Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АНТОШКІНА В.К. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЮРИДИЧНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ЯК СКЛАДНОГО БАГАТОАСПЕКТНОГО ПРОЦЕСУ

БЕЗУСА Ю.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИДОВУ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ

ВЕКЛИЧ В.О. НОРМИ ПРАВА І НОРМИ МОРАЛІ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ: ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ РОЗВИТКУ АБО ДЕГРАДАЦІЇ

ГОЛОВАШ О.О. НАЦІОНАЛЬНА МЕНШИНА: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА ЗМІСТОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ПЕРЕД ЛЮДИНОЮ ТА СУСПІЛЬСТВОМ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

КУРЦЕВ О.Ю. УНІТАРИЗМ У СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БАНАСЕВИЧ І.І. ЕЛЕМЕНТИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПОЖИВАЧА

ГАБРІАДЗЕ М.Р. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ГРАБОВСЬКА В.М. ПРІОРИТЕТНІСТЬ ФОРМ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

ГУЙВАН П.Д. СУТНІСНІ ЕЛЕМЕНТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА СВОЄЧАСНЕ СУДОЧИНСТВО: ОКРЕМІ ПІДХОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

ДМИТРИШИН В.С. ЩОДО ВПЛИВУ РІЗНИХ ТЕОРІЙ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПРОЦЕС РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТАКИМИ ПРАВАМИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АДАМ В.М. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ФРІЛАНСЕРОМ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

БЕЗУСИЙ В.В. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ВІЖУНОВ О.В. ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ»

ГАЄВИЙ В.В. СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ ТРУДОВИХ ПРАВ

ІНШИН М.І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПЕРЕВАГ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

ІСАКОВ М.Г., ПАРКУЛАБ В.Г. ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КИРИЗЛІЄВ О.Ф. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

КЛИМЕНКО А.А. НЕЛЕГАЛЬНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СПЕЦИФІКА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КОНДРАТЕНКО Д.Ю. ГЕНЕЗА ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АРСІРІЙ Р.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

БІЛОУС О.В. ФІЛОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ І КАТЕГОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВИЛ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ВАНЬЧИК Ю.А. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

ВЕСЕЛОВА Л.Ю. ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АППАРАТ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

ГОНЧАРЕНКО Г.А. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗМІСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

ДЕМ’ЯНЧИК В.В. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ДЕЛЕГУВАННЯ ФУНКЦІЙ, ПРИТАМАННИХ ОРГАНАМ ТА УСТАНОВАМ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ, МІНІСТЕРСТВУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ДРОЗД С.М. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ЖУРАВЕЛЬ Я.В. СУЧАСНА СИСТЕМА ТА СТРУКТУРА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

ЗАМРИГА А.В. ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ТА МОДИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І. ВПЛИВ ЗМІН У ПРЕДМЕТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ПРАВА НА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

ЗОЛОТОНОША О.В. ІСТОРИЧНІ РЕТРОСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

КАРМАЛІТА М.В. ВПЛИВ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ НА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

КВАШИН В.Ю. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНЦИПІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ГРОМАДЯН МИТНИМИ ОРГАНАМИ УКРАЇНИ

КИРИЧЕНКО Ю.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

КЛУБАНЬ М.В. ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА В РАЗІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

АНДРУШКО А.В. СПЕЦІАЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

БАРДАЧОВ В.В. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ, ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АРЕШОНКОВ В.В. ЩОДО МЕТИ ПОПЕРЕДНІХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

БУЖДИГАНЧУК Є.Ю. АЛГОРИТМИ ДІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СУТЕНЕРСТВА, ВЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

ЄФІМОВ М.М. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ СУМНІВИ СТОСОВНО ОСУДНОСТІ ОСОБИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЄДНАК В.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВИ

ПОДКОПАЄВ С.В. ТИПОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

BURIAK K.M. THEORETICAL-LEGAL BASIS OF IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL STANDARDS INTO NATIONAL LEGISLATION