Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРУГОВА С.С. РЕТРОСПЕКТИВА СТАНОВЛЕННЯ РІВНОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ У СВІТІ ТА НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

СОРОЧАН Д.А. БУЛІНГ: ПОНЯТТЯ, ІСТОРІЯ ІСНУВАННЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА

ТИХОМИРОВ Д.О. ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ ПРЯМОГО НАРОДОВЛАДДЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ТОКАРЕВА В.О. ПОХІДНІ ТВОРИ В ГАЛУЗІ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА

ФЕСЕНКО О.М. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ТИТОВА О.В., ДЯКУНОВСЬКИЙ О.Є. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОСТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗУСИЙ В.В. СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В АВСТРІЇ

БОНДАР В.І. ДО ПРОБЛЕМИ КОМПЛЕКТУВАННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ

ГАЄВИЙ В.В. ПОЗАЮРИСДИКЦІЙНІ ФОРМИ ЗАХИСТУ ПРАВА ПРАЦІВНИКА НА ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ

ДЕНЕГА О.П. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

КИРИЗЛІЄВ О.Ф. СПЕЦИФІКА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

КОМАРНИЦЬКА М.В. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА СУМІЖНІ КАТЕГОРІЇ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

КРИВЕНКО Д.Є. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ МЕДІАЦІЇ ТА ТРУДОВОГО АРБІТРАЖУ ЯК СПОСОБУ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ

ЛЮБИМОВ О.К. КОМПЛЕКС ОСНОВНИХ ПРАВ ПРОФЕСІЙНОГО ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ

ОБУШЕНКО Н.М. ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЕТАПИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПИЛИПЧУК Н.П. ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, У ЯКИХ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПРАВО НА ВІДПОЧИНОК

ЧУМАЧЕНКО І.М. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У ТРУДОВОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ (У ЧАСИ ІСНУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ)

ЮРОВСЬКА В.В. НОВЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ СТАТУСУ БЕЗРОБІТНОГО В УКРАЇНІ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ШОХА Т.П. ОКРЕМІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АБЛОВ Є.В. ПРОХОДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ З ПОЗИЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

БЕЙГУЛ С.В. ФОРМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

БІЛОУС О.В. ПРИЙОМИ ТА ПРАВИЛА КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА КАТЕГОРІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

БРУСАКОВА О.В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ

ВЕСЕЛОВА Л.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

ЖУРАВЕЛЬ Я.В. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ФУНКЦІЇ», «КОМПЕТЕНЦІЯ», «ПОВНОВАЖЕННЯ» В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

ЗАБОЛОТНИЙ А.В. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НА СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАМРИГА А.В. АДМІНІСТРАТИВНА ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ЗОЛОТОНОША О.В. ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

КОШИКОВ Д.О. ОКРЕМІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КРИЛОВ Д.В. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ЕЛЕМЕНТИ ЇХНЬОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ

МИКОЛАЄЦЬ В.А. ОСОБЛИВОСТІ ТИПОВИХ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПАЦКАН В.В. ФУНКЦІЇ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ ЯК ВИЩОГО ОРГАНУ АУДИТУ УКРАЇНИ

ПОГРІБНІЧЕНКО І.М. РІЗНОВИДИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ АКТІВ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ОСКАРЖЕНІ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ

РАФАЛЬСЬКА О.В. ПРОЦЕСУАЛЬНА СПІВУЧАСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МНОЖИННОСТІ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

РОГОВА Є.І. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНИХ КАТЕГОРІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

РЯБЕЦЬ О.М. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ ЯК ОБ’ЄКТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

СІДЕЛКОВСЬКИЙ О.Л. УДОСКОНАЛЕННЯ ЄДИНОГО МЕДИЧНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ: КЛЮЧОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ КРОКИ

СОФ’ЇН М.І. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

СТЕЦЮК С.П. УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЛАНУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

ТКАЧ Т.В. ЮРИДИЧНІ ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ КІБЕРПОЛІЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ФЕСЕНКО Т.В. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СУБ’ЄКТІВ У НАПРЯМІ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

ЧИСТЯКОВА О.О. КОДЕКС ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕХАНІЗМУ ПОБУДОВИ НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЩУПАКІВСЬКИЙ Р.В. ПРО ПРАВОВУ РЕГЛАМЕНТАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КАРМАН В.В. СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА НАРУГИ НАД ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ УКРАЇНИ

КРИМЧУК С.Г. ДО ПИТАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОКРЕМІЙ КАТЕГОРІЇ ОСІБ

МІРКОВЕЦЬ В.І. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ АКТАХ ТА ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

СЕМЕНИШИН М.О. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В УКРАЇНІ

СІСЕЦЬКА А.В. ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

СКОК С.Г. ДО ПИТАННЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ УМИСНИХ ВБИВСТВ У РАЗІ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

ФІЛЬ І.О. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БОЖИК В.І. СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ У ПРОВАДЖЕННІ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ

БОРТНИЦЬКА В.В. МІЖНАРОДНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СПРОЩЕНОГО ПОРЯДКУ ВИДАЧІ ОСІБ

СТРАТОНОВ С.Ю. ПОНЯТТЯ ЕКСПЕРТИЗИ ВСТАНОВЛЕННЯ ДАВНОСТІ ДОКУМЕНТУ, ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ І ЗНАЧЕННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ТОРБАС О.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ РОЗСУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

ШУМЕЙКО Д.О. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ЄДНАК В.М. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ТИХОМИРОВА Г.Є., БАЛДЖИ К.В. СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ «ПІЛОТНИХ РІШЕНЬ» ЄСПЛ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

КОМАРНИЦЬКИЙ Д.С. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО ЗМІСТУ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ