Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №3 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БУРДІН М.Ю. ЦИВІЛЬНЕ ОСАДНИЦТВО ЯК СКЛАДНИК ПОЛЬСЬКОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

БУТИРІН Є.О. ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ІДЕЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ ХІХ СТОЛІТТЯ

ЖУКОВСЬКИЙ Є.О. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ОСАДНИЦТВА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

МАЦЕЛЮХ І.А. ІНСТИТУТ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ЦЕРКОВНОМУ ПРАВІ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

МІНЧЕНКО О.В. М’ЯКЕ ПРАВО ЯК ФОРМАЛІЗОВАНИЙ МОВЛЕННЄВИЙ АКТ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БІЛОУС Т.Й. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ МІНИ

ГУЙВАН П.Д. ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ПРО ОСОБУ І КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КАРМАЗА О.О. ІНСТИТУТ УРЕГУЛЮВАНЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ЦИВІЛЬНОМУ, ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА АДМІНІСТАРТИВНОМУ ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ

КРИСА М.В. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ ПІДРЯДУ НА ГЕОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАДР ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

СЕРВЕТНИК А.Г. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ВИКОНАВЧИМ НАПИСОМ НОТАРІУСА

ТКАЧЕНКО В.С. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НОРМ ІНСТИТУТУ САМОЧИННОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ВОЗНЯКОВСЬКА К.А. ЩОДО ПРОБЛЕМ ВИЗНАННЯ НІКЧЕМНИМИ ПРАВОЧИНІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ БАНКІВ

ДЖЕПА Ю.А. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ГОСПОДАРСЬКИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ

ЗАХАРЧЕНКО А.М. ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ В КОНЦЕСІЮ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МИНІВ Р.М., РУДАНЕЦЬКА О.С., ХОМКО Л.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ШВИДКА Т.І. ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ШИНКАРУК А.І. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІУСІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВОЛИНЕЦЬ В.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ ЕТАПІВ УКЛАДЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТК УКРАЇНИ

КЛЕМПАРСЬКИЙ М.М. РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК ЯК СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

САХАРУК І.С. РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА РІВНЕ СТАВЛЕННЯ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК ПРАВОВИЙ ІНДИКАТОР ГІДНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ТИХОНОВИЧ О.Ю. ГЕНЕЗА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ШУРИН О.А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЙКО І.В. ОСНОВНІ ВИДИ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

БОНДАРЕНКО К.В. ОНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНА СФЕРА» У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ

БУГЛАК Ю.О. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

ГОРБАЧ А.М. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ДУБИНСЬКИЙ О.Ю. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

ЖОВНІР Т.Л. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ

ЗАВАЛЬНИЙ М.В. СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПОРЯДКУ

ІВАНИК О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ

ІВАНОВА Г.С. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ

КАЛАШНІКОВА О.В. ДО ПРОБЛЕМИ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ЗАКОННОСТІ У СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

КОНДРАТЬЄВ А.Ю. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НОРМИ: АНАЛІЗ ЕТИМОЛОГІЇ КАТЕГОРІЇ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ З ІНШИМИ СУМІЖНИМИ ПОНЯТТЯМИ

СУКМАНОВА О.В. ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ