Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЛДІЖАР С.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ КРОКИ У НАПРЯМІ ПОКРАЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

БОРТНИК С.М. ДО ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ВАСИЛЬЄВ В.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВОРОНОВСЬКА К.О. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

ДІХТЯРЕНКО К.Ю. ЄДИНИЙ ПОДАТОК НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ: ЗА ЧИ ПРОТИ?

ДАВИДОВА Н.В. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПАГАНДИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЄВДОКІМЕНКО С.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ І ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

ЖВАНКО Ю.П. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСОБЛИВИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

ЗАМРИГА А.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО(ПУБЛІЧНО)-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

КАРАЩЕНКО А.І. ІНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

КОМІРЧИЙ П.О. УНІВЕРСАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

КОМІССАРОВ С.А. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ЯК СУСПІЛЬНОГО ЯВИЩА

КОСТЕНКО Ю.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КРАВЧУК М.Ю. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ БІОТЕРОРИЗМУ

КУЗЬМЕНКО О.В., СТЕФАНЧУК М.М., ЧОРНА В.Г. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

ЛИПІЙ Є.А., КОМЗЮК А.А. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ЛЮТІКОВ П.С. МІЖНАРОДНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

МОРГУНОВ О.А. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ВИД ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НЕСТОР Н.В. ПЕРЕВІРКА ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА СУДДЯМИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

ПАРАГАЙЛО В.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

ПАХНІН М.Л. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

РОЩУПКІН C.В. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

РУСНАК Л.М. ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

САГАЙДАК В.В. ПОДАТКОВО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА

САМОЙЛОВИЧ А.А. ПРЕДМЕТ КОРУПЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

ТИЛЬЧИК В.В. ПРИНЦИПИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У ВИМІРІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

ТОПОЛЯ Р.В. AДМІНІСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНOЇ AДМІНІСТРAЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВAННЯ ЕКСПЕРТНO-КРИМІНAЛІСТИЧНИX ДOСЛІДЖЕНЬ ТРAНСПOРТНИX ЗAСOБІВ

ЧИНЧИН О.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЖАФАРЗАДЕ ДЖАФАР ТЕЙМУР ОГЛИ. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ЄРОШКІН М.В. МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ

ЗАГАМУЛА В.В. СЛІДОВА КАРТИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ ТА ПРАВА НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ І ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

ХОДАНОВИЧ В.О. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ЧЕРНІЄНКО А.О. ЗАСТОСУВАННЯ Ч. 3 СТ. 349 КПК УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НАРКОЗЛОЧИНІВ

ШАРАНИЧ Р.С. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ДІДЕНКО Л.В. СУД ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ (ЄСПЛ)

ЦИГАНОК С.В. ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МИКОЛЕНКО О.І. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

СОРОКА І.О. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. ПРОБЛЕМАТИКА ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В ПОЗИЦІЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ВОВЧУК Т.М. АНАЛІЗ CУТНОСТІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

ДЕРКАЧ А.Л. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В РОБОТІ ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ

ПОХИЛ О.М. НОРМАТИВНИЙ БЛОК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ЛЮДИНОЮ СВОЇХ ПРАВ І СВОБОД

СОФ’ЇН М.І. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВИЙ СУБ’ЄКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ХИЛА І.Ю. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ І СВОБОД В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ЯРМОЛЕНКО О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

АББАСОВА ГЮНЕЛЬ МАГЕРРАМ КЫЗЫ. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА, СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

БАКАЛ М.А. ДОХІД ВІД СПАДЩИНИ ТА ПОДАРУНКІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ЗА ЧИ ПРОТИ?

ВЕРЕС І.Я. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ДОГОВІРНИХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

ГРАБОВИЙ О.А. ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ГУЙВАН П.Д. СПРАВЕДЛИВІСТЬ СУДІВНИЦТВА ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ КРИТЕРІЯМИ

КАНДАЄВА Д.Р. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІПОТЕЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КОЛІСНИК О.В. ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ І РОЗМЕЖУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

МАРІНІЧ Ж.С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ПАРАСЮК В.М. МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

СПАСОВА К.І. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОНЛАЙНОВИХ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

ШАБАНОВА С.О. ЗУСТРІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК НОВЕЛА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

КВІТ Н.М. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ УПРАВИТЕЛЯ БІОБАНКУ ЯК СКЛАДНИК ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОЙКО І.В., БОЙКО О.І. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ТРУДОВИХ ВІДПУСТОК В УКРАЇНІ

БОНТЛАБ В.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ) У ФРАНЦІЇ

ГРИЩЕНКО К.А. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ

МАЛЮГА Л.Ю., ЦЮПРИК В.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗВУЖЕННЯ ЗМІСТУ Й ОБСЯГУ ІСНУЮЧИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

МИТЬКО Я.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ВИЗНАЧАЄ ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

ОЛІЙНИК С.Д. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСТАПЕНКО Ю.О. МОДЕЛІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

ПАНЧЕНКО М.В. БАЗОВІ КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕРЕБІГУ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН КОНЦЕПЦІЇ ГІДНОЇ ПРАЦІ

РОМАНЕНКО М.В. ПРАВО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ НА ОТРИМАННЯ ВІДПУСТКИ, ВИДИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПУСТОК

РОМАНОВА А. РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ З ПІДСТАВИ ВИЯВЛЕННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ АБО ВИКОНУВАНІЙ РОБОТІ

СІНЬОВА Л.М. ЕКОНОМІЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ДЕРЖАВІ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ТИХОНЮК О.В. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТРУДОВИЙ СТРАЙК & САМОЗАХИСТ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

ТІСЕЦЬКА А.А. СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УМОВ ПРАЦІ ЖІНОК

ТКАЧЕНКО Д.В. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВІДСТОРОНЕННЯ СУДДІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЛЕГЕЗА Ю.О. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЯК ЗАВДАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГРЕБЕНЮК М.О. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УДО УКРАЇНИ

ГРЯНКА Г.В. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ, ЯКА ВЧИНЯЄ КОРИСЛИВІ ЗЛОЧИНИ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, ТА ЇЇ ЖЕРТВА

ДЯКІН Я.О. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИДУ І РОЗМІРУ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ ІЗ НЕЗАКОННИМ ЗАВОЛОДІННЯМ ЗЕМЛЕЮ

ЗЕЛЬКІНА Т.Є. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ В УПРАВЛІННЯ АРМА

КВЯТКІВСЬКИЙ Ю.В. ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ЛЕВЕНЕЦЬ О.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
У ЗЛОЧИННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ УМІНЬ І НАВИЧОК

МИХАЙЛИК О.Г. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА В УСТАНОВАХ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

МУРИХІН С.В. ДОСЯГНЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК МЕТА ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ

НОВАЧУК С.А. СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ РЕЖИМУ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ТЕРНАВСЬКА А.А. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ СУЇЦИДЕНТА У ВИПРАВНИХ КОЛОНІЯХ УКРАЇНИ

ЦУРКАН К.А., НІКОЛАЮК С.І. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ НА РИНКУ ЗЕРНА

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЄВДОКИМОВ В.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ПРОПІНАЦІЇ ДЕПУТАТАМИ ГАЛИЦЬКОГО СЕЙМУ

ЖУКОВСЬКИЙ Є.О. ПЕРЕСЕЛЕННЯ ПОЛЬСЬКИХ «ОСАДНИКІВ» У 1920-Х РОКАХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ТАРАН Н.Г. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОНАВСТВА ПРО СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

ШВЕДА О.С. ЛОБІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ВИД ПРОСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ІЛЬНИЦЬКИЙ М.С. ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ВИБОРІВ У ФОРМУВАННІ ЗАКОНОДАВЧИХ ОРГАНІВ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БЕРЕСТОВА І.Е. ПРОЯВ КАТЕГОРІЇ «ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС» В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЛАВРІНЕНКО І.А. ВОЛЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ВЧИНЕННІ ПРАВОЧИНУ

ЛЕЩИНСКАЯ-ВИОНЦЕК МАГДАЛЕНА ПОНЯТИЕ РЕСТИТУЦИИ СОБСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

ШИНКАРУК А.І. ДО ПРОБЛЕМИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ТЕРЕШКО А.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГАГУН А.А. ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ЯК ПІДСТАВИ ДЛЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

ДАШУТІН І.В. ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

КЛЕМПАРСЬКИЙ М.М. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

САВЧУК О.Я. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМІНАНТИ «СОЦІАЛЬНЕ СИРІТСТВО» ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

СИРОТНІКОВА Я.Є. ЮРИДИЧНІ ФІКЦІЇ В НОРМАХ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ХРЕНОВА Т.Ю. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ЩОДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЖИТЛОВОЇ СУБСИДІЇ

ЧУМАЧЕНКО І.М. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАЛИЧЕВ О.Ю. ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 258-4 ТА 258-5 КК УКРАЇНИ

ДРОЗД А.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ОСОБИ

ПАДАЛКА А.М. ТИПОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОНДАРЕНКО О.Г. ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ РІЗНИХ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАПОДІЯННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ, ЩО СПРИЧИНИЛИ СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО

БУЗОВЕРЯ Є.Ю. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ГАЛАСЬ І.А. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА

ГАНЖА Т.В. ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ АБО ЖІНКИ, ЯКА ЗАВІДОМО ДЛЯ ВИННОГО ПЕРЕБУВАЛА У СТАНІ ВАГІТНОСТІ

ЛЬОЗНИЙ О.А. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

НЕВГАД В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВИХ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ П. 5 Ч. 2 СТ. 115 КК УКРАЇНИ

ПРИХОДЬКО В.О. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОВІДКОВО-ДОПОМІЖНИХ ОБЛІКІВ

СИЙПЛОКІ М.В. ПІДСТАВИ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИХ ПОСЯГАНЬ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОЇ ТА ПРИВАТНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СПУСКАНЮК А.Ю. ВИНУВАТІСТЬ ОБВИНУВАЧЕНОГО У ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРОВЕДЕННЯМ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ДАНОЇ КАТЕГОРІЇ: ФОРМА ВИНИ, МОТИВ ТА МЕТА

ТРЕККЕ А.С. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ НА ПІДСТАВІ УГОДИ ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ

ШАЙТУРО О.П. КРИМІНОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЗАГАЛЬНОСОЦІАЛЬНОМУ РІВНІ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СИРОВАЦЬКИЙ В.І. СИСТЕМА «ДЕРЖАВНИЙ ПРИМУС – СВОБОДА»: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АБРОСЬКІН В.В. СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

ВАСИЛЬЄВ В.М. ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДАУГУЛЬ В.Я. СУЧАСНИЙ СТАН АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ДЕРЕВІНСЬКИЙ М.П. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПО НАГОРОДЖЕННЮ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

ЗУБКО А.О. АДМІНІСТРАТИВНІ ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗАРУБІЖНОГО ХАРАКТЕРУ

ІВАНОВ О.В. ОКРЕМІ НАПРЯМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

КИРИЧЕНКО Ю.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

КЛУБАНЬ М.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

КОМІРЧИЙ П.О. СПЕЦІАЛЬНІ ТА ОСОБЛИВІ ЗАВДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

КОРІННИЙ С.О. ІСТОРИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ВИРІШЕННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

КУРКОВА К.М. ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ҐЕНЕЗА І ТРАНСФОРМАЦІЯ

ЛУГОВИЙ В.О. АНТИКОРУПЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МАЛІКОВ В.В. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

МИХАЛЧИЧ В.М. БЮДЖЕТНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

МОЗГОВИЙ О.О. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ МВС УКРАЇНИ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

СВІРІНА К.С. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ У НАУЦІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

СКОРОХОД І.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

СУКМАНОВА О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

ТРОФІМЦОВ В.А. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ»

УГРОВЕЦЬКИЙ О.П. ДО ПИТАННЯ УЧАСТІ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ХАРЧЕНКО В.М. ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ШКЛЯР С.В. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ЩОКІН Р.Г. МЕТОДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОСВІТИ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ДУРНОВ Є.С. ДОЗВІЛ НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОРІЧЧЯ

ЖУВАКА С.О. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УСРР У 20-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

РОЗСОХА К.О. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ЯК ПІДРОЗДІЛУ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГАЛУНЬКО А.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАНННЯ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ

ГОЛОБУТОВСЬКИЙ Р.З. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

МОІСЄЄВ М.С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ З ПРОТИДІЇ ТА БОРОТЬБИ З ВИСОКОПОСАДОВОЮ ТА ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

ОРЄХОВ С.М. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

РІВІС М.М. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ЄС

ФРАНКЕВИЧ ПАВЕЛ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПОЛЬЩІ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

БАЛЮК І.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕНОСТІ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ

ВОЛЬВАЧ Б.В. МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ У СИСТЕМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА БАНКРУТСТВА

ГОЛЬЄВА Н.К. ДИСФУНКЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

МАЗАЛОВА А.О. РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У ФОРМІ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ПОПКОВ П.О. ВИКОНАННЯ УХВАЛИ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ МИРОВОЇ УГОДИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БІЛИК О.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТКОВОГО БЕЗРОБІТТЯ В ЧЕХІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЛИПЕЦЬ Л.В., ЧИКІН О.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В АСПЕКТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

ЛУГОВИЙ В.О. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ

МАТВІЙЧУК А.В. РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СФЕРА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

МАТЧУК С.В., САВРАНЧУК Л.Л. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ (ДЕРЖАВНИХ) СЛУЖБОВЦІВ

МЕЛЬНИК С.М. ВІЙСЬКОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ВИД СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МОГИЛЕВСЬКА Л.Г. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ДИТИНИ

ПАСЬКО Т.Г. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЕКСПЕРТА, ПЕРЕКЛАДАЧА ТА СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕВИЇЗНИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК

РАДЧЕНКО О.М. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ЙОГО СТАДІЙ

САВЧУК О.Я. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

СИДОРЕНКО В.В., НОВАК Я.В. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

СОФ’ЇН М.І. ДО ПИТАННЯ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ТИХОНОВА О.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ НА ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

ФЕНИЧ Я.В. ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ГРОМАДЯНСТВО

ХОМУТЯНСЬКИЙ В.В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ МИТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ШЕНГЕЛЬ А.Д. ТЛУМАЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПОСТІЙНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ: ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БІДНЯК Г.С. ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ

ВАКУЛИК О.О. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ В.М. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ГЛАСНЕ І ВІДКРИТЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

ДОБРОСКОК А.Ю. ПІДСТАВИ ТА МЕЖІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ВАНДАЛІЗМУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

КІЗІМЕНКО Є.В. ЛАТЕНТНІСТЬ НЕЗАКОННОГО ПОВОДЖЕННЯ ЗІ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ АБО ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

КОЛОС А.С. ГАРАНТІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ТА ВІДБУВАННЯ ПОКАРАНЬ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ

ОЛІЙНИК О.С. ПОНЯТТЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ПОПКО В.В. СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ ПОБУДОВИ

САЛМАНОВА О.Ю. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ НЕДОТОРКАННІСТЮ

СОБКО Г.М., ПАЦАЛОВА О.О. ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ФОМІНА Т.Г., АБЛАМСЬКИЙ С.Є. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ УХВАЛИ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИВОДУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ЦИГАНОК С.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОКУРАТУРИ

ЧАБАНЮК В.Д. КВАЛІФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ ПРОЯВІВ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КАЛАТУР М.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СЛІДЧИХ ОРГАНІВ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БОНДАРЕНКО Н.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАПОБІГАННЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ

ГАЛАГАН С.О. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ПРО СТВОРЕННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

МИХАЙЛОВСЬКИЙ В.І., КОСТЮК О.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КРИПТОВАЛЮТИ»: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

РЕМЕЗ О.Л. БЕЗПЕКА В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ