Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

МЕЛЬНИК В.В. ІСТОРІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ПРАВА НА ЗАХИСТ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ (У ПЕРІОД З 1917 РОКУ ПО ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

КИСЛИЙ А.М., БОНДАРЕНКО Н.В. ЗАПОБІГАННЯ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ЛАКАТОШ Н.Й. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УГОРЩИНІ: ІСТОРИЧНІ ФАКТИ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ДУМКИ

ПИРОГА І.С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ НА АВТОМАТИЧНЕ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ПОЧАНСЬКА О.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ, ЗАСУДЖЕНИМИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УКРАЇНІ, КУЛЬТУРНИХ ПРАВ І СВОБОД

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЧУЛОВСЬКИЙ В.А. НАУКОВА ДОКТРИНА СПАДКОВОГО ПРАВА ЯК ШЛЯХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ СПАДКУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

БЕРЕЗАН А.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОРТНИК С.М. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

КОЛОМОЄЦЬ П.В. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

КОХАНЧУК С.С. ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВАЛІД» ЧИ «ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ» В ЗАКОНОДАВСТВІ

САВЧУК О.В. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ЯКИМ УРЕГУЛЬОВУЄТЬСЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ

УВАРОВА Н.В. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ВИРІШЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДАХ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОБОШКО О.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬСЯ У ЗВ’ЯЗКУ З ІСТОТНОЮ ЗМІНОЮ ОБСТАВИН

БОРШОШ І.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВОПОРЯДКУ В РЕГІОНІ

БРИГІНЕЦЬ А.В. СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ

БУХТІЯРОВА І.Г. ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА ТА МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

ГАВЛОВСЬКИЙ І.А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ

ДАВИДОВА Н.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОПАГАНДИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

ДЕМ’ЯНЧУК В.А. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ЗАПОТОЦЬКА О.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАДІЙ СЕРТИФІКАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ІВАНЦОВ В.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

КАЛАШНІКОВА О.В. СИСТЕМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У МИТНІЙ СПРАВІ

КЛОЧКО І.О. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

ЛАЗАРЕНКО М.В. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

ЛИСЕНКО С.О. ГНУЧКА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ

ЛИСЕНКО Ю.О. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

МАЙДАНЕВИЧ Г.А. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ

МИРОШНИЧЕНКО М.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

ОЗЕРНА І.В. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ОСТАПЕНКО І.О. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ НАЧАЛЬНИКА ВІЙСЬКОВОГО ГАРНІЗОНУ В УКРАЇНІ

ПИЛИП В.В. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

ПІТАТЄЛЄВ В.Г. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ПУГАЧ А.В. ГЕНЕЗИС ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

СЛОНЧАК В.В. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

СМОЛІЙ І.В. ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

СПИЦЬКА Л.В. ҐЕНЕЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

СУЛІМ В.В. ҐЕНЕЗА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

ТЕТЕРЯ В.М. СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ХОМИШИН І.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ЮШКЕВИЧ Х.В. ОХОРОНА ЗА ЗАХИСТ ЛІСОВОГО ФОНДУ: ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГЕРАСИМЧУК С.С. ДО ПИТАННЯ СПОСОБІВ СКОЄННЯ ХУЛІГАНСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ОПОРОМ ПРЕДСТАВНИКОВІ ВЛАДИ АБО ГРОМАДСЬКОСТІ, ЯКИЙ ВИКОНУЄ ОБОВ’ЯЗКИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ГОРБАЧОВ О.В. ДОСВІД ДЕРЖАВ ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ОСІБ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З РОЗКРИТТЯ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ГРУПИ ЧИ ЗЛОЧИННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДАНИЛЬЧЕНКО Ю.Б. СИСТЕМА ДЕТЕРМІНАНТ ТЕРОРИЗМУ

ЛУГОВИЙ В.О. ЩОДО ЗМІСТУ КАТЕГОРІЙ «ОБМЕЖЕННЯ» ТА «ЗАБОРОНА» У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

МОЗОЛЬ С.А. ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТУ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ОТРУДЬКО В.І., БУЗОВЕРЯ Є.Ю. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ СПРИЯННЯ ГРОМАДЯН ПІДРОЗДІЛАМ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

САЛТОВЕЦЬ С.А. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПРОТИДІЇ ЗАХОПЛЕННЮ ЗАРУЧНИКІВ

СТЕПАНЧЕНКО О.О. КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ЕТНОРЕЛІГІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В ЄВРОПІ

ФОМІНА Т.Г. ГНОСЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ В КОНТЕКСТІ ЧИННОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕРЕЗА Ю.М. КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ, ЯКИЙ ВЧИНЯЄ НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ ЗБРОЄЮ, БОЙОВИМИ ПРИПАСАМИ ТА ВИБУХОВИМИ РЕЧОВИНАМИ

ДАВИДЕНКО В.В. МОДЕЛЬ ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ ОПЕРАТИВНО- РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ

ЛАЗАРЄВ В.О. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ ТА СУТЕНЕРСТВО

ОСАДЧИЙ Ю.І. ТАКТИКА ОГЛЯДУ МІСЦЯ ІНСЦЕНУВАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ

ГАЛАСЬ І.А. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНОГО МАЙНА

ПОДГОРОДНИЙ С.Д. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБСТЕЖЕННЯ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ШЛЯХОМ ТАЄМНОГО ПРОНИКНЕННЯ В НИХ

СВІНЦІЦЬКА О.П. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ОКСЮТА Т.Г. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАПАСНОГО СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ПАНЧУК В.А. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПОМІЧНИКА СУДДІ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРОМОВЕНКО К.В. ПРАВО НА ВИЩУ ОСВІТУ В ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МАЙСНЕР А.В. ПРОБЛЕМА ГУМАНІТАРНОГО ВТРУЧАННЯ ЯК ЗАСОБУ МАСКУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ

ПУГАЧ Д.О. ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ З НОРМАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА, ПРАВА РАДИ ЄВРОПИ ТА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ