Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ВОРОНЯТНІКОВ О.О. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНОЇ СФЕРИ ДО ХІХ СТ.

КЛИМЧУК О.М. РОЗВИТОК РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ПІД ВЛАДОЮ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (XIII–XVIII СТ.)

ПЕРУНОВА О.С. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ТА ЗАПОБІГАННЯ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ: КОМПАРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ПОГОСЯН М.А. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ» І ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ІЗ ПРАВОЗАХИСНОЮ ТА СУДОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ПОПОВА О.В. ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА У ФОРМУВАННІ ЗАСАД СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ, ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

СЛЮСАР К.С. ЧАЙЛДФРІ ЯК ВИКЛИК ЕМПІРИЧНОМУ МИСЛЕННЮ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЗОЛОТОНОША О.В. РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

САВИЧ Є.С. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВАСИЛИК Ю.С. ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАВАЛЬНЮК С.В. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОГАЛИНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ В ПАРАДИГМІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

КАЛІНЮК А.Л. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТІ ВІТЧИМА, МАЧУХИ

КОЛІСНИК О.В. ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ВІД COVID-19: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

КРАСНОГОР В.О. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ТАЄМНИЦІ В УКРАЇНІ

ПАРАСЮК М.В. СУТНІСТЬ І ПРАВОВА ПРИРОДА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

КОВЕРЗНЕВ В.О. ПРО СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ПРАВА ДОСТУПУ ДО СУДУ УЧАСНИКАМ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ВАЩИШИН М.Я. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОМЕРЕЖІ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БЕЗЕГА В.В. ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕДУРИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТА СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ

БРАВЕРМАН О.О. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ НА ДОБРОЧЕСНІСТЬ І ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

ГАНЬБА О.Б. ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ «АКТИВНИМ ЗАХОДАМ» РУЙНАЦІЇ СИСТЕМИ ПРОГРЕСИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ДРОЗД О.Ю. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

КОШИКОВ Д.О. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

КРИВОШЕЄВ К.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ФІНАНСОВУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

КУЗЬМЕНКО Д.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

МАНЖОС Н.В. ІНСТРУМЕНТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ В УКРАЇНІ

НЕСТЕРЕНКО О.В. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

СОРОКА Л.В. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ОРЛОВСЬКА І.Г. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

ПАСТУХ І.Д. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ СЛОВАЧЧИНА

ТКАЧУК Т.Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

ШУБІНА Н.М. ПОНЯТТЯ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ЗАХОДУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ДЕНИСОВСЬКИЙ М.Д., ТОМЧУК І.О., КАРТАВЦЕВ В.С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

КОЛОС О.В. СТАН ЗЛОЧИННОСТІ В ДЕРЖАВІ ЯК ІНДИКАТОР СУЧАСНОГО СТАНУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ЛЕВИЦЬКА Ю.А. ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ МЕДИЦИНИ: РОЗВИТОК УПРОДОВЖ 29 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

СЕРГЄЄВА Т.В. КЛАСИФІКАЦІЯ НАСЛІДКІВ ЗЛОЧИНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

СОЛОДОВНІКОВА Х.К. ПРАВО НА РЕСОЦІАЛІЗАЦІЮ: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПОСАШКОВ О.О. ТИПОВІ СПОСОБИ ВТРУЧАНЬ У ДІЯЛЬНІСТЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КОНДРАТОВА І.Д. ПОНЯТТЯ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З КАТЕГОРІЄЮ «СУДОВА ЕТИКА»

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БІЛА-КИСЕЛЬОВА А.А. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЩОДО ЗАХИСТУ «SOMATIC RIGHTS OF HUMAN»

ВОЛЧКОВА М.І. ПРОБЛЕМА ЕВТАНАЗІЇ: ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МИХАЙЛІВ М.О. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СПАДКОВИХ ВІДНОСИН

ОХЕНДОВСЬКИЙ М.В. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИБОРЧОГО ПРАВА

РОМАНИШИН О.О. ДВОСТОРОННЄ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ У СФЕРІ СПОРТУ

ФУТОРЯНСЬКА К.П. ЮРИДИЧНА СИЛА РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ СУДОВИХ УСТАНОВ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ ЗАХОДІВ