Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2 Том 2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЛДІЖАР С.О. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ КРОКИ У НАПРЯМІ ПОКРАЩЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

БОРТНИК С.М. ДО ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ВАСИЛЬЄВ В.М. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВОРОНОВСЬКА К.О. ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЕКОНОМІЧНОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ

ДІХТЯРЕНКО К.Ю. ЄДИНИЙ ПОДАТОК НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ: ЗА ЧИ ПРОТИ?

ДАВИДОВА Н.В. СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОПАГАНДИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ЄВДОКІМЕНКО С.В. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ І ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

ЖВАНКО Ю.П. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ОСОБЛИВИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

ЗАМРИГА А.В. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО(ПУБЛІЧНО)-ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИН

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

КАРАЩЕНКО А.І. ІНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ

КОМІРЧИЙ П.О. УНІВЕРСАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ У ПРАВООХОРОННІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

КОМІССАРОВ С.А. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ ЯК СУСПІЛЬНОГО ЯВИЩА

КОСТЕНКО Ю.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

КРАВЧУК М.Ю. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ В СИСТЕМІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ БІОТЕРОРИЗМУ

КУЗЬМЕНКО О.В., СТЕФАНЧУК М.М., ЧОРНА В.Г. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ

ЛИПІЙ Є.А., КОМЗЮК А.А. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

ЛЮТІКОВ П.С. МІЖНАРОДНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

МОРГУНОВ О.А. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ЯК ВИД ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НЕСТОР Н.В. ПЕРЕВІРКА ЯК АДМІНІСТРАТИВНА ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА СУДДЯМИ ТА ПРОЦЕДУРИ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ

ПАРАГАЙЛО В.О. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВИВЕЗЕННЯ, ВВЕЗЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

ПАХНІН М.Л. ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

РОЩУПКІН C.В. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

РУСНАК Л.М. ПРАВА ЛЮДИНИ У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

САГАЙДАК В.В. ПОДАТКОВО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА

САМОЙЛОВИЧ А.А. ПРЕДМЕТ КОРУПЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

ТИЛЬЧИК В.В. ПРИНЦИПИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СФЕРІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У ВИМІРІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН

ТОПОЛЯ Р.В. AДМІНІСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНOЇ AДМІНІСТРAЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЮВAННЯ ЕКСПЕРТНO-КРИМІНAЛІСТИЧНИX ДOСЛІДЖЕНЬ ТРAНСПOРТНИX ЗAСOБІВ

ЧИНЧИН О.В. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТІВ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВОЙТКО А.О. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОРУШЕНЬ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ЄРОШКІН М.В. МЕЖІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО НАСИЛЬНИЦЬКЕ ЗНИКНЕННЯ

ЗАГАМУЛА В.В. СЛІДОВА КАРТИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ

МИРОШНИЧЕНКО Т.М. РЕАЛІЗАЦІЯ НОРМАТИВНОГО ЗМІСТУ ЗАСАДИ СВОБОДИ ВІД САМОВИКРИТТЯ ТА ПРАВА НЕ СВІДЧИТИ ПРОТИ БЛИЗЬКИХ РОДИЧІВ І ЧЛЕНІВ СІМ’Ї ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

ХОДАНОВИЧ В.О. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ОСОБИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

ЧЕРНІЄНКО А.О. ЗАСТОСУВАННЯ Ч. 3 СТ. 349 КПК УКРАЇНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО НАРКОЗЛОЧИНІВ

ШАРАНИЧ Р.С. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

ДІДЕНКО Л.В. СУД ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ СУБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ (ЄСПЛ)

ЦИГАНОК С.В. ФУНКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МИКОЛЕНКО О.І. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ У СВІТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

СОРОКА І.О. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ШУКАЧІВ ПРИТУЛКУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ