Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ДМИТРИК І.О., СУРЖЕНКО В.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УСРР В 1921–1928 РР.: МІСЦЕ РОБІТНИКІВ ТА СЕЛЯН У НОВОМУ КУРСІ

КОРОТЮК О.В. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРІОДУ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

ТИХОМИРОВ Д.О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОСМИСЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ГАРАНТІЇ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

МИТНИК О.В. ГАРАНТІЇ В МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

ПИЛИПЧУК Н.П. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК У ПОЛЬЩІ: НАПРЯМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНУ

СІНЬКЕВИЧ О.В. ФУНКЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА КОНСТИТУЦІЙНІ ЦІННОСТІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ЗАВАЛЬНЮК С.В. ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ» ТА «ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ»

ЗУБАЧИК Н.Б. ПРОБЛЕМИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ЗА НАБУВАЛЬНОЮ ДАВНІСТЮ

КИРИЧЕНКО Т.М. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНСТИТУТУ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

ЛУКАНЬ М.О. КОНФЛІКТ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ З ПРАВОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

МАЗУР В.В., РЕЗВОВА О.В. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ БАТЬКІВ ЩОДО ВИХОВАННЯ ДИТИНИ ТА МЕЖІ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМАРНИЦЬКА М.В. ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

КРИВЕНКО Д.Є. ЗМІСТ МЕДІАЦІЇ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ

ЛЮБИМОВ О.К. РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНИХ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

ОБУШЕНКО Н.М. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КОДИФІКАЦІЇ ЯК СПОСОБУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ОЛІЙНИК С.Д. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ПОЛЬЩІ ТА ЕСТОНІЇ

ПАРІНОВ А.Б. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ

РЕУЦЬКОВ О.Г. ВИДИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

СОРОКА В.А. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ЗВІЛЬНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ДИСЦИПЛІНАРНОЇ САНКЦІЇ

ЧУМАЧЕНКО І.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

КОЗІН А.О. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЮ) В УКРАЇНІ

КОРНІЙКО С.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗАСУДОВОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

КОШИКОВ Д.О. ФУНКЦІЇ ЯК СКЛАДНИК КОМПЕТЕНЦІЇ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КРАСНОБОРОВА М.П. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПІЛЬНИХ СЛІДЧИХ ГРУП, СТВОРЕНИХ У МЕЖАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

КРИЛОВ Д.В. ДОЗВІЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

КУЗНЄЦОВА Є.А. ҐЕНЕЗА ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КУРИЛЮК Ю.Б. ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

МАЙОРОВ В.В. ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕФОРМ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

МОРГУНОВ О.А. МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕР ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

ПОГРІБНІЧЕНКО І.М. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОСКАРЖЕННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ

РАДИШЕВСЬКА О.Р. ГЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ»: ЗАГАЛЬНОГУМАНІТАРНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ДИСКУРС

РАДЧУК А.А. ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОКАЗУВАННЯ В СПРАВАХ ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

СОФ’ЇН М.І. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ФЕСЕНКО О.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНВЕСТУВАННЯ

ХОВПУН О.С. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

ЧЕКАН М.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВНОВАЖЕНЬ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ

ШЕРСТЮК Г.М. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОЗОВУ

ЩУПАКІВСЬКИЙ Р.В. ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ, КЛАСИФІКАЦІЯ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КИРИК І.С. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НАСЛІДКИ НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

МАРЧУК Р.М. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

ЦЕХАН Д.М. ЗЛОЧИННІСТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЯК СИСТЕМА

ШЕВЦОВА К.В. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСЛІДНОСТІ ТА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ІКАЄВ А.Р. ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

ІЩЕНКО Ю.А. РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДОЗРЮВАНИМ ПРАВА НА УЧАСТЬ У ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ

КРЕТ Г.Р. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ ДОСТОВІРНИХ ДОКАЗІВ

ПЕТРУК О.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ У МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

ХОЛОНДОВИЧ І.І. ПІДСТАВИ ОСКАРЖЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ