Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №4

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ЄРМАКОВА Г.С. ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ СПРЯМУВАНЬ

МАРУЩАК Н.В. ЩОДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СУДАМИ УКРАЇНИ

МУРАШИН О.Г. ОНОВЛЕНА КОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ХОХУЛЯК В.В. ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ У ПРАЦЯХ М.П. ЯСНОПОЛЬСЬКОГО

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ЗЕЛІСКО А.В. ЗМІСТ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА

КІЗЛОВА О.С. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЗАСТАВИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ В УМОВАХ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

КОСОВСЬКИЙ Л.М. ВИДИ ІНОЗЕМНОГО ЕЛЕМЕНТА В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

ПОНОМАРЬОВА Т.С. ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ НЕДІЙСНИХ ТА НЕУКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

ГЕМБАРА О.Ю. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЗНАЧЕННЯ ЦІН

САДЧЕНКО М.М., НОВАКОВЕЦ В.М. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

СІЧКО Л.О. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО СТАТУСУ ФОНДОВОЇ БІРЖІ В УКРАЇНІ

ТРУДОВЕ ПРАВО

БУРЛАКА О.С. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ

ГНАТЕНКО К.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ САМОЗАЙНЯТИХ ОСІБ

МХИТОРЯН А.М. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

ПОПОВ О.Г. ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ НА УМОВАХ ЗАПОЗИЧЕНОЇ ПРАЦІ

СИЧОВА В.В. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

БУРДІН М.Ю. РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

ШОВКУН Ю.В. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКВАКУЛЬТУРИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО

АГАПОВА М.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

АДАМЧУК О.Ф. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУЛИЧЕВ А.О., БУЛИЧЕВА Н.А. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПУБЛІЧНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ», «ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ» ТА «ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ»: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

ГАРБУЗ Т.О. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

ГАСПАРЯН С.Г. ПЕРЕДУМОВИ НЕДЕРЖАВНОЇ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ГРІНЬ А.А. ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ДИСКРЕЦІЙНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ДІДЕНКО І.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТОСОВНО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ»

ДОВГАЛЬ Ю.С. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ДРОЗД О.Ю. ХАРАКТЕРИСТИКА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У СФЕРІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

ЗАВАДСЬКИЙ С.А. КООРДИНАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

ІЛЬНИЦЬКИЙ В.О. ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗАХОДІВ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТ

КАРАБІН Т.О. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК КРИТЕРІЙ ЇХ РОЗПОДІЛУ ЗА ГОРИЗОНТАЛЛЮ

КОБИЗЄВ В.Є. ПРИНЦИПИ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

КОВРИГІНА В.Є. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМІНАНТИ «МЕТА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»

КУТЕРГА М.В. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ЗАСОБАМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

МАЙДАНЕВИЧ А.Г. ОСНОВНІ ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

МИХАЙЛОВСЬКИЙ В.І. ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ – ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НІКІТІН В.В. ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ ПУБЛІЧНИХ РЕЄСТРАТОРІВ В УКРАЇНІ ЯК СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПАХОМОВ В.В., МУЗИЧУК О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

ПЕДАК С.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ЯК СУБ’ЄКТА ВИДАННЯ РІШЕНЬ, ВЧИНЕННЯ ДІЙ І ДОПУЩЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОСКАРЖЕННЮ

ПИТЕЛЬ Ю.М. ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО АНТИКОРУПЦІЙНОГО БЮРО УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

ПЧЕЛІН В.Б. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ УКРАЇНИ

САВИЦЬКИЙ О.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

САЛМАНОВ О.В., ЛИСЕНКО С.Г. ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕТЕКТИВІВ НАБУ В ПЕРІОД РЕФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

САУНІН Р.Д. ОНТОЛОГІЯ ТА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ (ГНОСЕОЛОГІЯ) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

СЕРБИН Р.А. ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ

СТРІЛЬЧЕНКО Є.В. КОРУПЦІЯ В КЛАСИЧНОМУ РОЗУМІННІ: ІСТОРІЯ ВИЗНАЧЕННЯ, НАСЛІДКИ ВПЛИВУ, ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

ТАТАРОВА Т.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

ТИТАРЧУК В.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ФЕЛИК В.І. УМОВИ ТА ПІДСТАВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРИМУСУ В ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ШАТАЛОВА Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ ЗА НОВИМ ОСВІТНІМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

ЮРІЙ І.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ У НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

БЕЛЬСЬКИЙ Ю.А. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РОДОВОГО ОБ’ЄКТА РОЗДІЛУ XVI КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), СИСТЕМ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ І МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ»

ГОЛОВІН Д.В., МАЗАЛОВ А.М. ВИКОНУВАНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЯК ОДНА З ОСНОВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

КОЛОМІЄЦЬ Н.В. ЗАМІНА НЕВІДБУТОЇ ЧАСТИНИ ПОКАРАННЯ БІЛЬШ М’ЯКИМ ТА УМОВНО-ДОСТРОКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ: ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ ЧИ НІ?

МУРАВЙОВ К.В. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ

НОВОСАД Ю.О. ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ЕЛЕМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРАКТИЦІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ФУНКЦІЙ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

СОКОЛОВСЬКИЙ В.Л. ПОТЕРПІЛИЙ ВІД ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА

ЛЕПЕЙ М.В. МЕТА АРЕШТУ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕС І

МАСКАЛЮК І.І. ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ЯК РІЗНОВИД ВТРУЧАННЯ У ПРИВАТНЕ СПІЛКУВАННЯ

ПАЗИНИЧ Т.А. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, ЩО ВЧИНЕНІ З МОТИВІВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ НЕТЕРПИМОСТІ

РЕВЕНКО О.І. ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОГО ВИДОБУВАННЯ ВУГІЛЛЯ

РЕКУНЕНКО Т.О. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ У ПРАВООХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

ХОЛОДИЛО П.В. ПРАВОВА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ УГОД ПРО ВИЗНАННЯ ВИНУВАТОСТІ, ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

ГРАБИНСЬКИЙ М.І. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СУБ’ЄКТІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОВІДНОСИН

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

СМАЗНОВА І.С. НАСИЛЬСТВО ЯК МЕТОД МАНІПУЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОЮ СВІДОМІСТЮ