Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №3-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ГАВРЕЦЬКА М.Й. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ ОСВІТИ В ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

РОСОВСЬКА І.Ю. ОСНОВНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВА І РЕЛІГІЇ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО ДРОБОТОВ С.А. НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

ЯКОВЛЄВ А.А. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ІНШИН М.І. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ

КОВАЛЮМНУС Е.Л. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ СУДДІВ

КОЗІН С.М. МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ЯК ВИД ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ МІГРАНТІВ

КУЗЬМЕНКО В.В. ОСОБЛИВОСТІ СУДОВИХ ПРЕЦЕДЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ СУДІВ ЯК ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

ОСТАПЕНКО Ю.О. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ПРАВ ДИСТАНЦІЙНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ

ПІДПАЛА І.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ РЕПАТРІАЦІЇ МОРЯКІВ

ТАНГИЯН О.О. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ «ЕКВІВАЛЕНТНОГО ЗАХИСТУ» ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ЗА СТРОКОВИМИ ТРУДОВИМИ ДОГОВОРАМИ (КОНТРАКТАМИ)

ШВЕЦЬ В.О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ «ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН» ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКІЙ РУСІ

ШКАРУПА К.В. ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛЬКО Б.І. ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОРЕНДИ В УКРАЇНІ

ВОЛОДІНА Д.А. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ГОВОРОВА К.І. ДОКУМЕНТАЛЬНА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

ДЕРЕВЯНКО Н.З. ТЕОРІЯ «ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ» ТА ЇЇ ВПЛИВ НА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ

КОВАЛЬЧУК М.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

КОЛІСНИК А.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ КОНТРОЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

КОСИНСЬКИЙ В.В. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

КУДІНОВ С.С. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

КУЗНЕЦОВА О.В. ПРАВОВА ПРИРОДА СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

ЛУНІН Д.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ Е-СЕРВІСІВ

НІКІТІН В.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЗАПОБІГАННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

ПЕЛЕХ М.І. ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ

ПЕТРОВ С.Є. ГОЛОВНИЙ СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ ЯК ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ПРИВАРСЬКИЙ Ю.Ю. ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРІСТЬ У КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ПРИПУТЕНЬ Д.С. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБІГОМ ЦИВІЛЬНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

ТАТАРОВА Т.О. ПРИНЦИПИ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

ТИМОШЕНКО В.О. ПРОЦЕДУРИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ФЕСЕНКО О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

ШАРКОВА В.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

ШУЛЕЖКО В.П. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИЗНАННЯМ ДІЙ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОТИПРАВНИМИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВОЙТОВИЧ І.І. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРУПЦІЙНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ВОЄННОЇ БЕЗПЕКИ

ГРИЩЕНКО О.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ МВС УКРАЇНИ

CТЕФАНЧИШЕН Р.В. ТЕРОРИЗМ НА МОРІ (КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ)

ЮНІН О.С. МОТИВ ЯК ОЗНАКА СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БАЛИТА Р.І. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА ПРИ ПРОВЕДЕННІ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ З ПОВНОВАЖЕННЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

БУБЛИК Н.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ОБВИНУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЛЬОШЕНКО О.Ю. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ СУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КУСКОВА Т.В. СУДИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ЯК СУДИ, ЯКИМ ПІДСУДНІ АДМІНІСТРАТИВНІ СПРАВИ

ЩЕРБЛЮК О.В. ПРОЦЕДУРИ УТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ СУДУ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ДУБОВИК В.Б. НАРАДА З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА ЄВРОПИ ЯК ПЕРШИЙ ЕТАП СТАНОВЛЕННЯ ОБСЄ

КУРОВСЬКА І.А. ОГЛЯД СТАНДАРТІВ ЄС У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

ВОЛОДІНА Д.А. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

ГОВОРОВА К.І. ДОКУМЕНТАЛЬНА ОБҐРУНТОВАНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ ЇХ В ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

СЕВЕРІНОВА О.Б. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ У 1950–60-Х РОКАХ ХХ СТОРІЧЧЯ

ШУЛЕЖКО В.П. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИЗНАННЯМ ДІЙ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОТИПРАВНИМИ