Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №4 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АНТОШКІНА В.К. ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ ПОМИЛКИ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ, ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ

БЕЛІЧЕНКО О.В. ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ-ПРАВОЗНАВЦІВ XIX СТОЛІТТЯ НА СУДОЧИНСТВО ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ

ГАНЬБА О.Б. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ СУБ’ЄКТИВНОГО ЮРИДИЧНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ЯК СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДУДЧЕНКО О.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАРОДНИХ КОМІСАРІАТІВ УСРР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР

КОРОТЮК О.В. ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРІОДУ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

ПОПОВИЧ Т.П., ІВАШКОВИЧ І.І. ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

ФІЛІНЮК І.Г. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВНИХ СУДІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЦЕРКОВНО-СУДОВОЇ РЕФОРМИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. МОДЕЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СУЧАСНИХ КОНСТИТУЦІЯХ: ЄДНІСТЬ У БАГАТОМАНІТНОСТІ

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П. ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТІ В УКРАЇНІ

ЕПЕЛЬ О.В. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

КРУГОВА С.С. КОНСТИТУЦІЙНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ У КРАЇНАХ ЄС

NALYVAIKO L.R., LAVRENKO D.O. GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTICS OF GENDER-BASED VIOLENCE

ПАВЛІЧЕНКО О.В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК В УКРАЇНІ

ПИЛИПЧУК Н.П. ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА НА ВІДПОЧИНОК В УКРАЇНІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БЕЙГУЛ М.А., ДЯЧЕНКО С.В. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ГУЙВАН П.Д. ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ В ДОСТУПІ ДО ІНФОРМАЦІЇ, СУТНІСНІ ВІДМІННОСТІ ЇХНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ГУКОВА А.Р. GDPR: ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

ДЕЙНЕКО О.В., ДЯЧЕНКО С.В. ІМПЕРАТИВНО-ДИСПОЗИТИВНИЙ МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ

ЛУК’ЯНЧУК О.І. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ДІТЕЙ УТРИМУВАТИ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

ЛЮЛЬЧУК Н.М. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

МАМЧУР Л.В., ТКАЧ О.О. НОВІТНІ РІЗНОВИДИ КОНОСАМЕНТУ В МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖУ

РЯБОКОНЬ Є.О. НАСТУПНИЦТВО У ПРАВАХ ТА ОБОВ’ЯЗКАХ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ

САБОДАШ Р.Б. ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ НОВИХ НОРМ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

ЧОМАХАШВІЛІ О.Ш. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДІТЕЙ

ШУЛЬГІН А.А. МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ СЕРЕД ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ІВАНОВ А.В. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КЕРНОЗ Н.Є., ПРОРОЧЕНКО В.В. ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОВЕЛИ ТА ПРОБЛЕМНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

АМЕЛІЧЕВА Л.П. ДО ПИТАННЯ ПРО ГІДНУ ПРАЦЮ ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

БЕЗУСИЙ В.В. НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

БОЙКО С.Ю. ВИДИ ТРУДОПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

ВОВЧУК Т.М. СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАДАННЯ ПІЛЬГ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

КИРИЗЛІЄВ О.Ф. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

ОБУШЕНКО Н.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПАРІНОВ А.Б. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ І КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ У СФЕРІ ПРАЦІ

РЕУЦЬКОВ О.Г. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ

СМОЛЯРОВА М.Л. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ЧЕКАН М.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ПРОГАЛИНИ ТА КОЛІЗІЇ

ЧЕРНЕГА Р.Т. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ: ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ЛЕВКІВСЬКА В.М. ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ

СПІВАК І.В. ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РИЗИКИ

ШЕВЧУК Л.М. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ГЛУХОВЕРЯ К.М. ІНТЕРЕС ЯК ОЗНАКА, ПЕРЕДБАЧЕНА РОЗДІЛОМ І ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ЗАРУДНЯ Л.Б. СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА РОЗБОЮ ТА ОКРЕСЛЕННЯ ЙОГО ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

КНЯЗЄВ С.М. ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

КРАВЧУК М.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ІНФЕКЦІЙНИМИ БІОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ

ПАРАСЮК Н.М. МЕЖІ КАРАНОСТІ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ТАМЕРЛАН КУРБАН. НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАМУЛА Б.А. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

ІГНАТЮК О.В. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПІД ЧАС ДОКАЗУВАННЯ В СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

КОЗАЧЕНКО О.І. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЛУБЕНЦОВ А.В. ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ТА АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ МЕТОДИК СУДОВОГО АВТОТЕХНІЧНОГО ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

МАКСИМЧУК І.М. ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ