Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНОХІН А.М. ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ДТП ЯК ОБ’ЄКТУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

БАШТОВА О.Г. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ: ДО ПИТАННЯ КОНТРОЛЮ

ВИХРИСТЮК А.М. ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

ГОРБАЛІНСЬКИЙ В.В. ПРЕВЕНТИВНІ СПОСОБИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

ДЕМЕНКО О.Є. ЗМІСТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ

КАРПЕНКО С.Р. ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ СПЕЦИФІКИ ЮРИДИЧНОГО СКЛАДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

КОНСТАНТИНОВ Д.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ЛИТВИНОВ Є.В. ОРГАНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

ПЕТРИЧЕНКО В.В. ГЕНДЕРНА ІНТЕГРАЦІЯ В СИСТЕМІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

РАГІМОВ ФАІГ ВАГІФ ОГЛИ. НОВЕ РОЗУМІННЯ ТА ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ПРОГРАМ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІЦІЇ З НАСЕЛЕННЯМ

СИРОМЯТНІКОВА М.С. СУТНІСТЬ І ПРИРОДА ПОДАТКОВОГО КОМПРОМІСУ

СКАКУН І.В. ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

ЧЕКРИГІН О.М. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ НАДЗВИЧАЙНИМ СИТУАЦІЯМ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ШЕВЧУК С.М. ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ: СЬОГОЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БОГАТИРЬОВ І.Г. СУЧАСНА В’ЯЗНИЦЯ В УКРАЇНІ: ІНОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ

ДЕМ’ЯНОВ В.В. ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВИЛ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ)

МОНІН І.В. ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНОГО ЗІ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИВАТНОГО ПРАВА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЖИЛІН А.Е. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ «ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА» ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

МІРКОВЕЦЬ Д.М. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ОКРЕМІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

ТАРАСЕНКО О.С., ЄРМАКОВ Ю.О. ФОРМИ ТА СТАДІЇ ОПЕРАТИВНОГО ПОШУКУ ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНОЇ ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БОЙКО В.П. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСУДДЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ПАСЕЧНИК О.В. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ПАНЧУК І.О. САМООРГАНІЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ЧИЖМАРЬ К.І. РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ПРАВОВУ ЗА ДОПОМОГОЮ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВЕРЕНКІОТОВА О.В. УЧАСТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ ОСІБ ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗНАННЯМИ В ПЕВНІЙ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ

ВОДОП'ЯН Т.В., ПОДВІРНА О.В., ЯКИМЧУК М.Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ДЛЯ ЗАОЧНОГО РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

ГРАБОВСЬКА О.О. ФАКТОРИ, ЩО ЗУМОВЛЮЮТЬ СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЗАДНІПРЯНА-КОРІННА М.Ю. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИП» В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

ПАВЛОВА В.Г. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДОГОВОРУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА

ПРИМАК В.Д. ВИЗНАННЯ ДОГОВОРУ НЕУКЛАДЕНИМ: ОЗНАКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБУ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

САВЧЕНКО В.О. ОГЛЯД ІНСТИТУТУ РЕЄСТРОВАНИХ ПАРТНЕРСТВ ЯК СПОСОБУ РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОТІК А.С. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК ВАЖЛИВОЇ ГАРАНТІЇ ЇХ СЛУЖБОВО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНОХІН А.М. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДТП ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

БАШТОВА О.Г. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В ПИТАННІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБІГУ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

БЕРЕЖНОЙ С.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ

БІЛЯКОВА А.В. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ОБ'ЄКТ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

БОЙКО В.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ

ВАРХОВ А.Г. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

ВИХРИСТЮК А.М. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДОВИХ БІРЖ ЯК ОБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРЕДМЕТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГОЛОДНИК Ю.А. РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

ДЕМЕНКО О.Є. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

ЗАВЕРУХА О.Б. КОНФЛІКТНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН: ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

ЗІНОВАТНА І.В., ЗІНОВАТНИЙ В.В. ҐЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ВІД НЕЗАКОННОГО ЗВІЛЬНЕННЯ

КАРПЕНКО С.Р. ОСОБЛИВОСТІ ЕВОЛЮЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

КОНСТАНТИНОВ Д.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ЛИЛА-БАРСЬКА А.В. ЗБЕРЕЖЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ПРОФЕСІЙНИЙ ОБОВ’ЯЗОК НОТАРІУСА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ЛИМАНЮК А.А. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

ЛИТВИНОВ Є.В. ДО ПИТАННЯ ВИДІВ І ФОРМ УПЛИВУ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МАХНО А.А. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ: СУДОВА ПРАКТИКА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ

МУРДІЙ І.Ю. ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМИ ДОРОГАМИ В УКРАЇНІ

ПУНДА О.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ У СФЕРІ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН

СИРОМЯТНІКОВА М.С. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

СКАКУН І.В. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

ЦЕЛЕНКО В.Л. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЧЕКРИГІН О.М. ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ШЕВЧУК С.М. ПРИНЦИП ДИСПОЗИТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: НОВІТНІЙ ДИСКУРС

ШЕВЧУК О.М., КОВТУН М.С., СПАСЕНКО В.О. КОНТРОЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ШПАК Ю.С. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ЮНІН О.С. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ПОЛІЦІЄЮ ЗА ОБІГОМ ЗБРОЇ СЕРЕД ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ХОРОНОВСЬКИЙ О.І. МОДЕЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОТИДІЇ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ УГРУПУВАНЬ НА ШКОДУ ЕКОНОМІЧНИМ ІНТЕРЕСАМ ДЕРЖАВИ

ШЛЯХОВСЬКИЙ О.А. ОКРЕМІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АБАКУМОВ О.Ю. ЗНАЧЕННЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В МЕТОДИЦІ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ОБІЦЯНКИ ЧИ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ

ГОРІН М.С. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

ГРЕЧАНА С.І. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДОПИТУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

ЖИЛІН А.Е. НАУКОВА ПОЛЕМІКА ВІДНОСНО ОПИСУ ОЗНАК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

МАКСИМЧУК І.М. ВИДИ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ, ЩО ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ, ВИЛУЧЕНИХ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

МІРКОВЕЦЬ Д.М. ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ПОГОДЖЕННЯ РІШЕНЬ СЛІДЧОГО

ТАРАСЕНКО О.С. ПІДСТАВИ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБІ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ФЕДЧАК І.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ ПРОАКТИВНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ МОДЕЛІ ПІДЗВІТНОСТІ COMPSTAT

ШУМЕЙКО Д.О. ПРАВОВІ ДЖЕРЕЛА ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

КАЧУРІНЕР В.Л. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄС: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КУНЕНКО І.С. ЮСТИЦІЯ: ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ З ДЕЯКИМИ БЛИЗЬКИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ

МЕЛЬНИК В.А. ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПОЗИТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

НІКІТЕНКО Л.О. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ШЕВЧИШЕН А.В. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЧИЖМАРЬ К.І. ДЖЕРЕЛА НОТАРІАЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВЕДЕНЯПІНА М.М. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЛЕБІДЬ І.В. ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЯК СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ВАСИЛИНА М.М. ГЕНЕЗА АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ПОЖОДЖУК Т.Б. ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОТІК А.С. ПРАЦІВНИК ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КРИЖЕВСЬКИЙ В.В. ДОВКІЛЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЛІНОВА Г.О., МАМЕДОВА Е.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ВАРХОВ А.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ДОЦІЛЬНОСТІ

ГОРБАЛІНСЬКИЙ В.В. ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБІВ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ДЕМЕНКО О.Є. ЗАСАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

ЗАВЕРУХА О.Б. АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ У США: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ЗАЙКІНА Г.М. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД ЩОДО УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ

ЗЕЛІНСЬКА Я.С. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ

КОСТЮК Т.В. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

ЛАТКОВСЬКИЙ П.П. ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

МОГІЛЕВСЬКА Л.Г. ГЕНЕЗА СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

НАКОНЕЧНА І.В. РИЗИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ОЛІЙНИК О.О. ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ’ЄКТА В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ

ПОНОМАРЕНКО М.В. ПОНЯТТЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ

ПРИСТАЯ М.М. ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

РІЗНИК В.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ В США ТА УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

САХНІЙ А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК

СОКОЛЕНКО О.Л. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

ТЮРЯ Ю.І. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ЧЕКРИГІН О.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

КОНСТАНТИНОВ Д.В. ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БУРЯК К.М. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

КОРНЯКОВА Т.В., КОНДРАТЬЄВА А.Г. НАРКОМАНІЯ: ВИТОКИ, АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПРОТИДІЇ, СТАН СЬОГОДЕННЯ

КУШНІРЕНКО Р.О. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ УМИСНИМ ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

МАНДРИЧЕНКО Ж.В., Д’ЯЧКОВА М.О., СИДОРЧУК В.В. ДО ПИТАННЯ ПОХІДНОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ В КОНТЕКСТІ «БУРШТИНОВОЇ» ЗЛОЧИННОСТІ

МАРІН О.К. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМАТИКИ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

МАРТИНОВ Є.О. ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

ЧУГУНІКОВ І.І. «РОЗВИТОК» ІНСТИТУТУ МНОЖИННОСТІ У ПРОЄКТІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ГРИЦЮК І.В., БІРЮКОВА І.Г. ПРАВОВИЙ СТАТУС СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРАВА, ОБОВʼЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЖИЛІН А.Е. НАУКОВІ ДИСПУТИ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНДРЄЄВА В.Є. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

БОЙКО-ДЖУМЕЛЯ В.І. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

КОЗАЧЕНКО А.О. ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

МІРКОВЕЦЬ Д.М. КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ: СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

РИМАРЧУК О.В. ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ДІЗНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

СКІЧКО І.А. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦУЦКІРІДЗЕ М.С. ДИСФУНКЦІЯ У КРИМІНАЛЬНІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО

ШУМЕЙКО Д.О. ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗАОЧНУ ПРОЦЕСУАЛЬНУ ФОРМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА УМОВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГАБАНІ І.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ ВИМОГ ДО АДВОКАТА: ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СОСУНОВА Є.С., СОКОЛОВА І.О. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК ВИД ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ШЛЮБ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

БАБІЙ С.А. СУЧАСНІ НАРАТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

СВИРИДЕНКО С. В. ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ НЕДОТОРКАНІСТЮ

2023

Науковий вісник публічного та приватного права №1

 

Науковий вісник публічного та приватного права №2

 

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ІВАНЧЕНКО О. М. ДИСКУРС ЛЕГІТИМНОСТІ ПРАВОСУДДЯ

ЧИЖМАРЬ К. І. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ В УКРАЇНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАРВІНЕНКО В. Д. ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРШЕ МОНОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

МУДРА О. М. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОЛЬШАКОВ Д. К. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИТРАТ НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КРАВЕЦЬ В. І. ПРАВОВИЙ СТАТУС НЕЗАЛЕЖНОГО ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА)

ВАСИЛИНА Н. В., ШИКІР Д. О. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ГОНЧАРЕНКО О. М., НЕСКОРОДЖЕНА Л. Л. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ) ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЗАСОБУ САМОРЕГУЛЮВАННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОСОВА М. С. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ СУДДЯМИ

ПРОКОПЧУК Н. Р. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. НОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

ВАСЬКІВСЬКИЙ О. П. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЄФРЕМОВ А. О. КОМПЕТЕНЦІЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

КУРКО О. П. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНЦІЙНОГО СПОРУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ЛЕКАРЬ С. І., ІВАНИШИНА О. С. ОКРЕМІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ЛІЩИНА І. Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ЦІЛЬОВА СПРЯМОВАНІСТЬ

МАНДЗИК П. І. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРАВОСУДДЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

МАТЮЩЕНКО С. С. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

МАХНО В. А. ДО ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

САХНІЙ А. В. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

НАКОНЕЧНА І. В. СИСТЕМА ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ЦИГАНОК Ю. В. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ – ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

ЧАЙКА В. В. СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ, ПОДАТКОВОЇ ТА БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ШКАРУПА К. В. ОСОБЛИВОСТІ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДВОКАТУРИ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА, ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В РЕФОРМУВАННІ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ

ШУЛЬГА О. В. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БАХУРИНСЬКА О. О. ІМУНІТЕТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАК

РУДИК М. М. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РИМАРЧУК О. В. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДРОЗДІЛУ ДІЗНАННЯ ЯК СУБ’ЄКТА ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

СЕРДЮК В. П., СЕРДЮК Є. В., ТЕРЕЩЕНКО А. Л., ФАСТ О. О. ПРИЧИННИЙ ЗВ'ЯЗОК В АВІАЦІЙНИХ ПОДІЯХ

СЛЮСАРЧУК Х. Р., ШЕВЧУК М. І. ОБРАННЯ ДО ОСОБИ У СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ОДНОГО З ПЕРЕДБАЧЕНИХ КПК УКРАЇНИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЯК «ВИПАДОК» ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ

СОРОКА І. В. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАДІЖОК МАЙНА ГРОМАДЯН, ВЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ

ШЕВЧИШЕН А. В., ЦУЦКІРІДЗЕ М. С. ОКРЕМІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО ПОКАРАННЯ ТА ЇХ ДОВЕДЕННЯ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ВАСИЛИНА М. М. ВИХОВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕЛЬНИКОВИЧ М. С. ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН