Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

СОКОРИНСЬКИЙ Ю.В. РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК (1917–1991 РОКИ)

ВІКОНСЬКИЙ В.В. ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВА В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МИКОЛЕНКО В.А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

МОТКОВА О.Д. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАПЕНКО В.В. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА СУДОВИХ ГАРАНТІЙ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПЕТРЕНКО П.Д. ПОСИЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПЯНКОВСЬКИЙ В.В. СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЗАСАДА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

ШАМРАЙ В.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕФОРМА» У СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ДІДЕНКО Л.В. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ПОНОМАРЬОВА О.О. РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ: ЛІКВІДАЦІЯ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЯ У КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД?

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АВРАМЕНКО О.І. НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

АРТЮХ Ю.І. МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

БАГРІЙ В.А. ГАРАНТІЇ НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКУ

ВАРЕНИК О.С. ПРОЦЕДУРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ВАСИЛЬЄВА І.А. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ Й ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

ГАНЕЧКО О.М. ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

ГРИБАН І.О. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ СУДДІВ В УКРАЇНІ

ДЕНИСЕВИЧ А.Ю. ВІДМЕЖУВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ВІД СТАЖУВАННЯ

ДЖУРА Х.Ю. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЗАНФІРОВА Т.А. ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

КОБАЛЬ М.І. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

КРИВЕНКО Д.Є. ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ЛЮБЧИК О.А. ЗАВДАННЯ СУБ’ЄКТІВ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

МЕДВЕЦЬКА О. ОЗНAКИ OХOРOНИ ПРAЦI ТВOРЧИХ ПРAЦIВНИКIВ

ПАДАЛКА А.О. ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

ПОНОМАРЕНКО Є.Ю. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ТА ПРИПИНЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІВ В УКРАЇНІ

ТИХА А.П. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ФУРЛЕТ Н.Я. СПЕЦИФІКА ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ШЕВЧЕНКО Н.М. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ЯВОРСЬКА Н.О. НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН СУДДІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНДРЄЄВ А.В. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

БАТІГ Р.В. ПОРЯДОК ТА ЕЛЕМЕНТИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

БРИЛЬ К.І. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ВДОВІЧЕН В.А. ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОХІДНИХ РАХУНКІВ БЮДЖЕТІВ

ВІННИЦЬКИЙ О.О. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

ГАРАЩУК В.В. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ГОРБАЧ А.М. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ГУБСЬКА О.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ДОВЖИЧ Є.В. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ЗУБКО А.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗАРУБІЖНОГО ХАРАКТЕРУ

КОВАЛЕНКО А.О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

КОВАЛЕНКО Ю.О. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

КОНДРАТЬЄВ А.Ю. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЇЇ МЕТИ, КОМПОНЕНТІВ ТА ЗВ’ЯЗКІВ

ЛЮБИМОВ О.К. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

МАНЬКУТ А.Ю. ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ЕСТОНІЇ ТА МОЛДОВИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ

МАЦЮК В.Я. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

МОРОЗ Т.П. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ПЕДАН А.І. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ПИЛИПИШИН В.П. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

ПОДОЛЯКА С.А. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

РОЗСОХА С.С. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ВИДАЧІ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

СЕВОСТЬЯНОВА Н.І. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

СКОРОХОД І.В. ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ТЕРЕЩУК О.Д. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

УВАРОВА С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ В УКРАЇНІ

ШЕЛУДЯКОВ Р.С. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

ШКЛЯР С.В. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЗУБРИЦЬКИЙ М.І. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КУЦЕВИЧ М.П. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗА КК УКРАЇНИ

ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. МЕТА ТА КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КУЗЬМЕНКО А.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК, УЧИНЕНИХ РАНІШЕ ЗАСУДЖЕНИМИ ОСОБАМИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
БОНДАРЕНКО В.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

МАЙСНЕР А.В. ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНОГО ВТРУЧАННЯ ЯК ЗАСОБУ МАСКУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

СПЕКТОР О.М. ЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНОГО ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Науковий вісник публічного та приватного права №3 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ПОПОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ, ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ФЕДЧИШИН Д.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ЧЕПАК А.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ РИБОРОЗВЕДЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КУШНІР І.М. ОПОДАТКУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ЛИТВИН Н.А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МАМАЛУЙ О.О. ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ

НАТАРОВА В.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОДНОСТРОЄМ

ПЕДАН А.І. СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ПЛУГАТАР Т.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

РУБАН А.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР КАДРОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ПРОКУРОРІВ

СЛОБОДЯНЮК М.А. ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ СПОРТОМ В УКРАЇНІ

СТОЛБОВИЙ В.М. ПОЛІТИЗАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЧЕРВЯКОВА О.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ЧОРНА В.Г. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

ШКЛЯР С.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ШУЛЕШКО В.В. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ШУМІЛО О.М. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ ТА КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С. СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ

ВАСИЛЬЄВА Д.О. ЗЛОЧИННІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ: СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

КАЛАТУР М.В. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ

ПЕТРОВСЬКИЙ А.В. МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ РОЗПИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

ЧОРНА О.В. ДОСВІД КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У СФЕРІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ЧУГУНІКОВ І.І. АНТИСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОЗНАКА ЗЛОЧИНУ (КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БАСАЛИК С.А. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІЗ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

КРАСНОВ О.В. ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ ЯК ОСНОВА УЧАСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННІЙ ЗЛОЧИНННОСТІ

ЛІТВІНОВА І.Ф. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА

МАМКА Г.М. КРИТЕРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ РАЦІОНАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПОЦІЛУЙКО В.М. ОСОБЛИВОСТІ ВІДСТОРОНЕННЯ ОСОБИ ВІД ПОСАДИ ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ І СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

МИЛЬЦЕВА В.С. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

ПИТОМЕЦЬ А.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ПОТЕРПІЛОГО НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

ХАРЧЕНКО В.М. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ПРАВООХОРОННУ ФУНКЦІЮ ДЕРЖАВИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРИНЧАК І.В. ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

ШЕЛУДЧЕНКОВА А.С. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №3 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БУРДІН М.Ю. ЦИВІЛЬНЕ ОСАДНИЦТВО ЯК СКЛАДНИК ПОЛЬСЬКОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

БУТИРІН Є.О. ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ІДЕЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ ХІХ СТОЛІТТЯ

ЖУКОВСЬКИЙ Є.О. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ОСАДНИЦТВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

МАЦЕЛЮХ І.А. ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

МІНЧЕНКО О.В. М’ЯКЕ ПРАВО ЯК ФОРМАЛІЗОВАНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БІЛОУС Т.Й. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ МІНИ

ГУЙВАН П.Д. ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ОСОБУ І КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КАРМАЗА О.О. ІНСТИТУТ УРЕГУЛЮВАНЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ЦИВІЛЬНОМУ, ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА АДМІНІСТАРТИВНОМУ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

КРИСА М.В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

СЕРВЕТНИК А.Г. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ НОТАРІУСА

ТКАЧЕНКО В.С. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОРМ ІНСТИТУТУ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ВОЗНЯКОВСЬКА К.А. ЩОДО ПРОБЛЕМ ВИЗНАННЯ НІКЧЕМНИМИ ПРАВОЧИНІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

ДЖЕПА Ю.А. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

ЗАХАРЧЕНКО А.М. ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ В КОНЦЕСІЮ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МИНІВ Р.М., РУДАНЕЦЬКА О.С., ХОМКО Л.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ШВИДКА Т.І. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ШИНКАРУК А.І. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВОЛИНЕЦЬ В.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТК УКРАЇНИ

КЛЕМПАРСЬКИЙ М.М. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

САХАРУК І.С. РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РІВНЕ СТАВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ПРАВОВИЙ ІНДИКАТОР ГІДНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ТИХОНОВИЧ О.Ю. ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ШУРИН О.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЙКО І.В. ОСНОВНІ ВИДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

БОНДАРЕНКО К.В. ОНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНА СФЕРА» У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

БУГЛАК Ю.О. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ГОРБАЧ А.М. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ДУБИНСЬКИЙ О.Ю. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ЖОВНІР Т.Л. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ

ЗАВАЛЬНИЙ М.В. СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

ІВАНИК О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

ІВАНОВА Г.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

КАЛАШНІКОВА О.В. ДО ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОНДРАТЬЄВ А.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ: АНАЛІЗ ЕТИМОЛОГІЇ КАТЕГОРІЇ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ

СУКМАНОВА О.В. ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БАРАНОВСЬКИЙ О.В. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

БУРДІН М.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЩИННОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛІЗМУ

ДОБРЕНЬКА Н.В. МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЗЕЛЕНКО І.П. ФУНКЦІЇ ПРЕЗУМПЦІЙ У ПРАВІ УКРАЇНИ

ПАВЛОВСЬКА І.В. НАДІЛЕННЯ ОКРЕМИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ З ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ІНСТИТУТІВ ДВІРНИКІВ ТА НІЧНИХ СТОРОЖІВ В УСРР (20-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

ПОЛІТАНСЬКИЙ В.С. СВІТОВІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ВИКЛИКИ ПРАВОВОЇ СУЧАСНОСТІ

ПОЧАНСЬКА О.С. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

ПРИПУТЕНЬ Д.С. МЕТОДИ СЛУЖБОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПАЙДА Ю.Ю. ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПАРІЙ Б.Б. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ МОЛДОВИ. ДЕПУТАТСЬКИЙ МАНДАТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЛЮТИЙ В.Р. КОЛІЗІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НЕТТІНГУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ЛЯШЕВСЬКА Л.І. ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕОБХІДНОЮ ОБОРОНОЮ

РОЗСОХА С.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

ЦВІГУН І.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЦЮРА В.В. НЕНАЛЕЖНЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДОГОВІРНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЙОГО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

ЧУЛОВСЬКИЙ В.А. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ В СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЯНОВИЦЬКА Г.Б. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС ТА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРКЕВИЧ Ю.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЖОВНІР Т.Л. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ РОБОТОДАВЦЮ

НАНЬЄВА М.І. ЗАБОРОНА НЕОБГРУНТОВАНОЇ ВІДМОВИ В УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ОЛЕКСІВ І.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

САХАРУК І.С. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ТИХОНОВИЧ О.Ю. ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЦИМБАЛА І.З. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ ФОРМИ ТА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ДЕЙНЕГА М.А. ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЄМЕЦЬ Л.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРАВІ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОПОВА О.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЧОНГОВ О.О. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ГІРСЬКИХ РЕГІОНІВ

ШУМІЛО О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ (ЕМФІТЕВЗИС)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВДОВІЧЕНА Л.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У НАУЦІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

ГУБІНА Г.Л. ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ДУЛІБА Є.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ЗАПОТОЦЬКА О.В. ВИДИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ІВАНОВ С.В. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КУЗЬМЕНКО Д.О. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПЕТРОВСЬКИЙ А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ В СТАНІ СП’ЯНІННЯ

РТИЩЕВА Т.О. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА ПОМІЧНИКА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

САВЕЛЬЄВА І.В. ЩОДО ЗАВДАНЬ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ТОПЧІЙ О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ МЕДІАПРОСТОРУ

ШЕВЧЕНКО О.І. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА СЛІДЧОГО В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АГАРКОВА А.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ

АНДРОСОВИЧ Л.Г. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ: СУЧАСНИЙ ЕТАП ТА ТЕНДЕНЦІЇ

БАШИНСЬКИЙ О.А. ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ В УСРР (УРСР) 1919−1960-Х РР.

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

ПУСТОВИЙ О.О. БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

СИТНІК О.М. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ОЗНАК ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СПІРІДОНОВ М.О. ЗЛОЧИННЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й КАРАНОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК Д.О., БРИСКОВСЬКА О.М. ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

ГАЛСТЯН Г.Г. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

ДРОЗД В.Г. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

ЗАДЕРЕЙКО С.Ю. ГЕНЕЗА ПОКАЗАНЬ СВІДКА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КPИВOЛАПOВ В.М. ХАPАКТЕPИCТИКА OБCТАВИН, ЩO ПIДЛЯГАЮТЬ ВCТАНOВЛЕННЮ ТА ДOКАЗУВАННЮ ПIД ЧАC POЗCЛIДУВАННЯ ЗЛOЧИНIВ, ПOВ’ЯЗАНИХ IЗ ЗАВOЛOДIННЯМ КOШТАМИ ШЛЯХOМ ВТPУЧАННЯ В POБOТУ БАНКOМАТIВ

ЛЕПЕЙ О.В., ВАКУЛИК О.О. АДВОКАТ СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МАРИНІВ В.І. ПИСЬМОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДАХ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ТА КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ ЯК ЗАСІБ СПРОЩЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

МУЛЯВКА Д.Г., ЛИСЕЮК А.М. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

ПАВЕЛКО Ю.Р. РОЛЬ ПІДОЗРЮВАНОГО У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАРАЖЕННЯМ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ЧИ ІНШОЮ НЕВИЛІКОВНОЮ ІНФЕКЦІЙНОЮ ХВОРОБОЮ АБО ВЕНЕРИЧНОЮ ХВОРОБОЮ

РЕБЕЗЮК В.М. СУЧАСНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

ФЕДЧИШИНА В.В. ОКРЕМІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГРИЦАЄНКО Р.Л. ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРИСЯЖНИХ

КУЗЬМИШИН В.М. МЕТОДИ АДМІНІСТРУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АБДУЛЛАЄВ Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ САНКЦІЙ ЄС ЗА МААСТРИХТСЬКИМ ДОГОВОРОМ

СТРЕМЕНОВСЬКИЙ С.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

ТИХОМИРОВА Г.Є., АРАПОВА А.С. СПОРИ В АРБІТРАЖНОМУ ТРИБУНАЛІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ