Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ГАЛУНЬКО В.В. КРИТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

ПОЛОНКА І.А. КОМПЛЕКСНИЙ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНО ПРОТИПРАВНОГО ДІЯННЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ГІЛІН Є.О. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КУФТИРЄВ П.В. ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА: ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ У СУЧАСНИХ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПТАХ

ЛЕНГЕР Я.І. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ У МУНІЦИПАЛЬНОМУ ПРАВІ

ПЕТРИШИН О.О. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: АСПЕКТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ПРОТОПОПОВА Я.С. КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ЗАВДАННЯ ШКОДИ ДІЛОВІЙ РЕПУТАЦІЇ ПРАЦІВНИКА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ГУЙВАН П.Д. ДАВНІСНЕ ВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ЯК ПРАВОВА ПІДСТАВА НАБУТТЯ ВЛАСНОСТІ

ЖУРБА М.А. ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

ЗАДОРОЖНА А.П. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ПІДСУДНОСТІ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

СЕМИПОЛЕЦЬ В.В. ПІДСТАВИ ТА НАСЛІДКИ ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

ЩУКІНА К.С. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА ОБОВ’ЯЗКОВУ ЧАСТКУ У СПАДЩИНІ В ДЕРЖАВАХ КОНТИНЕНТАЛЬНОЇ (РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ) СИСТЕМИ ПРАВА

ГАЛКІНА О.М. СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

КОРИТІН Д.С. ОКРЕМІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

ТАГІЄВ А.С. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ІСЛАМСЬКОГО БАНКІНГУ

ТРУДОВЕ ПРАВО, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

БОЄВА О.С. ЮРИСДИКЦІЯ ТА ПІДВІДОМЧІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ В АСПЕКТІ ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ ПРАВ

ГОРОБЕЦЬ А.С. ЗАГАЛЬНОВИЗНАНІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ

КОЛОТІК А.С. ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ»

КУЦЕНКО Р.В. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАД ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

НАМАКА К.А. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ПРАЦІВНИКУ

ЯКОВЕНКО Р.В. ЗАПОЗИЧЕННЯ ДОСВІДУ ІНШИХ КРАЇН ЯК ШЛЯХ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

ЯКОВЛЄВА Г.О. ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

ШИНКАРЬОВ О.О. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ВОЛКОВ В.А. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ТА МІСЦЕ СЕРЕД НИХ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

БОЛДІН М.Я. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ РЕФІНАНСУВАННЯ

ГОНЧАРОВА Ж.В., ЗАХАРОВА О.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ІЗ ТЕРИТОРІЇ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

КОРЕЦЬКИЙ І.О. ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА

КРИВОШЕЇН П.П. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

МОЗОЛЬ Т.О. ПОНЯТТЯ ТА МЕЖІ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МХИТАРЯН А.М. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ

НЕВРОЗОВ О.Б. АДМІНІСТРАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

НЕГОДЧЕНКО В.О. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОПЕРАТИВНОГО РЕАГУВАННЯ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПОПТАНИЧ Ю.М. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОСНОВНІ ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ ТА ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ

РУМ’ЯНЦЕВ Ю.В. ТЕНДЕНЦІЇ ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

CУХАН І.С. НОРМАТИВНА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

ТРОНЬКО О.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

ШОРСЬКИЙ П.О. РОЛЬ ТА МІСЦЕ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У МЕХАНІЗМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

AVTUKHOV K. MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF LAW BRANCHES NAMES, WHICH REGULATE THE EXECUTION OF THE PUNISHMENT IN UKRAINE

МУРАВЙОВ К.В. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ

ЧУВАКОВ О.А. К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОСНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

ШЕПЕТЬКО С.А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УМОВАХ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ (АТО)

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

БУБЛИК М.В. СПОСІБ УЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ, ВЧИНЕНИХ НА ҐРУНТІ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

ГОЛОВІН Д.В., МАЗАЛОВ А.М. СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ПАВЛЕНКО К.К. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАСАДИ ЗАКОННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

РОГАТИНСЬКА Н.З., ДРИЖАК Н.І. OХOРOНA НOТAРIAЛЬНOЇ ТAЄМНИЦI У КРИМIНAЛЬНOМУ CУДOЧИНCТВI

РОГАТИНСЬКА Н.З., КВІТ Л.А. ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД ПОСАДИ ЯК ЗАХІД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ

РОГАТИНСЬКА Н.З., ФРИЦЬКА М.І. POЛЬ ПPИНЦИПIВ КPИМIНAЛЬНOГO ПPOВAДЖEННЯ У МEХAНIЗМI ЗAБEЗПEЧEННЯ ПPAВ ЙOГO УЧACНИКIВ

УЗУНОВА О.В., КАЛЬОНОВ О.О. ВИКОРИСТАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СУДОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ У ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

СУДОУСТРІЙ

ІВАНИЩУК А.А. НЕПРАВОВІ ЗАКОНИ В ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

КІЧМАРЕНКО С.М. МІЖНАРОДНИЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ

МАНДИЧЕВ Д.В. СУБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

БОДНАР Н.А. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ІЗ ПИТАНЬ ПРАВОСУДДЯ

БОЙКО І.С. УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ МІЖНАРОДНИМ СУДОМ ООН

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ОРЛОВ С.Ф. КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОШЕННЯ «ЛЮДИНА – СУСПІЛЬСТВО – ДЕРЖАВА»

РЕЦЕНЗІЇ

МУЗИЧУК О.М. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ПИЛИПИШИНА ВІКТОРА ПЕТРОВИЧА НА ТЕМУ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ»