Науковий вісник публічного та приватного права

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БОНДАР В.В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

ШТИКЕР Я.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛИК Л.Л. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ВІТКО А.Л. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ГЛУЩЕНКО С.А. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

ДІДЕНКО С.В. СПЕЦІАЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОБІГУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ДІОРДІЦА І.В. ЧИННИКИ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК КІБЕРНЕТИЧНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

ІВАНИЩУК А.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ: ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРАЩИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК

ІВАНОВ С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ІВАНОВА Г.С. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

КАЛАШНІКОВА О.В. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СВІТЛІ ОНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

КРАСНОГОР О.В. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ

КУШНІР І.М. БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

ЛЕГКА О.В. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

МАКСІМЕНЦЕВА Н.О. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ Й ОХОРОНИ НАДР В УКРАЇНІ

МАРКІНА А.М. МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

МЕЛЬНИК Ю.С. РОТАЦІЯ КАДРІВ ЯК ОДИН ІЗ ІНСТРУМЕНТІВ УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ ПОЛІТИКОЮ В ОРГАНАХ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ

МОЛЧАНОВ Д.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ПРАКТИКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МОРОЗ А.М. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ПАНОВА О.О. ЩОДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

ПАНЧУК В.А. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПОМІЧНИКА СУДДІ

ПИХТІН М.П. ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОВИДИШ В.В. ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗГЛЯДУ СУДАМИ СПРАВ ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

ПОПАДИНЕЦЬ І.І. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

ПРОКОПЕНКО В.В. ХАРАКТЕРИСТИКА МИТНОЇ ФОРМАЛЬНОСТІ ЩОДО ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ / ВИВЕЗЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА

РЕШОТА В.В. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР ТА СРСР ЯК ДЖЕРЕЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

РОМАН В.П. ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

САВРАНЧУК С.Л. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

САЄНКО А.І. НЕЦЕНЗУРНА ЛАЙКА ЯК ФОРМА ДРІБНОГО ХУЛІГАНСТВА

СКАПОУЩЕНКО О.Д. ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ (СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ)

СКРИПА Є.В. СТАН НАУКОВОГО РОЗРОБЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

СПИЦЬКА Л.В. КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТРОЯН В.А. ГАРАНТІЇ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЦИБУЛЬНИК Н.Ю. КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ШУЛЕШКО В.В. КОМПЕТЕНЦІЯ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

ЮРОВСЬКА В.В. АКЦЕСОРНІ МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГЛАДКОВА Є.О. ЗМІСТ СТРАТЕГІЇ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

ДРАГАН О.В. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

КЕРНЯКЕВИЧ-ТАНАСІЙЧУК Ю.В. РЕЖИМ У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КУПАР Д.Ю. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ІЗ ПОТЕРПІЛИМ ЗА ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

СВИРИДЕНКО С.В. ДО ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ НЕДОТОРКАННІСТЮ

ТАВОЛЖАНСЬКИЙ О.В., МІЧУДА І.В. КРИПТОВАЛЮТА ТА ЇЇ СТАТУС В УКРАЇНІ

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БАШИНСЬКИЙ О.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ В УСРР (УРСР) У 1917−1991 РР.

БОГУЦЬКИЙ П.П. ПРАВОВА ЦІЛІСНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ

БУРДІН М.Ю. «УСТАВА НА ВОЛОКИ» ТА ЗМІНИ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН У ЗЕМЛЯХ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

ДЗЮБЕНКО О.Л. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ РОЗУМІННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ

КАЧАНОВ Є.О. ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД ЯК ОСНОПОЛОЖНА ГАРАНТІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ: ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ

МУХІН В.В. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ: ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ МЕЖІ ЮРИДИЧНО ЗНАЧУЩОГО ВПЛИВУ

ПАЙДА Ю.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ПЄТКОВ С.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

АНІСІМОВ О.В. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ДИСКРЕЦІЇ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ САМОСТІЙНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ГРАБЧУК Я.І. РОЛЬ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

ЗВОЗДЕЦЬКА І.В. ПРЕЦЕДЕНТ – ДЖЕРЕЛО ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР В УКРАЇНІ?

КОХАНЧУК С.С. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

МАТЕЙЧУК Р.І. ВЗАЄМОДІЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ Й ВИБОРЦІВ

ПАНЧИШИН Р.І. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЯК СУБ’ЄКТА МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

СЛОВСЬКА І.Є. КОНТИНЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БЕРНАДА Є.В. НАСЛІДКИ НІКЧЕМНОСТІ ПРАВОЧИНІВ У СТРУКТУРІ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ГУЙВАН О.П. ЩОДО ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ОСОБИ ТА ГАРАНТІЙ ЇХНЬОГО ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

ІВАНОВ А.М. ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА ЯК ПІДСТАВА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

КУЗЬМИЧ О.Я. ВПЛИВ ТРЕТІХ ОСІБ НА ДИНАМІКУ (РУХ) ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЮ ЇХНЬОЮ УЧАСТЮ

ДУДКО А.Г., ЛОВ’ЯК О.О. BITCOIN – ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ЧИ ІННОВАЦІЙНА ПОСЛУГА У СФЕРІ РОЗРАХУНКІВ (ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВЕ ЕСЕ)

ПАЄНОК А.О. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ

САДЧЕНКО М.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

ЧИЖМАРЬ К.І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ ПІД ЧАС НАДАННЯ КВАЛІФІКОВАНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГРИЦАЙ С.О. ТИМЧАСОВО ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА – ПАНАЦЕЯ ДЛЯ «КЕРІВНИКА МИМОВОЛІ» В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ?

ІСАКОВ М.Г., ПАРКУЛАБ В.Г. ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

КОРИТІН Д.С. ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ І ПІДТРИМКИ МСП В УКРАЇНІ

ШКЛЯР С.В. ВИДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОМОЄЦЬ П.В. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

МОГІЛЕВСЬКИЙ Л.В. ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ ДО ВЕЛИКОЇ ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ (У ПЕРІОД З 1945 РОКУ ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС)

СТАХІВ Б.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ НАДАННЯ МОЛОДІ ПЕРШОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ

УВАРОВА Н.В. РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ В 20-Х РР. XX СТОЛІТТЯ

ХЛЕПІТЬКО М.М. НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКА

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БАНДУРА О.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АГЕНТУРИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПО БОРОТЬБІ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

БОРИСЕНКО М.В., МЕЛЬНИК О.В. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ІНШИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ДРОЗД В.Ю. СЛІДОВА КАРТИНА КРАДІЖОК З АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

КАСАПОГЛУ С.О. ВПЛИВ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА РЕАЛІЗАЦІЮ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ЛАЗАРЄВ В.О. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗАЙНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ Й СУТЕНЕРСТВА

МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ОСКАРЖЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ

ОСІПОВ О.О. СУБ’ЄКТИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА

ФОМІН С.Б. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ПЧЕЛІН В.Б. ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КОВАЛЕНКО М.В. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ІНСТИТУТУ ВИЗНАННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

КОРУЦ У.З. МІЖНАРОДНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ СУД: ПРОБЛЕМИ ПОКАРАННЯ ЗА МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ

ЛУГОВСЬКИЙ А.Д. ПРАВО НАРОДІВ (НАЦІЙ) НА САМОВИЗНАЧЕННЯ ТА НЕМОЖЛИВІСТЬ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

ШЕВЧУК О.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОЇ ПЕРЕДАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АНДРУХІВ О.І. ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗА ДРІБНІ ЗЛОЧИНИ У 1940-1950-ТІ РОКИ

ДОВГАНИЧ В.А. ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ХРИСТИЯНСЬКО-КОНСЕРВАТИВНОЇ ТЕЧІЇ В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

РЯБОВ О.А. ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО ЯК ВИРАЗНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В 1917–1920-Х РОКАХ

СЕРЕДЮК В.Ю. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО ЗМІСТУ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ» В РОСІЙСЬКІЙ ТА АВСТРО-УГОРСЬКІЙ ІМПЕРІЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

СІМОНОВИЧ Д.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УГОДИ ПРО ПРИМИРЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ФРИЦЬКИЙ Ю.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВЛАДИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

КАЛИНЮК С.С. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА КРІЗЬ ПРИЗМУ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

НЕЧИПОРУК К.О. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ

ПАНЧЕНКО Г.В. ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ДИБА О.В. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ «ПІДРЯДНИК», «ПРОЕКТУВАЛЬНИК», «ВИШУКУВАЧ», «ВИКОНАВЕЦЬ», «АРХІТЕКТОР» ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

ОЛІЙНИК А.І. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПРАВОВА ПРИРОДА, ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ

СИГИДИН В.М. ФУНКЦІЇ НОТАРІУСА ЯК РЕЄСТРАТОРА РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОЖКО Д.В. ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛАВРЕНКО Б.В. БЕЗПОСЕРЕДНІ ОБ’ЄКТИ ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПРОСТУПКІВ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

ЛУЦЮК П.С. ІНДИВІДУАЛЬНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ЦЕСАРСЬКИЙ Ф.А. СТАНОВЛЕННЯ ПРАВНИЧОЇ ДУМКИ ЩОДО УГОД З НАЙМУ ПРАЦІ В СТАРОДАВНІЙ РУСІ

ЯКОВЛЄВ О.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У РАЗІ УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ АБО У РАЗІ ЇХ СМЕРТІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БРІНЦОВ А.І. ПОНЯТТЯ КОДИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ЄМЕЦЬ Л.О. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЛІЦЕНЗІЙНО-ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРТЕМЕНКО І.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

ВЕРНИГОРА В.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІЙСЬКОВО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

ВІТКО А.Л. ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ГІМОН М.М. ТРАНСФОРМАЦІЇ У НОРМАТИВНОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД (СТОСОВНО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА)

ГОРБАЧ М.І. КЛАСИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

ЄЩУК О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ІВАНОВ С.В. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КАПЛЯ О.М. ДОСТУПНІСТЬ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ЯК ПРИНЦИП АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

КЕРДЗЕВАДЗЕ І.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОРЕЦЬКИЙ І.О. ЗМАГАЛЬНІ СТОРОНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КУДРЯВЦЕВ О.В. ЛІЦЕНЗІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

КУРИЛО Т.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НОТАРІУСА ЯК ОСОБЛИВОГО СУБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ (ЧАСТИНА ПЕРША)

ЛИСЕНКО С.С. ДЕЯКІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МАРТИНЮК О.А. ОБ’ЄКТ КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ

МЕДВЕДЄВ М.Ю. СУТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ: ЗМІСТОВНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОШУК

МИХАЛЬСЬКИЙ О.О. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРОТИДІЇ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

НІКУЛІН В.А. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗМІЩЕННЯМ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

ПОЛІЩУК Я.В. CТАВКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПОДАТКУ

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА

РОМАН В.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ІНВАЛІДІВ

РУНОВА В.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ РЕГУЛЮЄ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

СВІДЕРСЬКИЙ О.О. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СВІТЛИЧНА Ю.О. ПОНЯТТЯ, СФЕРИ ТА ВИДИ ОБ’ЄКТІВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

СЛЮСАРЕНКО С.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

CУХАН І.С. ПОНЯТТЯ «ІНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ» ТА ЇЇ ЕЛЕМЕНТИ

ТКАЧЕНКО О.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

ФОМЕНКО А.Є. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

ЦИБУЛЬНИК Н.Ю. СИСТЕМОУТВОРЮЮЧІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТАПІВ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ЧОПИК Н.В. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

ЧУМАЧЕНКО С.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЮРОВСЬКА В.В. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАХЧЕВ К.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО НЕПОВНОЛІТНІМИ

БЕРИЛО О.Г. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ТА ВИДОВОГО ОБ’ЄКТІВ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 139 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ВАКУЛИК О.О. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ГРИЩУК Г.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНСТИТУТУ ВИДАЧІ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ

ОГОРОДНИК Є.І. ПРОВІДНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПЕТРОВ О.С. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ВИНИКНЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НЕІЗОЛЯЦІЙНИХ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОНДЮК А.Ф. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ЧИ ПРОКУРОРА

БУКАЧ М.О. ЗВІЛЬНЕННЯ СУБ’ЄКТА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ЙОГО НА ПОРУКИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

ГРИЗА О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КАРПЕНКО Д.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПОРУШЕННЯМ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ РУХУ АБО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

КУРИЛЕНКО Д.В. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СМИК С.І. СУБ’ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОПИТУ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

ФАРИННИК В.І. ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГУЦАЛЮК О.В. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ

КОЛІНЬКО Ц.В. РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВА ЕКСПОЗИЦІЯ

МАРКІН С.І. МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

НЕВЗОРОВ О.Б. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОКУРОРІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДАНЕЛІЯ О.С. ЗАХИСТ ОСОБИСТИХ ПРАВ ТА ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В ЮРИСДИКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВОЯТ Л.І. МІСЦЕ МОТИВАЦІЙ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

ІВАЩЕНКО В.А. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ, ВИНАХОДІВ, РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИХ ПРОПОЗИЦІЙ У СОЮЗІ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК І УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ СОЦІАЛІСТИЧНІЙ РЕСПУБЛІЦІ В 1970 –1980-Х РОКАХ

КРАВЧЕНКО Т.А. ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ОСНОВНИЙ КРИТЕРІЙ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ШАПОВАЛОВА І.О. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ

ФРИЦЬКИЙ Ю.О. СУТНІСТЬ ВЛАДИ ЯК ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БЕРЕСТОВА І.Е. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ

ЗАДОРОЖНА А.П. КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСУДНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КІЗЛОВ С.А. ПОНЯТТЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

МЕЛЬНИК М.Б. КРИТЕРІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО (СІМЕЙНОГО) СТАТУСУ НЕРУХОМОГО МАЙНА ЗА ІНСТИТУТОМ ПРИПИНЕННЯ АЛІМЕНТНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НАБУТТЯМ ДИТИНОЮ ЙОГО У ВЛАСНІСТЬ

РЯБЧЕНКО Ю.Ю. ЗАКОННИЙ ІНТЕРЕС І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

ЧИЖМАРЬ К.І. ГАРАНТІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНОНЕНКО О.Ю. ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ЛЮБЧИК О.А. НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЇХ СИСТЕМИ

МАЛОЖОН О.І. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ПРАВА В УКРАЇНІ

ПОДОРОЖНІЙ Є.Ю. ДО ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

АНТОНЮК У.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ІНСПЕКЦІЙ З БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ В УКРАЇНІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БУХТІЯРОВА І.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

ВЕРНИГОРА В.В. ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ

ВІТКО А.Л. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ГАЛКІНА О.М. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ГРИЦЕНКО В.Г. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК ГОЛОВНИХ CУБ’ЄКТІВ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ

ДОРОШЕНКО Д.П. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЯК СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЄМЕЦЬ Л.О. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЄРЕМЕНКО С.А. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР)

ІВАНИЩУК А.А. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА

ІВАНОВ С.В. НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ : ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТ

ІВАНОВА Г.С. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС – ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

КОВАЛЬОВА Ю.О. ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ

КРИЩЕНКО А.Є. ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ЛЕГЕНЬКИЙ М.І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ТА СТВОРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

ОЗЕРНА І.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ОШКАДЕРОВ І.Г. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ІНСТИТУТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

ПАХОМОВА А.О. ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СЕЛІВАНОВА Н.П. ЕФЕКТИВНИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

СИНЯВСЬКА О.Ю., МИХАЙЛОВА Ю.О. ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ПЕРЕДОВИХ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ТРОЯН В.А. ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ МІСЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРНЕНКО І.В. ПОНЯТТЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СУТТЄВІ ЗМІНИ В МАЙНОВОМУ СТАНІ ЯК НОВЕЛИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

ГЛАДКОВА Є.О. ФЕНОМЕН КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ НАРКОЗЛОЧИННОСТІ

ДРАГАН О.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА

ПЕРЕШИВКО О.С. ПЕНАЛІЗАЦІЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ АБО ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ОСОБОЮ, ЯКА НАДАЄ ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ

ПРИЖБИЛО О.В. ІМПУЛЬСИВНА ЗЛОЧИННА ПОВЕДІНКА, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СВОБОДА ВОЛІ: ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ

РУСАКОВА І.Ю. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ НАСИЛЬСТВА ЯК КОНСТИТУТИВНОЇ ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ

СЮСЮКАЛО З.М. ПОНЯТТЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЦВІРКУН Н.Ю., АВДЄЄВ О.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ЗЛОЧИНИ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ»

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАХЧЕВ К.В. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА, ВЧИНЕНОГО НЕПОВНОЛІТНІМИ

БУРЛАКА О.В. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЙОГО ПРАВОВОГО СТАТУСУ

ВАТРАЛЬ А.В. МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

ДВОРЕЦЬКИЙ О.С. ЗАХИСНИК ЯК УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО МАЄ ПРАВО БРАТИ УЧАСТЬ У ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ

ДІДЕНКО С.В. ЗБРОЯ ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ І НАПАДУ: ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ

ДОЯР Є.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРАВ ЗАТРИМАНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ДРОЗД В.Ю. СПОСІБ ВЧИНЕННЯ КРАДІЖОК З АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ІВАНЦОВА О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У ГАЛУЗІ ЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА

КОВАЛЬЧУК А.Т. НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ КОШТІВ: ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СПЕКТОР О.М. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ РЕЖИМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

СТАРОСТЕНКО Л.В. ПЕРСПЕКТИВИ РАТИФІКАЦІЇ УКРАЇНОЮ РИМСЬКОГО СТАТУТУ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ