Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №6 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

АНДРУЩЕНКО О.Ю. СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК МЕТА ПРАВОСУДДЯ ТА КОНФЛІКТ ІНЕТЕРЕСІВ

ЗВАРИЧ Р.В. УТІЛЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ПРАВА В РАМКАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СІМ’Ї

КІНЗЕРСЬКА Т.В. ПОГЛЯДИ ІЛЛІ ШРАГА НА ПРОБЛЕМУ РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (КРІЗЬ ПРИЗМУ ДЕПУТАТСТВА В ПЕРШІЙ ДЕРЖАВНІЙ ДУМІ)

КОПИТОВА О.С. ПРИНЦИП ГНУЧКОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ В ДИСПОЗИТИВНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

КОЩИНЕЦЬ В.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ

КРАВЧЕНКО Т.А. ПРАВОВА СУТНІСТЬ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

МАЗАРАКІ Н.А. ОСНОВОПОЛОЖНІ ІДЕЇ ІНСТИТУТУ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

МАКЕЄВА О.М. ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА: НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇЇ ЯК СКЛАДНИКИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

НАСТАВНИЙ Б.Е. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОМИЛОК У ВИКОРИСТАННІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ТЕХНІКИ

ПОЧЕПЦОВ Ю.В. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА

РИБИК Л.А. АНАЛІЗ ТРАНСФОРМАЦІЇ Я-КОНЦЕПЦІЇ ДРУЖИН ЗАГИБЛИХ ПРАВООХОРОНЦІВ У РАЗІ ПЕРЕЖИВАННЯ ВТРАТИ

ЦУКАН О.М. РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО» У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ УКРАЇНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ГОЛОВКО К.В. ПЕРЕДУМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МУНІЦИПАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ» В КОНТЕКСТІ ЙОГО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

ГУСЬ А.В., ФЕТЬКО Ю.І. ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ФОРМА РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ – ЄС

ДАХНО О.Ю. СПЕЦИФІКА ПРАВОМІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ РІВНОПРАВ’Я ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАРОДІВ У СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ

ДЕРКАЧ А.Л. ЗМІСТ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ОГЛЯД ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЗА 2018 РІК

ІЛЯШКО О.О. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

ПІФКО О.О. СВОБОДА ПРОФСПІЛОК У РІШЕННЯХ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ, КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ ЛАТВІЇ ТА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТРИБУНАЛУ ПОЛЬЩІ

ФЕТЬКО Ю.І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ТА МІЖТЕРИТОРІАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БОРИСЛАВСЬКА М.В. ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТТЯ СПАДЩИНИ

ГУЙВАН П.Д. ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАЛЕЖНОГО ОБЧИСЛЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ТЕРМІНУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

ДІДЕНКО Л.В. ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

КОГУТИЧ Є.Д. ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ В УКРАЇНІ

ЛАВРІНЕНКО І.А. ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ ДІЙСНОСТІ/НЕДІЙСНОСТІ З ПРАВОМІРНІСТЮ/ПРОТИПРАВНІСТЮ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ВАДАМИ ВОЛІ

МЕНДЖУЛ М.В. ПРИНЦИПИ СІМЕЙНОГО ПРАВА В ЗАКОНОДАВСТВІ НОРДИЧНИХ ДЕРЖАВ

ОБЛАКОВА О.С. ДЕЯКІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВИЛ ІЗ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЄС ДО АНТИДОПІНГОВОЇ ПРАКТИКИ У СПОРТІ

ПОМАЗАНОВ А.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ КАСАЦІЙНОГО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

РИМ Т.Я. СТАНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

РЯБЧИНСЬКА А.О. ПРАВО ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВОЛОДІННЯ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В НІМЕЧЧИНІ

СЛОМА В.М. ЧАСТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ У ДОКТРИНІ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА

ФАСІЙ Б.В., МАТВІЙЧУК А.В. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ НАБУВАЛЬНОЇ ДАВНОСТІ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ПРИСТАЙ Т.М. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

ШВИДКА Т.І. ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА АНТИКОНКУРЕНТНІ УЗГОДЖЕНІ ДІЇ (НОВЕЛИ В ЗАКОНОДАВСТВІ)

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БОНДАР О.С. ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА НЕВІДПОВІДНІСТЬ ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ

ЯКОВЛЄВ О.А. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ СУТНОСТІ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

ЯКОВЛЄВА Г.О. ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛО ГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

БОНДАРУК С.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ САДІВНИЦТВІ

ПОПОВА О.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ, ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БІЛОУС О.В. ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ

БРАТКОВСЬКИЙ В.М. ДО ПИТАННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО БОКУ АДМІНІСТРАТИВНО КАРАНОГО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ, МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ ТА МОБІЛІЗАЦІЮ

ВИШНЕВСЬКИЙ М.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПАРАТУ СУДУ В УКРАЇНІ

ГНАП Д.Д. ДЕЯКІ АСПЕКТИ РЕАЛІЙ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ, СТВОРЕНИХ НОВОЮ РЕДАКЦІЄЮ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

ГНОТ Х.Я. ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ З ДЕРЖАВНИМИ ТА НЕДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

ГОНЧАРЕНКО Г.А. ЩОДО ПИТАНЬ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ГУТНИК Є.А. СУТНІСТЬ ЗАКОННОСТІ ЯК ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ТА ПРИНЦИПУ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СПРАВИ

ДАНИЛЕВИЧ Н.А. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ГРОМАДЯНСТВА, ІММІГРАЦІЇ ТА ЕМІГРАЦІЇ

ДЕМЕШКО М.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕЦЕНАТСТВА ТА СПОНСОРСТВА

ДІДЕНКО С.В.ЗБРОЯ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ДОВГАЛЬ Ю.С. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: АНАЛІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

ДОРОШЕНКО В.А. ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ

ДУБИНСЬКИЙ О.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА НА ПРОМИСЛОВОМУ ТРАНСПОРТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ЗАЛУЖНИЙ В.Г. ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ІВАНОВ О.В. ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В НАПРЯМІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ІВАНОВ С.В. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА МІСЦЕ В НЬОМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ІЄРУСАЛІМОВА І.О., КОЖУРА Л.О. ПОНЯТТЯ Й ВИДИ ГАРАНТІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

КАРПЕНКО Н.В. МІСЦЕ ПЕНІ В СИСТЕМІ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО ПРИМУСУ

КІЦУЛ С.Ю. НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ГАЗОВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ