Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №3

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРАВЧЕНКО Т.А. ПРИРОДНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ ЛЕГІТИМНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

КРУТ К.О. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ПАЙДА Ю.Ю. ЦЕРКОВНО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМАТИКА РУСЬКОЇ ПРАВДИ

СИДОРЕНКО А.Ю. ПИТАННЯ МІНІСТЕРСТЬКОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ В ЮРИДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДОРАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОРІЧЧЯ)

ХУТОРЯНСЬКИЙ О.В. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ЛУЧКО М.О. ПОНЯТТЯ Й СУТНІСТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

ШВЕЦЬ Ю.Ю. ПРАВОВА ТА СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

ЄФРЕМОВА І.О. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАХОДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СІМЕЙНОМУ ПРАВІ

СЕМИПОЛЕЦЬ В.В. ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

МАНДИЧЕВ Д.В. СПОСОБИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОЙКО В.П. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

БУЛГАКОВ О.С. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

ГОНЧАР А.Г. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ФІНАНСУВАННЯ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ДАНИЛІВ С.В. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРИСЯГИ ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ

ЄМЕЦЬ Л.О. ФОРМИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПОНЯТТЯ, ОСОБЛИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ

ЗАВАДЯК О.П. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ІВАНОВ С.В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

ЛЕГЕНЬКИЙ М.І. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЛЕСЬКО Н.В. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї

ЛІСОВОЛ О.М. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

ЛУК’ЯНЦЕВ С.О. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЯМИХ І НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

ЛЯСКОВСЬКА О.А. КЕРІВНИК В ОРГАНАХ І ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК ОРГАНІЗАТОР УПРАВЛІННЯ

МАРИНЧАК Є.С. ПИТАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИ ЯК ЗОБОВ’ЯЗАНОЇ СТОРОНИ У ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

МАРУСЕВИЧ Д.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

НІКУЛІНА А.Г. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПАДАЛКА О.А. ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

СКАПОУЩЕНКО О.Д. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

СЛЮСАРЕНКО С.В. ФОРМИ ТА МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

ШОПТЕНКО С.С. СИСТЕМА ПРАВОХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВАСИЛЬЄВА Д.О. КРИМІНОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

КАРПЕНКО Є.М. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ

КЛИЧКОВ А.О. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ЛІХОВІЦЬКИЙ Я.О. ПРО ДЕЯКІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ КОЛОНІЙ ПРИНЦИПУ ГУМАНІЗМУ

НАЗАРЕНКО Д.О. ВІДМЕЖУВАННЯ ВБИВСТВА З ОСОБЛИВОЮ ЖОРСТОКІСТЮ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ

СОСКОВ Р.М. ПРОТИДІЯ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

СТАНКЕВИЧ О.О. ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АБО ОБІГУ ФАЛЬСИФІКОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

ТАРАСЕНКО О.С. УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ФІГУРАНТІВ ЗЛОЧИННОГО ОБ’ЄДНАННЯ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НЕЗАКОННЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА;
ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЕЗПАЛА В.В. ІСТОТНІ ПОРУШЕННЯ ВИМОГ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ СКАСУВАННЯ АБО ЗМІНИ СУДОВОГО РІШЕННЯ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ЗАПОТОЦЬКИЙ А.П. КОНЦЕПЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА, ЇЇ МІСЦЕ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК

КУРАТЧЕНКО М.В. СПОСІБ ВЧИНЕННЯ СУТЕНЕРСТВА ТА ВТЯГНЕННЯ ОСОБИ В ЗАНЯТТЯ ПРОСТИТУЦІЄЮ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СІРОУХ І.В. АЛГОРИТМИ ДІЙ СЛІДЧОГО ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СТВОРЕННЯ АБО УТРИМАННЯ МІСЦЬ РОЗПУСТИ ТА ЗВІДНИЦТВА, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ

ТОПОЛЯ Р.В. ЕКСПЕРТНO-КРИМІНAЛІСТИЧНЕ ДOСЛІДЖЕННЯ ТРAНСПOРТНИX ЗAСOБІВ: ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

БРОВКО Н.І. МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ КАТЕГОРІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ЖИТЕЛІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ