Науковий вісник публічного та приватного права

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БАРАНОВСЬКИЙ О.В. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ НА ЕТАПІ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)

БУРДІН М.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБЩИННОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛІЗМУ

ДОБРЕНЬКА Н.В. МІЖНАРОДНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА В СИСТЕМІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ЗЕЛЕНКО І.П. ФУНКЦІЇ ПРЕЗУМПЦІЙ У ПРАВІ УКРАЇНИ

ПАВЛОВСЬКА І.В. НАДІЛЕННЯ ОКРЕМИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ З ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ ІНСТИТУТІВ ДВІРНИКІВ ТА НІЧНИХ СТОРОЖІВ В УСРР (20-ТІ РОКИ ХХ СТ.)

ПОЛІТАНСЬКИЙ В.С. СВІТОВІ МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: ВИКЛИКИ ПРАВОВОЇ СУЧАСНОСТІ

ПОЧАНСЬКА О.С. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

ПРИПУТЕНЬ Д.С. МЕТОДИ СЛУЖБОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ВИДИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ПАЙДА Ю.Ю. ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПАРІЙ Б.Б. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ МОЛДОВИ. ДЕПУТАТСЬКИЙ МАНДАТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЛЮТИЙ В.Р. КОЛІЗІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ НЕТТІНГУ У МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ЛЯШЕВСЬКА Л.І. ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ НЕОБХІДНОЮ ОБОРОНОЮ

РОЗСОХА С.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

ЦВІГУН І.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЧИ НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ ІПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

ЦЮРА В.В. НЕНАЛЕЖНЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДОГОВІРНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЙОГО ПРАВОВІ НАСЛІДКИ

ЧУЛОВСЬКИЙ В.А. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ В СПАДКОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЯНОВИЦЬКА Г.Б. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЄС ТА УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЮРКЕВИЧ Ю.М. ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЖОВНІР Т.Л. ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ РОБОТОДАВЦЮ

НАНЬЄВА М.І. ЗАБОРОНА НЕОБГРУНТОВАНОЇ ВІДМОВИ В УКЛАДЕННІ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ОЛЕКСІВ І.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ УМОВ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У СТРОКОВИХ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

САХАРУК І.С. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

ТИХОНОВИЧ О.Ю. ЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ЦИМБАЛА І.З. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ ФОРМИ ТА СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ДЕЙНЕГА М.А. ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ЄМЕЦЬ Л.О. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У ПРАВІ ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПОПОВА О.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЧОНГОВ О.О. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ГІРСЬКИХ РЕГІОНІВ

ШУМІЛО О.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ (ЕМФІТЕВЗИС)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВДОВІЧЕНА Л.І. АКТУАЛЬНІСТЬ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ У НАУЦІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА

ГУБІНА Г.Л. ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ДУЛІБА Є.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ЗАПОТОЦЬКА О.В. ВИДИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ІВАНОВ С.В. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КУЗЬМЕНКО Д.О. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНЕ РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПЕТРОВСЬКИЙ А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ В СТАНІ СП’ЯНІННЯ

РТИЩЕВА Т.О. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА ПОМІЧНИКА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ

САВЕЛЬЄВА І.В. ЩОДО ЗАВДАНЬ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ТОПЧІЙ О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ МЕДІАПРОСТОРУ

ШЕВЧЕНКО О.І. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВА СЛІДЧОГО В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АГАРКОВА А.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ПРОВЕДЕННЯ АБОРТУ

АНДРОСОВИЧ Л.Г. ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ: СУЧАСНИЙ ЕТАП ТА ТЕНДЕНЦІЇ

БАШИНСЬКИЙ О.А. ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ В УСРР (УРСР) 1919−1960-Х РР.

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. ВІКТИМОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ

ПУСТОВИЙ О.О. БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

СИТНІК О.М. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ОЗНАК ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

СПІРІДОНОВ М.О. ЗЛОЧИННЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ: ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Й КАРАНОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АЛЄКСЄЄВА-ПРОЦЮК Д.О., БРИСКОВСЬКА О.М. ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ

ГАЛСТЯН Г.Г. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

ДРОЗД В.Г. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

ЗАДЕРЕЙКО С.Ю. ГЕНЕЗА ПОКАЗАНЬ СВІДКА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

КPИВOЛАПOВ В.М. ХАPАКТЕPИCТИКА OБCТАВИН, ЩO ПIДЛЯГАЮТЬ ВCТАНOВЛЕННЮ ТА ДOКАЗУВАННЮ ПIД ЧАC POЗCЛIДУВАННЯ ЗЛOЧИНIВ, ПOВ’ЯЗАНИХ IЗ ЗАВOЛOДIННЯМ КOШТАМИ ШЛЯХOМ ВТPУЧАННЯ В POБOТУ БАНКOМАТIВ

ЛЕПЕЙ О.В., ВАКУЛИК О.О. АДВОКАТ СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

МАРИНІВ В.І. ПИСЬМОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ В СУДАХ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ТА КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ ЯК ЗАСІБ СПРОЩЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОСТІ У ПРОЦЕСІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

МУЛЯВКА Д.Г., ЛИСЕЮК А.М. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОСНОВА ДОКАЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

ПАВЕЛКО Ю.Р. РОЛЬ ПІДОЗРЮВАНОГО У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАРАЖЕННЯМ ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ ЧИ ІНШОЮ НЕВИЛІКОВНОЮ ІНФЕКЦІЙНОЮ ХВОРОБОЮ АБО ВЕНЕРИЧНОЮ ХВОРОБОЮ

РЕБЕЗЮК В.М. СУЧАСНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЛЮДИНИ ЯК ГАРАНТІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ

ФЕДЧИШИНА В.В. ОКРЕМІ СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГРИЦАЄНКО Р.Л. ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРИСЯЖНИХ

КУЗЬМИШИН В.М. МЕТОДИ АДМІНІСТРУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АБДУЛЛАЄВ Р.А. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ НАКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ САНКЦІЙ ЄС ЗА МААСТРИХТСЬКИМ ДОГОВОРОМ

СТРЕМЕНОВСЬКИЙ С.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

ТИХОМИРОВА Г.Є., АРАПОВА А.С. СПОРИ В АРБІТРАЖНОМУ ТРИБУНАЛІ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЄМЕЦЬ Л.О. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЯК РІЗНОВИД ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ОДАРЮК М.П. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОЦЕДУР У ЗЕМЕЛЬНОМУ ПРАВІ

ПОПОВА О.В. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ, НАЯВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

САВЧЕНКО С.В. ОКРЕМІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДАЧНОГО БУДІВНИЦТВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ПОКЛАД О.В. ОСОБЛИВОСТІ ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЯК ФОРМА ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЮ

ПОПТАНИЧ Ю.М. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ В ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ПРОКОПЕНКО В.В. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ З МИТНИМ ОФОРМЛЕННЯМ СУДЕН ЗАКОРДОННОГО ПЛАВАННЯ

ПЧЕЛІН В.Б. ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

РАКУЛ О.В. СИСТЕМА ІНДИКАТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

РОГАЧ Л.І. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

РТИЩЕВА Т.О. НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

САВРАНЧУК Л.Л. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАТРИМАННЯ

САМУСЬ Є.В. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

СОЛОПЕНКО В.В. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАБЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ В УКРАЇНІ

ТЕРЕЩУК Г.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ

ФЕНИЧ Я.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ГРОМАДЯНСТВО В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

ЧАПЛИНСЬКА Ю.А. СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

ЧЕРВЯКОВА О.В. РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ШЕВЧЕНКО О.І. РОЛЬ І МІСЦЕ СЛІДЧИХ У ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АВТУХОВ К.А., РАДЄВА А.С. ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ТА ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

БАШИНСЬКИЙ О.А. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ ВИПРАВНИХ РОБІТ В УСРР (УРСР) 1919–1960-ТІ РР.

БЕЗСУСІДНЯ Ю.В. МІСЦЕ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО РЕЖИМУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ В ОСОБЛИВІЙ ЧАСТИНІ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

БОРИСЕНКО М.В. ЕТИМОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ «ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ДЕТЕКТИВ» ТА «СЛІДЧИЙ»

ГРОХОЛЬСЬКИЙ В.П. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ ЕКСПЕРТНИМИ УСТАНОВАМИ

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В УКРАИНЕ

ДРУЧЕК О.В. ПРОФАЙЛІНГ ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ І ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

ЖАРОВСЬКА Г.П. КОНТРАБАНДА АВТОТРАНСПОРТУ: ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КРАВЧУК П.Ю. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА КОНТРАБАНДИ ЗА СТАТЕЮ 201 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

МАХАТАДЗЕ К.Г. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТТЯМИ 135, 136 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

MEDVEDIEVA I.М. REASONS FOR COMPULSORY MILITARY SERVICE EVASION

МІНЯЙЛО Н.Є. ЗРОСТАННЯ СВІТОВИХ ОБСЯГІВ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

ПОЧАНСЬКА О.С. ОСНОВНІ ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ

ХМИЗ М.В. ВИМАГАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕРЕЗА Ю.М. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ ТА ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

ДРОЗД В.Г. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ ЯК ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

СІДЄЛЬНІКОВ А.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ АДВОКАТОМ-ЗАХИСНИКОМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

СМИК С.І. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ДОПИТУ СВІДКА, ПОТЕРПІЛОГО НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

ТОПЧІЙ В.В. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ТА НАГЛЯДУ ПРОКУРОРА

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КАРПУНЦОВ В.В. ПРОЦЕСУАЛЬНА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ТА ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ ПОДАНЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ СТОСОВНО НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ ТА СУДДІВ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

ШУЛЬГА Н.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З МІЖНАРОДНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ВАЙЦЕХОВСЬКА О.Р. ЗОВНІШНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО ІНТЕРЕСУ

ЧИЖМАРЬ К.І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕВОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ГОРЕЦЬКА Х.В. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ ЯК ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ ДИСПОЗИЦІЙ

РЕЦЕНЗІЇ

КАМІНСЬКА Н.В. МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ДРУЖНЬОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИ УКРАЇНИ (РЕЦЕНЗІЯ НА НАУКОВУ СТАТТЮ М.О. БАЙМУРАТОВА ТА О.О. ГРІНЕНКО)

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Том 1

Том 2

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БІРЮКОВА А.М. ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ

БУРДІН М.Ю. ВІЙСЬКОВЕ ОСАДНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ПОЛЬСЬКОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1920–1923)

ДЗЮБЕНКО О.Л. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІДОМЧОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ

ЗАГРЕБЕЛЬНА Н.А., ОЛІЙНИК О.Б. ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОКУРОРСЬКОЇ РИТОРИКИ В СУСПІЛЬСТВІ

ЗЕЛЕНКО І.П. ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЙ У ПРАВОЗАСТОСУВАННІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ПЛАТОНЕНКО О.С. ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ І ЗАБОРОН У ВІДНОСИНАХ НА МІЖДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

РЯБОВ О.А. СПРОБИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ В ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

СТРЕМЕНОВСЬКИЙ С.М. НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЛАКАТОШ Н.Й. ДВИГУНИ РЕФОРМИ ЩОДО СТАНОВЛЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БРОВКО І.В., ПАРХОМЕНКО М.М. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ВЕЛИКАНОВА М.М. РИЗИК В АЛЕАТОРНИХ ТА МІНОВИХ ДОГОВОРАХ

ГЕЛЬ А.П., ЗВЕРХОВСЬКА В.Ф. ПРАВО НА ТАЄМНИЦЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я І ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ

ГРИГОРЕНКО О.В. ЩЕ РАЗ ПРО ОЗНАКИ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

КАРМАЗА О.О. ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНІ ЗАКОНОМ НА ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ У СФЕРІ СПАДКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

МАРЧЕНКО О.О. НЕДОЛІКИ ЗАКОНОДАВСТВА ТА РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПРИДБАННЯМ МАЙНА НА ПРИЛЮДНИХ ТОРГАХ

МОСТОВЕНКО О.С. ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТА ПІД ЧАС НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ШУРИН О.А. ПРИНЦИП НЕПРИПУСТИМОСТІ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ ЯК ОДНА З НОВЕЛ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА

ЧУЛОВСЬКИЙ В.А. ПОРЯДОК ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ: ТЕОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

БІЛОУСОВ Є.М. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ГРУДНИЦЬКИЙ В.М. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ

ПОПАДИНЕЦЬ Г.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СУЛІМ В.В. ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

ЧОМАХАШВІЛІ О.Ш. ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРТНИК С.М. ГЕНЕЗА РОЗВИТКУ ПРАВА НА ПРАЦЮ У ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ РОСІЇ

ВАКАРЮК Л.В. МЕТА ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ГРИЩЕНКО Р.С. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ

ІНШИНА А.С. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

МОГІЛЕВСЬКИЙ Л.В. РОЛЬ ПІДЗАКОННИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ПРО ПРАЦЮ В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

УВАРОВА Н.В. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДАХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛИК В.М., ТЕРЕЩЕНКО В.В. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ З НЕРОЗМИТНЕНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ: ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ

БІЛИК Л.Л. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

БОЙКО И.В. ПРЕВЕНТИВНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ МЕРЫ В УКРАИНЕ

БУГАЙЧУК К.Л. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ВСТАВСЬКА Т.В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСІБ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

ГАВЛОВСЬКИЙ І.А. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНИ СФЕРІ ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

ГОЛОВІН Д.В., МАЗАЛОВ А.М. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ І ЙОГО РОЛЬ У ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ ПОДАТКУ

ГОРОДЕЦЬКА І.А. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА МОНІТОРИНГУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ В УКРАЇНІ

ДАНІЛОВ С.О. МІСЦЕ ТА РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

ІВАНОВ С.В. ВПЛИВ МИТНОГО ПРАВА ЄС ТА НОРМ МІЖНАРОДНОГО МИТНОГО ПРАВА НА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ІВАНЧЕНКО В.А. ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ

КУЗЬМИШИН В.М. ФОРМИ АДМІНІСТРУВАННЯ АПЕЛЯЦІЙНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

МАЙДАНЕВИЧ Г.А. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

МАКСІМЕНЦЕВА Н.О. ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ НАДР (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ)

ПЄТКОВ С.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ

ПИТЕЛЬ Ю.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

ПІТАТЄЛЄВ В.Г. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ» ТА «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА» ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2018

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Науковий вісник публічного та приватного права №2