Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

ЗЕЛЕНИЙ В.І.
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕДАГОГІКИ

САБЛУК С.А.
СТАН ЗЛОЧИННОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 20-Х РОКАХ ХХ СТ.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

СТОГОВА О.В.
ПОЛІТИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Г.Л., БАСАЙ О.В.
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА «СВІЖИХ» НЕІМПЛАНТОВАНИХ ЕМБРІОНІВ ЛЮДИНИ IN VITRO

КРУШЕЛЬНИЦЬКА Г.Л.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПАДКУВАННЯ БІОМАТЕРІАЛУ ЛЮДИНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЛИШЕНЮК В. К.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНСУЛЬТАНТІВ

МІРОШНИЧЕНКО В.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ДРОЗД О.Ю.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДИСТАНЦІЙНОЇ РОБОТИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АГАНІН Б.Ю.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ

ГАРБУЗЮК К.Г.
ПРИНЦИПИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

ГРИЦАЙ С.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ З ВІРТУАЛЬНИМИ АКТИВАМИ В УКРАЇНІ

ДАНИЛЮК А.В.
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА БЕЗПЕЧНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

ІЛЬЧИШИН Н.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КАЗЬМІНА-ВОРОНЕЦЬ Я.С.
ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО КУРСУ» В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

МАКАРЧУК В.В.
ВИДИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

МАСЛОВ О.І.
ПРИНЦИПИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА ЗАКОННОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНО ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ОСУХОВСЬКИЙ Р.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ ВОЄНІЗОВАНИМ ТА ЗБРОЙНИМ ФОРМУВАННЯМ

ПОГРЕБИЦЬКИЙ М.Л., ЮРЧЕНКО О.М.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ У ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

ПРИТОЛЮК Н.М.
СПЕЦІАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї В УКРАЇНІ

СИРОМЯТНІКОВА М.С.
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ

ТАЦІЄНКО В.В.
ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ В ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНАХ

ТЕРЕХОВ В.Ю.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЩУРИК М.О.
АДМІНІСТРАТИВНІ ЮРИСДИКЦІЙНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

КЕРНИЧНИЙ Н.І.
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ НОРМИ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ТАРАСЕНКО О.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНІСТРАТЕНКО Ю.І., ГРИЦЮК І.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ГРИЗА О.В.
ВПЛИВ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ТА ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДЕКІЛЬКОХ ОСІБ

ДАНЬШИН М.В., ОПАНАСЕНКО Н.О., ЛАВРІНЕНКО Д.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ ТЕРОРИЗМУ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

КАПЛІНА О.В.
ВІЙСЬКОВА ЮСТИЦІЯ У ФОКУСІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

ЛІТУН О.О.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШУКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗНИКЛИ БЕЗВІСТИ

ПЕЛІХОС Є.М.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ОБВИНУВАЧЕНОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ IN ABSENTIA НА ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ ЗАСІДАННІ

ФАЄР І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ІНОЗЕМЦІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ЯКОВЧУК С.В.
ВОГНЕПАЛЬНА ЗБРОЯ ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

АКОПЯН М.А.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНА-ЄС У БЕЗПЕКОВІЙ СФЕРІ

ПЕТРИНА В.Н.
ПРО ПРОБЛЕМИ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯМ ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВОГО СТАТУСУ АРБІТРАЖНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВІ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СЕРГІЄНКО О.В.
ОСОБИСТІСНЕ ТА ЗАГАЛЬНЕ У ТЛУМАЧЕННІ НОРМИ ПРАВА

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

ТРОЙЧУК Р.Д.
СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ