О. ПОНЯТТЯ ТА МЕЖІ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МХИТАРЯН А.М. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

НЕВРОЗОВ О.Б. АДМІНІСТРАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

НЕГОДЧЕНКО В.О. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПОПТАНИЧ Ю.М. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ТА ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

РУМ’ЯНЦЕВ Ю.В. ТЕНДЕНЦІЇ ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

CУХАН І.С. НОРМАТИВНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

ТРОНЬКО О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

ШОРСЬКИЙ П.О. РОЛЬ ТА МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

AVTUKHOV K. MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF LAW BRANCHES NAMES, WHICH REGULATE THE EXECUTION OF THE PUNISHMENT IN UKRAINE

МУРАВЙОВ К.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ

ЧУВАКОВ О.А. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

ШЕПЕТЬКО С.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ (АТО)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БУБЛИК М.В. СПОСІБ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

ГОЛОВІН Д.В., МАЗАЛОВ А.М. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПАВЛЕНКО К.К. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

РОГАТИНСЬКА Н.З., ДРИЖАК Н.І. OХOРOНA НOТAРIAЛЬНOЇ ТAЄМНИЦI У КРИМIНAЛЬНOМУ CУДOЧИНCТВI

РОГАТИНСЬКА Н.З., КВІТ Л.А. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

РОГАТИНСЬКА Н.З., ФРИЦЬКА М.І. POЛЬ ПPИНЦИПIВ КPИМIНAЛЬНOГO ПPOВAДЖEННЯ У МEХAНIЗМI ЗAБEЗПEЧEННЯ ПPAВ ЙOГO УЧACНИКIВ

УЗУНОВА О.В., КАЛЬОНОВ О.О. ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

СУДОУСТРІЙ

ІВАНИЩУК А.А. НЕПРАВОВІ ЗАКОНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

КІЧМАРЕНКО С.М. МІЖНАРОДНИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

МАНДИЧЕВ Д.В. СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БОДНАР Н.А. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ІЗ ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ

БОЙКО І.С. УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ МІЖНАРОДНИМ СУДОМ ООН

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ОРЛОВ С.Ф. КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО – ДЕРЖАВА»

РЕЦЕНЗІЇ

МУЗИЧУК О.М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПИЛИПИШИНА ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА НА ТЕМУ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

БАРАБАШ О.О. ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ В ТЕОРІЇ ПРАВА

ДІЧКО Г.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МЕДИЧНЕ ПРАВО»

КОБКО-ОДАРІЙ В.С. ПРАВОВИЙ МЕНТАЛІТЕТ І ПРАВОВА ТРАДИЦІЯ: СПІВВІДНОШЕННЯ Й ВЗАЄМОДІЯ

КУХАРЧУК Х.І. АКСІОМАТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ УКРАЇНИ

МАСЬКОВІТА М.М. ПРИСЯГА ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

САВЧЕНКО К.Ю. ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

ЩИРБА М.Ю. НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕМБРІОНА ЛЮДИНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРЕЖАНСЬКА В.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НЕ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ АБО ПОЯСНЕННЯ ЩОДО СЕБЕ, ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ЧИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ

ЖУРАВЛЬОВА Г.С. КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБОРОНИ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ Й ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД

РІЗАК М.В. ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

БРАТЕЛЬ О.Г. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ФАКТИ В ДИНАМІЦІ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

БУРЛАКА О.С. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

ГАРАРУК І.В. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ ДОГОВІР»

ДАНИЛЕНКО О.В. ГРОШІ ЯК ОБ’ЄКТ РЕЧОВИХ ПРАВ

КЛЕЙМЕНОВА С.Н. ПРАВОВЫЕ УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВИДОВ УСЛУГ

КОРОЛЬОВА Є.О. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНО-ПРАВОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ЖИТЛА

МАТВІЄНКО А.В. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ У СВІТЛІ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВЧЕННЯ ПРО СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ

ПРЕДЧУК Т.В. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ (СЕРВІТУТ) У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

БЄЛІКОВА О.В., БЄЛІКОВА Є.Я. ОСОБЛИВОСТІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ВИДІВ ПРАВОПОРУШЕНЬ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ Й ВИДИ САНКЦІЙ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗА НИХ

ЄВДОКІМЕНКО С.В. СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА У ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ПІД ЧАС ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА РЕПРИВАТИЗАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ВАХОНЄВА Т.М. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

КОРОТКИХ А.Ю. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ, ЩО НАКЛАДАЮТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

СИЛЕНКО Н.М. ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВАЛІДІВ У СФЕРІ ПРАЦІ

СОБОЛЬ Є.Ю. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ІНВАЛІДНОСТІ У ЗАКОНОДАВСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ЯКОВЛЄВА Г.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БОЙЧУК А.Ю. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ПРИРОДИ В ПЕРІОД 1920-1959 рр.

БУРДІН М.Ю. РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ У XVII – XIX СТ.: ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

ВЛАСЕНКО Ю.Л. ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АРУТЮНЯН Д.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ Й ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

БАГАНЕЦЬ В.О. ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РОЛІ ЯК ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

БЕЗУСА Ю.О. ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ (МІЛІЦІЇ) КРАЇН СНД

ВИНОГРАДОВ В.А. ФІЗИЧНА ОСОБА ЯК ПЛАТНИК ПОДАТКІВ ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

ВЛАСЕНКО Д.В. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ВОЛКОВ В.А. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

ГАЛУНЬКО В.М. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ГЕТМАНЦЕВ Д.О. НОРМОТВОРЧІ ПРОЦЕДУРИ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ

ДЕМЕШКО М.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «БЛАГОДІЙНИЦТВО», «ФІЛАНТРОПІЯ», «МЕЦЕНАТСТВО», «СПОНСОРСТВО» ТА ІНШИХ СУМІЖНИХ ДЕФІНІЦІЙ

ДЕМ’ЯНЧУК В.А. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

ДЖОХ Р.В. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ ЗА ПОДАТКОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ДОЛИННИЙ А.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ЄМЕЦЬ Л.О. ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ: ПРАВОВИЙ СТАТУС, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ

ЗАГОРУЛЬКО Є.О. СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ Й ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХОДІВ АМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ІЛЬКОВ В.В. ВИДИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КІЧМАРЕНКО С.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРИНЦИПИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

КРИВОШЕЇН П.П. ПОНЯТТЯ Й ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

КРУПНОВА Л.В. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ: ВІД РАДЯНСЬКОГО ЕТАПУ ДО НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

ЛЕГКА О.В. ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ, МАЙНОВОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

МАКСІМЕНЦЕВА Н.О. СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР

АРУСЯК Л.О. АДАПТАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ ТА РФ ЩОДО ЯКОСТІ Й БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ДО ПРАВА ЄС

ОСТРОВСЬКИЙ С.О. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ

ПАВЛЮТІН Ю.М. ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ПИТЕЛЬ Ю.М. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ЯК СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ІНСТИТУЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

ПІНЧУК П.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ