Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №2-2

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

КРИХОВЕЦЬКИЙ І.З. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛИЦЬКОГО КРАЙОВОГО СЕЙМУ)

НЕСТОР Н.В. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ЗА РОБОТОЮ СУДУ ТА СУДДІВ ЗА ЧАСІВ КНЯЖОЇ ДОБИ

СЕВЕРІНОВА О.Б. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНОСТЬ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ УРСР У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОРІЧЧЯ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

ШАМРАЙ В.В. КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ПРАВОВОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ДІДЕНКО Л.В. ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН У МЕХАНІЗМІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ТИХОНОВА Д.С. ПРИНЦИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БАБЕНКО Е.В. ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН З ІНІЦІАТИВИ РОБОТОДАВЦЯ

ВАКУЛЕНКО К.П. ЛІЗІНГ ПЕРСОНАЛУ ЯК ВИД ЗАПОЗИЧЕНОЇ ПРАЦІ

ВАРЕНИК О.С. ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУРНО-ПРАВОВИХ НОРМ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ВОЛИНЕЦЬ В.В. РЕФОРМА ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ

ГАНЖА О.О. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБОВОЇ КАР’ЄРИ В ОРГАНАХ ПОЛІЦІЇ

ГУБСЬКА Я.В. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ДЕНИСЕВИЧ А.Ю. ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ

ЗАНФІРОВА Т.А., КОНОПЛЬОВА Н.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

КАРПУШОВА О.В. ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СУДДІВ В УКРАЇНІ

ЛЯХ І.О. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕДУРИ МЕДІАЦІЇ ПРИ ВИРІШЕННІ ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

ОБУШЕНКО Н.М. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРИНЦИПИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА»

ПАВЛІЧЕНКО В.М. СПЕЦИФІКА ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ КИРГИЗІЇ

ПАДАЛКА А.О. ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

ПРИЛИПКО Д.С. НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

САХАРУК І.С. КОНЦЕПЦІЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ: СУТНІСТЬ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ

ТИХА А.П. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ЗМІНИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

ФОМІНА Г.Ю. ВИДИ ПЕРЕВЕДЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТРУДОВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

ГУЛЕВЕЦЬ О.В. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ

КОВАЛЬЧУК І.М. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

ЛЮБИМОВ О.К. ВИДИ ОБМЕЖЕНЬ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

АНТИПОВА І.Л. ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

БОСИЙ В.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО АБО ТИМЧАСОВОГО ЗАХИСТУ

ВИХРИСТЮК А.М. КОНТРОЛЬ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДОВИХ БІРЖ В УКРАЇНІ

ГАРАЩУК В.В. ВІДМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКУ ВІД КРИМІНАЛЬНО-КАРНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

ГРУШКО Ж.В. СПІВВІДНОШЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ОБ'ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА

ДЕГТЯРЬОВА С.В. ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ДИБЕЦЬ Н.Ю. НАУКОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА»

ДРУЗЕНКО А.В. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС ЯК МЕТОД ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ ГЕНДЕРНО-ОБУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ

ІЩУК Д.О. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»

КОЧЕРОВ М.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМ ОРГАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

КРИЛОВ Д.В. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ФОРМ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

ЛУК’ЯНОВА Г.Ю. ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

МЕДЕНЦЕВ М.А. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ СУДДІВ У СУЧАСНОМУ ПРАВОРОЗУМІННІ

НОВАК Н.П. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНОГО ЗНАКУ У ВИРОБНИЦТВІ ТА ОБІГУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПАНАСЮК О.В. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОСТУПКИ

ПЕТРЕНКО П.Д. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

РЕЗНІЧЕНКО В.О. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

ТАТАРОВА Т.О. ЩОДО ФОРМ ФІСКАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

ФЕСЕНКО О.М. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

ШКАРУПА К.В. ЕТИМОЛОГІЯ ТЕРМІНУ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ»

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

ВІТЮК Р.В. ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 271 КК УКРАЇНИ «ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ»

ЄРМАКОВ Ю.О. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР

МАРТОВИЦЬКА О.В. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

МІРКОВЕЦЬ Д.М. СУТНІСНІ ОЗНАКИ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

МІРОШНИЧЕНКО С.С. ПРОБЛЕМА ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА У СВІТІ

СТРЕЛЮК Я.В. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ЗАПОБІГАННІ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ

ТОМА М.Г. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ТА ЖИТТЄВЕ ПРАГНЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ У ВИГЛЯДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ

ШАЙТУРО О.П. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

АНТОНЮК О.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ГОЛИШЕВА У.І. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УЧАСТІ ПЕДАГОГА ТА ПСИХОЛОГА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

НІКІТІНСЬКИЙ О.П. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ

ПАДАЛКА А.М. ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ

СИВОДЄД І.С. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ, ВЕРСІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО ВЧИНЕННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ

ТАРАСЕНКО О.С. ПРИВАТНА ДЕТЕКТИВНА (РОЗШУКОВА) ДІЯЛЬНІСТЬ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

ШАХОВНІНА М.О. СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННОЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

КУЗЬМИШИНА О.М. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ СУДДІВ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ СУДДІВ

ПОНОМАРЕНКО Є.Ю. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ СУДДІ

РОМАНЮК Р.В. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

МАЙСНЕР А.В. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ, ЩО ОБУМОВЛЮЄ ЗДІЙСНЕННЯ АГРЕСІЇ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

СЄРЄБРЯК С.В. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ