Науковий вісник публічного та приватного права ISSN 2618-1258 (Print)
ISSN 2618-1266 (Online)

Науковий вісник публічного та приватного права №1 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

БОБРОВА Ю.Ю. МОЖЛИВОСТІ ҐЕНДЕРНОГО ЗБАЛАНСУВАННЯ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

ВИНАРЧИК О.П. СМЕРТНА КАРА ЯК ОСНОВНЕ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ ПОЛЬЩІ 1932 РОКУ

ГЕДЗЮК О.В. СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА: ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

ДУБИНСЬКИЙ І.Ю. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

КОЩИНЕЦЬ В.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЮРИСДИКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

ЛАЗАРЄВ В.В. ЕКСПЕРТИЗА ВІДОМЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

ОЛІЙНИК Ю.В. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЛЬВІВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ (1919–1939 РР.)

ОСТАПЕНКО Т.О. ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ УСРР НА ПОЧАТКУ 20-Х РР. ХХ СТ.

ПАЙДА Ю.Ю., КУРУЦ Н.В. ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ АНЕКСІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 1920-Х РОКАХ

ПАНЧЕНКО О.Г. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ В КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНІЙ СИСТЕМІ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

ПИРТКО М.С. ПРАВОВІ РЕФОРМИ В АВСТРІЙСЬКІЙ МОНАРХІЇ В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ МАРІЇ ТЕРЕЗІЇ (1740–1780 РР.)

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

БАКУМОВ О.С. ПОСИЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ

ГІЛЬБУРТ А.М. «ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР» СУЧАСНОЇ КОНСТИТУЦІЇ

ДЕРКАЧ А.Л. КОНСТИТУЦІЙНА ЮСТИЦІЯ ТА ПРАВОЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ РАДИ ЄВРОПИ

ЗОЛОТАРЬОВА Н.І. ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯ І ВІЛЬНИЙ ВИБІР МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

ПРОЩАЄВ В.В. ПРИНЦИПИ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

ВАСИЛИНА Н.В. ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ В ЦИВІЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ

ГУЙВАН П.Д. ЩОДО ЗАСАД ДИСКРЕЦІЇ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ

ОЛДАК Т.В. ГРУПОВИЙ ПОЗОВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

БОНДАРЕНКО О.М. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВОГО СПОРУ

БОРТНИК С.М. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ

БУГАЙЧУК К.Л. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ В ПРОЦЕСІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В ОРГАНАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ВІНЕЦЬКА Р.М. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

ГРИЩЕНКО К.А. ДО ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ТА ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ

КНИШ С.В. ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

КОЛЄСНІКОВ Д.В. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

КОСТЕНКО О.В., КОСТЕНКО В.В. ЕЛЕКТРОННІ ПІДПИСИ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СЕРТИФІКАТІВ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ У ЗАКОНОДАВСТВІ ОКРЕМИХ КРАЇН АЗІЇ

KUZMENKO I.G. TOPICAL ISSUES OF THE SCIENTIFIC ORGANIZATION OF MANAGERIAL LABOR AT THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE (ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECT)

КУРКОВА К.М. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЕКАРЬ С.І. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРИМУС ЯК МЕТОД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

БЯЛКОВСЬКИЙ Д.А. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД І ІНТЕРЕСІВ ОСІБ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ГОЛОБОТОВСЬКИЙ В.І. МІСЦЕ ВИЗНАЧЕННЯ СИТУАЦІЙНИХ ОБСТАВИН ПОСТРІЛУ З НАРІЗНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ В СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ

ДЕМІДОВА В.В. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ

ЖАЛДАК І.А. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТАКТИКИ ОДНОЧАСНОГО ДОПИТУ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ

КЛИМЕНКО Н.І., КАЛІНІНА І.В. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРТНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ: ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

КОЖЕЛЯНКО О.В. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ МЕТОДІВ ТА ЗАХОДІВ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ТА ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

КОЗАЧЕНКО О.І., БОНДАРЕНКО О.Г. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗАПОДІЯННЯ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ

СИНОВЕРСЬКА Т.І. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РОЗСЛІДУВАННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ

СОПРОНЮК О.А. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ ЯК ПІДСТАВА ЗАСТОСУВАННЯ САНКЦІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ