Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

РЕШЕТНЯК Н.Б. СПЕЦИФІЧНІ РИСИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ СУЧАСНИМИ ДЕРЖАВАМИ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД

CТЕФАНЧИШЕН Р.В. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ НА МОРІ (ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МЕЛЬНИЧУК О.П. ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ ТА ЙОГО ПРАВОВИЙ ВИМІР

ОВЧАРЕНКО А.О., НЕБОГАТІКОВА С.С. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ПАРИЗЬКИЙ І.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ

ПОДОЛЄВА А.І. ДОГОВІРНІ ФОРМИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ НА ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ПРИКЛАДАХ YOUTUBE ТА ІНШИХ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ

ПОКРАСЬОН А.О., МАРТИНЮК К.М., БУЛКО Л.О. ПРАВО НА ІМ’Я ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА МОРАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

ПОЛИВАЧ Є.Ю. ДОГОВІРНІ МЕХАНІЗМИ СТВОРЕННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

ЧЕРНЯК О.Ю., АБРОСІМОВ С.А. ОНОВЛЕННЯ ПАРАДИГМИ ДОГОВІРНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ РЕКОДИФІКАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮДІН В.Ю. ТРАНСФОРМАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПОГОРЄЛОВА Л.Г. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

ПОЖИДАЄВ М.В. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНТЕРНОВАНИХ ОСІБ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

САХАРУК І.С. ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМ

ШВЕЦЬ В.О. ЗАГАЛЬНА СУТНІСТЬ СТАБІЛЬНИХ І НЕСТАБІЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ШКАРУПА К.В. КЛЮЧОВІ ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ПОЗНЯК Е.В. ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

ШОХА Т.П. ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ЛАПІКА А.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В ГАЛУЗІ БЮДЖЕТУ ТА ФІНАНСІВ

ЛЕВКІВСЬКА В.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

ЛУНІН Д.С. АДАПТАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСВА ЄС У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

МАКСИМОВИЧ А.М. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

МАРТИНЕНКО Д.Б. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

МЕЛЬНИЧУК Р.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

НІКІТІН В.В. ПОНЯТТЯ НЕЗАЛЕЖНИХ І ЗАЛЕЖНИХ ОСОБИСТИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ

НОВАК Н.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

ОСИПЧУК І.І. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПЕЛЕХ М.І. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИНЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

ПЕТРОВ С.Є. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СЕРВІСНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В КОМПЕТЕНЦІЇ ГОЛОВНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ПИЛИПЕНКО В.О., КИЧКО А.М. ДО ПИТАННЯ ПРО МЕДІАЦІЮ В АДМІНСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНІСТВІ

ПОНОМАРЬОВА Д.С. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ В СУЧАСНИХ ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ПЧЕЛІН В.Б. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ, ЗАФІКСОВАНІ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

СВІТЛИЧНИЙ О.П. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

СТРЕЛЬНИКОВ А.В. СПЕЦІАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ СТАТУСИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: СУТНІСНО-ПОНЯТІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ФЕДОРЧЕНКО А.А. НАУКОВЕ РОЗУМІННЯ КОНЦЕПТУ «ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЛІЗОГУБОВА Н.В., БУГРИК А.В., ШУКАЙ К.П. ДЕЯКІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ

МІРОШНИЧЕНКО С.С. ПРЕДМЕТ ДЕРЖАВНОГО ЕКСПЕРТНОГО КОНТРОЛЮ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

ПЛОТНІКОВА А.В. ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВРАХУВАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

ПРОКОПЧУК Т.Й. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАПРОВАДЖЕННІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

ФАЙЄР І.В. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, СКОЄНИХ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ

ФАРИМА М.М. СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ АБО ІНШОЇ НЕЗАКОННОЇ УГОДИ ЩОДО ДИТИНИ

ФОМЕНКО А.Є. ДОСВІД КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ ЛАТВІЇ ТА ЛИТВИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

МОНАСТИРСЬКА В.Ю. УЧАСТЬ АДВОКАТА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

НІКІТІНА-ДУДІКОВА Г.Ю. ПРАВОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ДІТЕЙ

САВИЦЬКИЙ О.А. ІМУНІТЕТ СУДДІ ВИЩОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СЕЛЮКОВ В.С. ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ СОБАК КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

ФОРОСТЯНИЙ А.В., ЗАЇКА С.О. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАТРИМАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ШВЕЦЬ А.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ ЗІ СПІВРОБІТНИКАМИ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ В РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ПОВОДЖЕННЯМ ІЗ НЕБЕЗПЕЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

ШУМЕЙКО Д.О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ЯЩУК В.О. НАУКОВІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАХОВИХ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СОРОКА Л.В. РЕГУЛЮВАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИНАМИ У ВІДКРИТОМУ МОРІ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

РОМАНЮК В.М. СВОБОДА ВОЛІ І ПРИМУС У КОНТЕКСТІ РОЗУМІННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БЕЛІЧЕНКО О.В. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНОЇ РОЗРОБКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРОЦЕДУРИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ГАМЗАТОВА Ю.М. МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПІЗНАННЯ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

ДУРНОВ Є.С. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ У ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

ЗЕЛЕНА І.В. ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БОСИЙ В.П. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

КОЛОМІЙЦЕВ П.О. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЗМІСТ НОРМИ ЗАКОНУ ПРИ РОЗГЛЯДІ КОНСТИТУЦІЙНИХ СКАРГ КОНСТИТУЦІЙНИМ СУДОМ УКРАЇНИ: ПРОЯВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЗАКОННОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ZUBKOVA L.A. BASIC PRINCIPLES OF CIVIL LAW REGULATION OF A TRADEMARK (BRAND) IN UKRAINE

ІЛЬКІВ О.В. ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОПАНОК І.В. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ГНАТЕНКО К.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ДМИТРІЄВ О.В., ЯДУТА Д.О. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ЄДНІСТЬ І ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ПРАЦІ

ЖОВНІР Т.Л. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

КОВАЛЮМНУС Е.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ СУДДІВ В УКРАЇНІ

КОЗІН С.М. ЩОДО ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

КОРНЕСЮК М.В., ЖУРА В.А., СТЕПАНЮК К.І. ЩОДО ПИТАННЯ ПРО МЕДІАЦІЮ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

КРИЖЕВСЬКА О.О. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК КЛЮЧОВОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

ПІДПАЛА І.В. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРЯКІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕРНАЦЬКИЙ І.В. ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕДАЧІ РЕГУЛЯТОРНИХ ФУНКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО РЕГУЛЮЄ РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

БЕСКИШКИЙ С.М. СУТНІСТЬ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ В УКРАЇНІ

БОЙКО А.В. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ЯК ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

БОРИСКІН С.А. ДЕФІНІТИВНИЙ СКЛАДНИК КАТЕГОРІЇ «КОНТРОЛЬ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ»

ВАСЮК М.М., СВІТЛИЧНИЙ О.П. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

ГРЕБЕНЮК А.О. МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯ АБО ДІЇ, СПРЯМОВАНІ НА ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПОЗА МИТНИМИ КОНТРОЛЕМ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ДЕГТЯРЬОВ Д.О. СУБ’ЄКТИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД СИЛАМИ ОБОРОНИ

ДЕНИСОВА А.В., ГДАНОВ І.Р. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ЗІБОРЄВА О.Б. ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

КОЛОТІЛОВ О.О. ҐЕНЕЗА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПІДПРИЄМЦІВ ЯК СКЛАДНИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

КОНОНЕЦЬ В.П. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ДЕРЖАВНИМ ВИКОНАВЦЕМ У МЕЖАХ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

КОРНІЄНКО Д.М. ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ (ГАРАНТІЇ, ЗАХОДИ, ЗАСОБИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

КОРНІЄЦЬ П.Ю. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ АНТИКОРУПЦІЙНОМУ БЮРО УКРАЇНИ

КОШИКОВ Д.О. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КРИКУН В.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ

ЛАВРЕНЮК Ю.Ф. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОХОРОННИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БЕРЕЗЯК В.М., СКЛЯР М.О. СТЕРИЛІЗАЦІЯ ЯК ПОКАРАННЯ ЗА СТАТЕВІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УКРАЇНІ: ЗА ТА ПРОТИ

БЕХ О.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОКРЕМІ НАПРЯМИ ПРОТИДІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

БОГАТОВ Д.Е., МЄЛЄШЕВ І.С., ПРИХОДЬКО В.С. СМЕРТНА КАРА ЯК ВИД КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ: ДЕГРАДАЦІЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЧИ НАГАЛЬНА НЕОБХІДНІСТЬ?

БОЙЧУК В.Ю. САНКЦІЇ ЗА ПЕРЕДАЧУ АБО ЗБИРАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗІБРАНУ У ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ, КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, У СФЕРІ ОБОРОНИ КРАЇНИ

ДИКА С.А. МЕТОДИКА СБУ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 113 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КОВАЛЕНКО А.В. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ, СУТНОСТІ Й ОЗНАК ПУБЛІЧНОСТІ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У МІСЦЯХ МАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ГРОМАДЯН

КОЗАРІЙЧУК Д.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

КОРОТАЄВ В.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВАСИЛИК В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУВАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ У ДІЛЬНИЦІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРИ ВИКОНАННІ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК

ЗЕЛЬКІНА Т.Є. СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

ЗМІЇВСЬКИЙ В.А. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ВБИВСТВАМ ІНОЗЕМЦІВ

КАЗМІРЕНКО В.П. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФАЙЛІНГУ ПОЛІЦІЄЮ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

КАШПУР А.С. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ, УЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

КЛЕЧАНОВСЬКИЙ І.С. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬНИЦТВА ЩОДО ЗАХИСНИКА ЧИ ПРЕДСТАВНИКА ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ДІЯЛЬНІСТЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ З НАДАННЯМ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

КОЛЕСНІЧЕНКО О.С. ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФАЙЛІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ВИШНЕВА А.В. ОБОВ’ЯЗОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ УКРАЇНИ: ДИСКУРС НОВІТНЬОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ

КОПИТОВА О.С. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ ЯК ЗАСАДА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ СУДОВОГО ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

КОРОТУН О.М. ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕДУРНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ІВАНОВА А.В., ПІВТОРАК Г.Ф. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У СФЕРІ ПРАЦІ ЖІНОК НА ФЛОТІ

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АБРОСЬКІН В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІЙ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

АМЕЛЬОХІН В.В. МІЖНАРОДНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

БЕСКИШКИЙ С.М. АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ ЩОДО СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ У СФЕРІ ВИБОРЧИХ ПРАВ

БОСИЙ В.П. ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ІНШИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

ГЛОБЕНКО І.О. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ДЕРЕВЯНКО Н.З. СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

КАЛАШНІКОВ Г.Ю. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КНЯЗЄВ В.С. ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ

КОЖУРА Л.О. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО ВРЕГУЛЬОВУЮТЬ ПИТАННЯ ПРАВА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

КОЛІСНИК А.С. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МИТНО-СЕРВІСНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

КОНОНЕНКО С.В. ОСОБЛИВІ РИСИ ТА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ У СФЕРІ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

КОЧЕРОВ М.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ТА ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ЛЕЩИНСЬКИЙ В.П. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ СПОСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

ЛІПИНСЬКИЙ В.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЛУМАЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ПРАВОВИХ НОРМ ЯК СИСТЕМНОГО УТВОРЕННЯ

МАЙДАНЕВИЧ Г.А. СУБ’ЄТИ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ І РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ

МАКАРЕНКО М.М. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ МЕТОДІВ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

НАУМОВ А.О. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ Й ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

НОВАК Н.П. МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ, СЛОВАЧЧИНИ ТА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

СЕМЕННИКОВ С.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТАТАРОВА Т.О. МЕТОДИ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ТИМОШЕНКО В.О. ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ФЕСЕНКО О.М. АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ

ФРАНТОВСЬКИЙ Є.М. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ У СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДОВБАНЬ І.М. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ ЯК ОБ’ЄКТИ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ЖАРОВСЬКА Г.П., ВОРОБЕЦЬ Х.М. ОЦІНОЧНЕ СУДЖЕННЯ VS ФАКТИЧНЕ ТВЕРДЖЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГАФИЧ І.І. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА ЩОДО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СПІВАК І.В. СЕПАРАТИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ РУЙНАЦІЇ ДЕРЖАВИ ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЙОМУ

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГАВРЕЦЬКА М.Й. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ДУРНОВ Є.С. СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

КУБКО А.Є. ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ

ЧУДНОВСЬКИЙ О.В. СУДОВА РЕФОРМА 1864 Р. ТА ПРОКУРАТУРА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БОЙКО І.В. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ РОЗВІДУВАЛЬНИМ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КОЛОДІЙ О.А. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ: ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД

КУЛІ-ІВАНЧЕНКО К.К., ТРУШКІНА А.Д. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ

ПАРХОМЕНКО М.М., БУЛГАКОВА О.Д. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН АБО ДЕРЖАВИ ЗА НОВИМИ ЗАСАДАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА ОСОБИ В СУДІ ЗГІДНО З ОСНОВНИМ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ

САВИЧ Є.С. ДУАЛІСТИЧНА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗВЕРНЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КОЛІСНИК О.В. ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ НА СТАДІЇ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ТА ЄДНІСТЬ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

КОЛОМІЄЦЬ Я.Л. ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗСПІРНОСТІ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

ПАРИЗЬКИЙ І.В. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ АДВОКАТСЬКИХ ПОСЛУГ: ОБМЕЖЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ

ПОДОЛЄВА А.І. СПЕЦИФІКА ДОГОВОРІВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

СЬОМІН О.С. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ

ТІМУШ І.С., КОВАЛЬ І.О. ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КИТАЙГОРОДСЬКА В.В. СЛУЖБА В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

КОЗІН С.М. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

ШВЕЦЬ В.О. ЗАГАЛЬНА СУТНІСТЬ СТАБІЛЬНИХ І НЕСТАБІЛЬНИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН

ШКАРУПА К.В. НАСЛІДКИ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КАРТАШОВ М.С. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

ХАРКОВЕЦЬ О.П. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИДОБУВАННЯ БУРШТИНУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИГІВСЬКИЙ І.М. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО ІЗ ЗАХОПЛЕННЯМ ЗАРУЧНИКІВ

ГРИЩЕНКО О.В. ВИКОРИСТАННЯ БАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ДРОЗД В.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 ТА ЕПІДЕМІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

ІВАЩЕНКО Ю.М. ПОШУК, ВІДСТЕЖЕННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ЯК ПРОЯВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ Й УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ І ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

КОНЄВ І.Є. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ СЛІДЧОГО В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ НЕДОТОРКАННОСТІ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ У ХОДІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

СЕМЕНОГОВ В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДЕЯКИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ З ОЗНАКАМИ ПРИХОВУВАННЯ

ТАРАСЕНКО О.С. ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ЗАХІД ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСТАНЦІЇ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У МЕЖАХ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ