Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КУНЕНКО І.С. ЮСТИЦІЯ: ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ З ДЕЯКИМИ БЛИЗЬКИМИ ПРАВОВИМИ ПОНЯТТЯМИ

МЕЛЬНИК В.А. ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПОЗИТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

НІКІТЕНКО Л.О. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПАРТИСИПАТИВНОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ШЕВЧИШЕН А.В. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЧИЖМАРЬ К.І. ДЖЕРЕЛА НОТАРІАЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВЕДЕНЯПІНА М.М. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

ЛЕБІДЬ І.В. ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ЯК СПОСІБ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ВАСИЛИНА М.М. ГЕНЕЗА АВТОРИТЕТУ КЕРІВНИКА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВИХ ЗАВДАНЬ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

ПОЖОДЖУК Т.Б. ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОЛОТІК А.С. ПРАЦІВНИК ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

КРИЖЕВСЬКИЙ В.В. ДОВКІЛЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЛІНОВА Г.О., МАМЕДОВА Е.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У РОБОТІ ПАТРУЛЬНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

ВАРХОВ А.Г. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: АСПЕКТИ ДОЦІЛЬНОСТІ

ГОРБАЛІНСЬКИЙ В.В. ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСОБІВ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ДЕМЕНКО О.Є. ЗАСАДИ ФОРМУЛЮВАННЯ ПОНЯТТЯ ТА СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

ЗАВЕРУХА О.Б. АЛЬТЕРНАТИВНЕ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ У США: ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

ЗАЙКІНА Г.М. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ЗАСАД ЩОДО УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ

ЗЕЛІНСЬКА Я.С. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ

КОСТЮК Т.В. ПОДАТКОВІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР

ЛАТКОВСЬКИЙ П.П. ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНИМИ ФІНАНСАМИ

МОГІЛЕВСЬКА Л.Г. ГЕНЕЗА СИСТЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ В УКРАЇНІ

НАКОНЕЧНА І.В. РИЗИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

ОЛІЙНИК О.О. ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК СУБ’ЄКТА В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ

ПОНОМАРЕНКО М.В. ПОНЯТТЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ РЕКЛАМИ

ПРИСТАЯ М.М. ПРАВОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

РІЗНИК В.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ТАРГЕТОВАНОЇ РЕКЛАМИ В США ТА УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

САХНІЙ А.В. УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ-ЖІНОК

СОКОЛЕНКО О.Л. ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ

ТЮРЯ Ю.І. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ У СФЕРІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ЧЕКРИГІН О.М. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЇ ЗАПОБІГАННЯ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

КОНСТАНТИНОВ Д.В. ОРГАНИ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БУРЯК К.М. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ДОМАШНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

КОРНЯКОВА Т.В., КОНДРАТЬЄВА А.Г. НАРКОМАНІЯ: ВИТОКИ, АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ПРОТИДІЇ, СТАН СЬОГОДЕННЯ

КУШНІРЕНКО Р.О. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ УМИСНИМ ПОСЯГАННЯМ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

МАНДРИЧЕНКО Ж.В., Д’ЯЧКОВА М.О., СИДОРЧУК В.В. ДО ПИТАННЯ ПОХІДНОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ В КОНТЕКСТІ «БУРШТИНОВОЇ» ЗЛОЧИННОСТІ

МАРІН О.К. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВУ НЕДБАЛІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ СИСТЕМАТИКИ СКЛАДІВ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

МАРТИНОВ Є.О. ПІДСТАВИ ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СУДОМ НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

ЧУГУНІКОВ І.І. «РОЗВИТОК» ІНСТИТУТУ МНОЖИННОСТІ У ПРОЄКТІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

ГРИЦЮК І.В., БІРЮКОВА І.Г. ПРАВОВИЙ СТАТУС СВІДКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПРАВА, ОБОВʼЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЖИЛІН А.Е. НАУКОВІ ДИСПУТИ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНДРЄЄВА В.Є. ПРИЧИНИ ТА УМОВИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

БОЙКО-ДЖУМЕЛЯ В.І. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

КОЗАЧЕНКО А.О. ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ОКРЕМОЇ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

МІРКОВЕЦЬ Д.М. КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ: СТАН НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

РИМАРЧУК О.В. ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОСТУПКІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ДІЗНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

СКІЧКО І.А. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЦУЦКІРІДЗЕ М.С. ДИСФУНКЦІЯ У КРИМІНАЛЬНІЙ ПРОЦЕСУАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО

ШУМЕЙКО Д.О. ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗАОЧНУ ПРОЦЕСУАЛЬНУ ФОРМУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА УМОВИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ГАБАНІ І.І. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНІХ ВИМОГ ДО АДВОКАТА: ЗБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

СОСУНОВА Є.С., СОКОЛОВА І.О. ДИСКРИМІНАЦІЯ ЯК ВИД ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА ШЛЮБ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

БАБІЙ С.А. СУЧАСНІ НАРАТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

СВИРИДЕНКО С. В. ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ПРИТЯГАННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ НЕДОТОРКАНІСТЮ

КРИКУН В. В., БРАТЕЛЬ С. Г. ПРОЦЕДУРНІ УМОВИ ВИЛУЧЕННЯ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ