Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №4 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БАЙКАЛОВ Я.Ю. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДАСТРОВОГО ЗЕМЛЕУСТРОЮ 90-ТИХ РОКІВ XX СТОЛІТТЯ В УКРАЇНІ

ПОПОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА ЯК ГАРАНТА СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПІВДЕННИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КОСТЕНКО О.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ВИЗНАННЯ СЕРТИФІКАТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ ТА ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ У МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

КУЛЬЧИЦЬКИЙ В.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ЛЮБИМОВ О.К. ЩОДО ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

МАЛІКОВ В.В. ВСТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ПЕТРЕНКО П.Д. СУТНІСТЬ ВИКОНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

ПОДОРОЖНІЙ А.Ю. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

РОЗСОХА К.О. РОЛЬ ТА ФУНКЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

САУНІН Р.Д., ТКАЧЕНКО О.В. ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

СКАПОУЩЕНКО О.Д. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА СУТНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

СТОЛБОВИЙ В.М. МЕХАНІЗМ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ У СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ СФЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

СУКМАНОВА О.В. ДЖЕРЕЛА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

УВАРОВА С.В. СИСТЕМА НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ХАРЧЕНКО В.М. ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

ШАПТАЛА Є.Ю. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ

ШКЛЯР С.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ШОРСЬКИЙ П.О. СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

ЯРОМІЙ І.В. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

BERDNIK I.V. CONCERNING THE ISSUE ON DETERMINING THE OBJECTIVE EVIDENCES OF THE “SEA POLLUTION” CRIME

ВАСИЛЬЄВА Д.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

ВОЛКОВА Т.І. ВІДМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНУ «НЕЗАКОННЕ ЗАЙНЯТТЯ РИБНИМ, ЗВІРИНИМ АБО ІНШИМ ВОДНИМ ДОБУВНИМ ПРОМИСЛОМ» ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

КОТЕЦЬ Є.А. ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО ТА СПІВРОБІТНИКА ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ОСОБАМИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВО ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

КУЗЬМЕНКО С.С. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА НЕРУХОМОСТІ

КУЦЕВИЧ М.П. ТРУДОВІ ПРАВА ПРАЦІВНИКА ЯК ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ РОЗДІЛОМ ХVII ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ»

ЛУКАШЕВИЧ С.Ю. МОДЕЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ ЯК ПІДСТАВА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

НЕВГАД В.В. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ПОТЕРПІЛОГО В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ ХАРАКТЕРИСТИЦІ УМИСНИХ УБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ СПОСОБОМ, ЩО Є НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ЖИТТЯ БАГАТЬОХ ОСІБ

ХАРЛОВ О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

ЦВІРКУН Н.Ю., СЕКОВОЙ О.Д. ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИНІВ НА ҐРУНТІ НЕНАВИСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КОПЕРСАК Д.В. СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МАЛАЗОНІЯ Н.Г. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ МЕДІАЦІЇ

ПОЧТОВА Є.С. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ З УЧАСНИКОМ, ІНФІКОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

РОМЦІВ О.І. ФОРМИ, ВИДИ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р. МІЖНАРОДНИЙ ПРАВОВИЙ ПОРЯДОК: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСНІ ОЗНАКИ

КОБКО Є.В., ДАУГУЛЄ А.В. ДОСВІД ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН ЄВРОПИ І США ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

КОГУТИЧ Є. Д. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

СПЕКТОР О.М. МІЖНАРОДНИЙ ДОГОВІР ЯК РЕГУЛЯТОР ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

ТКАЧЕНКО Р.О. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ

ШЕЛУДЯКОВ Р.С. СИСТЕМА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ПАВЛУСІВ Н.М. ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ДМИТРА ДОНЦОВА

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК

АВРАМЕНКО О.І. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ

БЕРНАЦЬКА Н.І. ДОСВІД ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

ДАШУТІН І.В. СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

ДІДЕНКО Л.В. ПІДСТАВИ Й ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН, ЇХ ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ

ІНШИН М.І. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

КОВАЛЕНКО А.О. ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

КОВАЛЕНКО Ю.О. СУБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

МЕДВЕЦЬКА О.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТВОРЧИХ ПРАЦІВНИКІВ

МОРОЗ Т.П. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

СКРИПА Є.В. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

РЕЦЕНЗІЇ

КОЛПАКОВ В.К. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ЗАПОТОЦЬКОЇ ОЛЕНИ ВАСИЛІВНИ «УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ»

Науковий вісник публічного та приватного права №4 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БЕЗУСА Ю.О. РОЗВИТОК НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ (ХІХ – ХХ СТОРІЧЧЯ)

ГОПТАРЄВ О.І. ТРАНСПАРЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ СУДОЧИНСТВА

МАНДЕЛЬ Р.Я. ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ У ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ТА РАДИ ЄВРОПИ

РЯБОВ О.А. СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РОКІВ (НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКІ ЧИННИКИ)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

КОСОВИЧ В.В. МІЖНАРОДНИЙ ВИМІР ПРАВА ЛЮДИНИ НА ГІДНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЇЇ ЗАХИСТУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ГРИЦІВ Н.В. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗА НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

ДРОНОВ С.С. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ЗАВАЛЬНИЙ М.В. ПРАВООХОРОННА ФУНКЦІЯ НОТАРІАТУ

ОМЕЛЬЧЕНКО О.П. ВИРІШЕННЯ БІОБАНКАМИ ЮРИДИЧНОЇ ДОЛІ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ДЖЕПА Ю.А. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

КУШНІР І.М. ОПЕРАЦІЇ З ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ ІЗ ПОЗИЦІЙ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

ПАДУН Р.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БАБЕНКО Е.В. СУБ’ЄКТИВНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

БІЛОУС З.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАГЛЯДУ І КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЖОВНІР Т.Л. ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ

КЛЕМПАРСЬКИЙ М.М. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЯК КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПЕНСІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТКАЧЕНКО Ю.О. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЧИЖМАРЬ Ю.В. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

ЧУМАЧЕНКО І.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЯКОВЛЄВА Г.О. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ СОЦІАЛЬНОГО РИЗИКУ У ПРАВІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БАГАН Я.Й. НОРМАТИВНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ

БАЛАБАН І.В. ПЕРВИННА ПІДГОТОВКА В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

БОБРОВ Ю.О. ЗАКОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

БОНДАРЕНКО О.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВОВИЙ СТАТУС СТОРІН ПОДАТКОВОГО СПОРУ»

БРОДА А.Ю. ПРАВОВА ДОПОМОГА АДВОКАТА В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

БРУС І.І. СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

БУГАЙЧУК К.Л. ФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ВОЛКОВ В.А. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ

ВОРОНЯТНІКОВ О.О. ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ДЕПОРТАЦІЇ ТА ЕКСТРАДИЦІЇ

ГАЛУНЬКО А.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ В УКРАЇНІ

ГАЛЬОНКІН С.А. ПРАВОВІ ЗАСАДИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГОРБАЧ А.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ЮРИДИЧНІ ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ДУБИНСЬКИЙ О.Ю. СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ

ЗАЯЦЬ Р.Я. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ УСТАНОВ МВС УКРАЇНИ

ІВАНИК О.М. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

ІВАНОВ С.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ

КЛІМЕНКО Ю.Ю. СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

КОРОТАЄВ В.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗБРОЇ

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

СОКОРИНСЬКИЙ Ю.В. РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У СКЛАДІ СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК (1917–1991 РОКИ)

ВІКОНСЬКИЙ В.В. ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ПРАВА В СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МИКОЛЕНКО В.А. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

МОТКОВА О.Д. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ОСТАПЕНКО В.В. ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМА СУДОВИХ ГАРАНТІЙ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПЕТРЕНКО П.Д. ПОСИЛЕННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ПЯНКОВСЬКИЙ В.В. СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК ЗАСАДА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

ШАМРАЙ В.В. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА РЕФОРМА» У СУЧАСНИХ УМОВАХ МІЖДЕРЖАВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ДІДЕНКО Л.В. ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ПОНОМАРЬОВА О.О. РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ: ЛІКВІДАЦІЯ ЧИ РЕОРГАНІЗАЦІЯ У КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД?

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АВРАМЕНКО О.І. НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

АРТЮХ Ю.І. МІЖНАРОДНИЙ РІВЕНЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

БАГРІЙ В.А. ГАРАНТІЇ НАДАННЯ ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКУ

ВАРЕНИК О.С. ПРОЦЕДУРНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ВАСИЛЬЄВА І.А. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ Й ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

ГАНЕЧКО О.М. ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

ГРИБАН І.О. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ СУДДІВ В УКРАЇНІ

ДЕНИСЕВИЧ А.Ю. ВІДМЕЖУВАННЯ ВИПРОБУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ ВІД СТАЖУВАННЯ

ДЖУРА Х.Ю. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ЗАНФІРОВА Т.А. ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

КОБАЛЬ М.І. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

КРИВЕНКО Д.Є. ПОНЯТТЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ЛЮБЧИК О.А. ЗАВДАННЯ СУБ’ЄКТІВ КОДИФІКАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

МЕДВЕЦЬКА О. ОЗНAКИ OХOРOНИ ПРAЦI ТВOРЧИХ ПРAЦIВНИКIВ

ПАДАЛКА А.О. ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ В УКРАЇНІ

ПОНОМАРЕНКО Є.Ю. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ ТА ПРИПИНЕННІ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІВ В УКРАЇНІ

ТИХА А.П. ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ФУРЛЕТ Н.Я. СПЕЦИФІКА ТРУДОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ШЕВЧЕНКО Н.М. ПОНЯТТЯ Й ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОННИХ ВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ЯВОРСЬКА Н.О. НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН СУДДІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНДРЄЄВ А.В. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

БАТІГ Р.В. ПОРЯДОК ТА ЕЛЕМЕНТИ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ СПРАВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

БРИЛЬ К.І. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

ВДОВІЧЕН В.А. ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ДОХІДНИХ РАХУНКІВ БЮДЖЕТІВ

ВІННИЦЬКИЙ О.О. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ПУБЛІЧНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ

ГАРАЩУК В.В. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ГОРБАЧ А.М. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

ГУБСЬКА О.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ДОВЖИЧ Є.В. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ЗУБКО А.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗАРУБІЖНОГО ХАРАКТЕРУ

КОВАЛЕНКО А.О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

КОВАЛЕНКО Ю.О. СУТНІСТЬ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

КОНДРАТЬЄВ А.Ю. СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЇЇ МЕТИ, КОМПОНЕНТІВ ТА ЗВ’ЯЗКІВ

ЛЮБИМОВ О.К. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

МАНЬКУТ А.Ю. ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ЕСТОНІЇ ТА МОЛДОВИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОКУРОРІВ

МАЦЮК В.Я. ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

МОРОЗ Т.П. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ПЕДАН А.І. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ПИЛИПИШИН В.П. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

ПОДОЛЯКА С.А. КЛАСИФІКАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ

РОЗСОХА С.С. ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ВИДАЧІ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

РУСЕЦЬКИЙ А.А. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

СЕВОСТЬЯНОВА Н.І. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

СКОРОХОД І.В. ОБМЕЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ТЕРЕЩУК О.Д. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРАВООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

УВАРОВА С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ В УКРАЇНІ

ШЕЛУДЯКОВ Р.С. СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

ШКЛЯР С.В. ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО СТАНУ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ЗУБРИЦЬКИЙ М.І. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КУЦЕВИЧ М.П. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВ ЯК ОБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗА КК УКРАЇНИ

ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. МЕТА ТА КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

КУЗЬМЕНКО А.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КВАРТИРНИХ КРАДІЖОК, УЧИНЕНИХ РАНІШЕ ЗАСУДЖЕНИМИ ОСОБАМИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БОНДАРЕНКО В.В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

МАЙСНЕР А.В. ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНОГО ВТРУЧАННЯ ЯК ЗАСОБУ МАСКУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

СПЕКТОР О.М. ЗВ’ЯЗОК МІЖНАРОДНОГО ПРИРОДОРЕСУРСНОГО ПРАВА З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №3 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ПОПОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ, ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

ФЕДЧИШИН Д.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ЧЕПАК А.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД ВОДНИМИ ОБ’ЄКТАМИ ДЛЯ РИБОРОЗВЕДЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КУШНІР І.М. ОПОДАТКУВАННЯ БУДІВЕЛЬ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

ЛИТВИН Н.А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МАМАЛУЙ О.О. ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ І ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ

НАТАРОВА В.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ОДНОСТРОЄМ

ПЕДАН А.І. СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ПЛУГАТАР Т.А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

РУБАН А.Г. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР КАДРОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ПРОКУРОРІВ

СЛОБОДЯНЮК М.А. ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК СУБ’ЄКТІВ УПРАВЛІННЯ СПОРТОМ В УКРАЇНІ

СТОЛБОВИЙ В.М. ПОЛІТИЗАЦІЯ СЛУЖБОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИЙ ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЧЕРВЯКОВА О.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПІДПРИЄМЦІВ І МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

ЧОРНА В.Г. ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ

ШКЛЯР С.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

ШУЛЕШКО В.В. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ

ШУМІЛО О.М. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗАСОБІВ ОСОБИСТОЇ ГІГІЄНИ ТА КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНДРІЯШЕВСЬКА М.С. СУЧАСНЕ МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДІТЕЙ

ВАСИЛЬЄВА Д.О. ЗЛОЧИННІ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ: СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

КАЛАТУР М.В. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВИ

ПЕТРОВСЬКИЙ А.В. МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ РОЗПИВАННЯ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ

ЧОРНА О.В. ДОСВІД КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ У СФЕРІ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ЧУГУНІКОВ І.І. АНТИСОЦІАЛЬНІСТЬ ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОЗНАКА ЗЛОЧИНУ (КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БАСАЛИК С.А. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ІЗ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

КРАСНОВ О.В. ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ ЯК ОСНОВА УЧАСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННІЙ ЗЛОЧИНННОСТІ

ЛІТВІНОВА І.Ф. ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА

МАМКА Г.М. КРИТЕРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИНЦИПУ РАЦІОНАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПОЦІЛУЙКО В.М. ОСОБЛИВОСТІ ВІДСТОРОНЕННЯ ОСОБИ ВІД ПОСАДИ ЯК ЗАХОДУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ І СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

МИЛЬЦЕВА В.С. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

ПИТОМЕЦЬ А.В. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ПОТЕРПІЛОГО НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

ХАРЧЕНКО В.М. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ПРАВООХОРОННУ ФУНКЦІЮ ДЕРЖАВИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРИНЧАК І.В. ПРАВОВА ПРИРОДА РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ

ШЕЛУДЧЕНКОВА А.С. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ