Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №5

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.
ДО ПИТАННЯ ПРО ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦІЇ: ХАРАКТЕРИСТИКА В ПРАВОВОМУ ВИМІРІ

ТАРАСЕВИЧ Т.Ю.
ПОНЯТТЯ ТА ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

БІЛЕНКО М.С.
ЩОДО ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

ПАДУЧАК О.І.
СУДОВА ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ БУЛІНГОМ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО; ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ПОЛЯКОВ Р.Б.
ПІДСТАВИ І НАСЛІДКИ ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ)

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КАЗАНОВСЬКА М.М.
ТРУДО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

ПОЛІШКО Н.Л.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЖІНОК, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ СЛУЖБУ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

НІКОЛОВ Д.П.
ВОЛОДІННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ В ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ ЧИ ПІДМІНА ПОНЯТЬ?

ФЕЛОНЮК Д.Л.
ІНСТИТУЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНДРУСЕНКО Д.В.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА ВНУТРІШНЬОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

ДАНІЄЛЯН С.А.
ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА В АСПЕКТІ ЇХ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЇ В МЕЖАХ ПРОЦЕДУР ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ

МИРГОРОД-КАРПОВА В.В., МУРАЧ Д.В.
ЗАКОНОДАВЧІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

СКВІРСЬКИЙ І.О., КУВАКІН С.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

СТАРИНСЬКИЙ М.В., МИРГОРОД-КАРПОВА В.В., ШЛАПКО Т.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЧНІЙ ГАЛУЗІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

БЕНЬКІВСЬКИЙ В.О.
ДО ПИТАННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ У СУЧАСНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

КОЛОДІН Д.О.
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН

ПЕРЕПІЧКА Н.Г.
ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНУ ПРОБАЦІЇ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ В ЗАПОБІГАННІ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

ПОПОВИЧ О.В., ТОМАШ Л.В.
ТИПИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН

СКИБА В.М., ГАКАЛО І.Г.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ПОМИЛКИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

ХРИСТИЧ І.О.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЄФІМОВ М.М.
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ СУЧАСНИХ ВИДІВ ШАХРАЙСТВА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ

ЛОЗОВА О.С.
ЩОДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ СПІЛЬНИХ СЛІДЧИХ ГРУП У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ФОМЕНКО М.О.
СУТНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ